Persoverzicht maart 2020

TWEEDE DIVISIE A MARCRAMAEKERS-KIVOLARIEMST «Niet meteen in ons ritme» Leider Kivola Riemst startte onder zware druk aandewedstrijdtegenWaraGenkomdatGolazo Averbode, tweedeopdriepunten, zijnwedstrijd inde vooravondwon tegenGeel. «Het duurde even vooraleer Kivola in zijn ritme kwam. Genk liep in de aanvangsfase van de eer- ste set 5-9uit», schetst assistent-coachMarc Ra- maekers. «Dankzij dezwareopslagdrukvanBart Smeets ging Kivola vlot over Genk (22-15). De sterkaanvallendeDries Thijs bezorgdede thuis- ploeg de eerste set. In de tweede set bleef Genk aanklampen. Kivola scoorde via middenman Tom Geraeds aan een hoog tempo. Libero Mi- chiel Thijs heerste in het achterveld en de sterk blokkerendeYerne LevenstondbezorgdeKivola een2-0-voorsprong. Ineenspannendederdeset trok Genkenaar Molemans zijn ploeg over de streep. Kivola opende de vierde set met vijf kill- blocks.Genkgaf geenkrimpenknoktezichterug in de wedstrijd. De eerste kloof bij 16-14 kwam er dankzij twee aces vanNickyHumblet. Nadien waren Maarten Vandebeeck en Max Schobbe niet meer af te stoppen. Genk plooide uiteinde- lijk enKivola juichte.» (SLA) EERSTE DIVISIE A INEZDEMULDER-JEVALALKEN «Op onze waarde geklopt» In eerste divisie A stond de topper tussen VC Zoersel en Jeval Alken op het programma. Niet zomaar eenwedstrijd,maar eenduelmet de leidersplaats als inzet. Jeval Alkenheefthet niet gehaaldenkonde lijnvandevoorbijewe- kenniet doortrekken. «De 3-0-cijfers spreken jammer genoeg voor zich denk ik», aldus coach Hans Minten. «We haddengehoopt omhetVCZoerselmoeilijk te kunnenmaken en op zijnminst een vijfsetter af te dwingen. Het was echter VC Zoersel dat in set één en twee als een speer van start ging. In set één wisten we de kloof echter nog tot tweemaal toe te dichten enbij 19-18waren er nog alle kansen. Ons spel was onvoldoende stabiel en vooral onze servicedruk liet ons in de steek opde crucialemomenten.» «We hadden onvoldoende weerwerk om Zoersel af te stoppen.We zijn op onzewaarde geklopt. VC Zoersel was duidelijk de betere ploeg. Jammer dat we nooit een echte vuist hebben kunnen maken. Uitkijken nu naar de volgendebekeropdrachtensnaledeknopom- draaien», aldus kapitein InezDemulder. (ULG) BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUE NATHANKUTA-LIMBURGUNITED «Verdiende zege bij Leuven Bears» LimburgUnitedkon tegenLeuvenBears ineenspannende slotfasezijnvoorsprongvasthoudenen trokverdiend (74-84)aanhet langsteeind. Glansrollenwarener voor topschutter Jalen Jenkins (20punten) endeNederlandse in- ternationalNathanKuta(19), dieberesterkacteerdeonder de ringenveertigpunten lietoptekenen. Nawinst thuis tegenOkapiAalstar kregen jullie rust. Nu pakken julliedezegeopBears enstaanknapvierde. Isde treinvertrokkenmet het oogopdeplay-offs? «Latenwehet hopen», steltNathanKuta, tijdensdebreakaande slagbij Oranje. «InLeuvenspeeldenweeenknappeeerstehelft.De Bears vochtendaarnaonder impuls van JackDonovon terug enwekregennogeenspannende slotfase.Weblevenkoel- bloedigenkondendepartij verdiendwinnendafsluiten.» Goede flow Nuopnieuweenweekgeenwedstrijd. Opvrijdag13maart komt het derdegerangschikteAntwerpGiantsopbezoek. Tijdomtebevestigen tegeneen topteam? «Inderdaad.Wil- lenwe indeplay-offs een rol spelen, danmoet jeook topwed- strijdenwinnen.Dit seizoenkondenwedeGiantsnogniet verslaan. Voor eigenpubliekmoetenweer allesaandoenom dat recht tezetten.Alleen jammer datwenueenweekgeen matchhebben,wantwezitten ineengoede flow.» Jezit bijOranjeenbent bezigaaneensterkseizoen.Noggeen telefoontjesontvangenvan topteams? «Ikhebeenmanager onder dearmgenomen.Niet dat ikonmiddellijkwil vertrek- kenbij LimburgUnited,maar ikwilmijnhoofdniet latengek maken.Mijn focus ligt nuvolledigopUnitedenalsgroep moetenwenogsterkerwordenenmeer regelmaat inonze prestatiesbrengen, vooral onzeAmerikanen.» «Ondanksalleblessures enbeslommeringenkanhet nogeen mooi seizoenworden,want deprijzenwordenverdeeld inde play-offs.Het iswel zodatmijnagent reeds enkeleaanbie- dingenkreegvan topteamsalsAntwerpGiants, SpirouChar- leroi enenkelebuitenlandseclubs. Ikmoet ookaanmijn toe- komst denken.» (GGT) SPORT KORT VOETBAL • LommelSK-DeLommelsupporters zullennogevenmoetenwachtenom de langverhooptewedstrijdenvan hun teaminplay-off 2tegaanbekij- ken.Deeerste speelronde is voorzien voor het eersteweekendvanapril. Te- genstanders zijndenummers zeven, veertienenvijftienvande reguliere competitie ineersteklasseA. (DLKB) • BocholtVV-Kopbrekens voor trai- ner Peeters, dievolgendweekendzo- wat zijnvolledigedefensiezalmoeten missen. Palmans,DiemeenVanden Puttezijngeschorst, RubenScheelen stonddevoorbijedagengeblesseerd langsdekant. (DLKB) •Helson-Nieuwkomers zijnSenne Verbiest (Neerpelt),Glenn Jacobs (Diest),ArslanTayfun (TurkseRan- gers) enBenLenaerts (Lindelhoeven). (WJB) • Bokrijk-Rutger Steukers liepeen hersenschuddingop. Zijnseizoen is danookzogoedals zeker teneinde. (WJB) •Wijchmaal-Michel Vermijl is een poosjebuitenstrijddoor eenham- stringblessure. (WJB) VOLLEYBAL • KivolaRiemst -Zoals reeds eerder gemeldzal RafDeckersdeKivola Riemst vrouwenA-groepvolgendsei- zoen trainenencoach. CelineBeaulen (setterWevocenookbij jeugdKivola gespeeld) en JulieGoris (oppositeWe- voc) komende rangenversterken. Bij Kivolazulleneinddit seizoenvolgen- devrouwenstoppenmet volleyballen: ChelseyCoenen (studies),GinaDec- kers (wil actief blijvenbij declub), FemkeVandereydt enLauraLethion. Dekomendewekenzullennogenkele nieuwe speelsterskomenmeetrainen zodatmenbinnenkort het nieuwe teamvoor het seizoen2020 -2021kan samenstellen. (ULG) FUTSAL • Eisden-Borgloon-Vanavondont- vangt Eisdenom20.15uur ineigen huisRenolimBorgloonvoor deBeker vanLimburg. Inonderlingoverleg werddeovereenkomstmetMichele Meerburgverbroken.Declub is in rouwdoor het plotseoverlijdenvande moeder vanspelerWesleyHez, dieop 56-jarige leeftijdoverleed. (WJB) JOYHAEGEMANS-SINT-TRUIDEN «Puntjes op de i gezet tegen Initia Hasselt» Bij de start vande play-offs kregenwe almet- eende topper tussende twee titelkandidaten Sint-Truidenen InitiaHasselt. Inhun laatste duel tijdens de reguliere competitiewon Initia overtuigend. Heel Sint-Truiden zat toenmet een slecht gevoel indemaag en zaterdagavond moest datworden rechtgezet. Sint-Truiden greep Initiameteen bij de keel en speelde een puike partij. Het werd een ruime 32-19-overwinning.Wiedit seizoenmagproe- ven van het grote werk is de getalenteerde Joy Haegemans (foto) aanhaar tweedeseizoenbezig in Sint-Truiden. Dit was meteen een klepper tussende leider ennaasteachtervolgerHasselt. Jullie stonden vlijmscherp. Niet te vroeg bij de start van de play-offs? «Zeker niet. Enkele we- kengeledenkwamInitiavlotwinnenbij ons en nuhebbenweweerdepuntjesopde i gezet.We staan binnenkort tegenover elkaar in de finale vandeBekervanBelgiëenhebbenmogelijkeen mentale tik uitgedeeld. Opnieuw mikken wij op de dubbel. We mogen nu niet op onze lau- weren gaan rusten. Eerste hoofddoel is door- stotennaar de finale vande play-offs. Indewe- ken van de waarheid hebbenwe laten zien dat Sint-Truiden ijzersterk is.» Met oogvoor jong talent te latenrijpen,want je krijgt dit seizoen aardig wat speelminuten. «Ik speel ook nog bij de beloften en ben inderdaad superblijmetdekansendieikkrijgophethoog- steniveau. Hethoogtepunt dit seizoenvoormij warendehalve finales tegenAntwerpen. Daar- inscoordenwe liefst 65doelpuntenen23daar- van kwamen op conto van de 17-jarigen Aiko Schepkens en ikzelf. In Antwerpen kon ik mee het verschil maken met elf goals. Dat deed enormdeugd.OokdeterugkeervanSchepkens, die zeven maanden out was met een liesbles- sure, is een extra wapen. Ik speel als spelver- deelster endaar heb ikhet gelukdat ikveel kon opsteken van Sara Marteleur, ofwel bij de op- bouw. Ik moet nog groeien, maar het komt goed,want ikkrijgveel steunvande trainers en de groep. Ik studeer nu wetenschappen-wis- kunde in Betekom, maar zal gaan studeren in Leuven. Beter om naar Sint-Truiden af te zak- ken, want nu vanBaal bij Tremelo naar het zui- den van Limburg is een flink stuk.» Foto BB (GGT) HANDBAL VROUWEN EERSTE NATIONALE VOLLEYBAL KWALIFICATIERONDE JELTEMAAN ENMAASEIKBEHOUDENKANSENOPPLAY-OFFS «Geen finale is geen optie» Maaseik zette afgelopenweek- endorde op zaken inde kwali- ficatieronde voor de play-offs. DeMaaslanders boekteneen 3-0-zege ineigenhuis enkun- nenvolgendweekendde klus klaren. Niemanddie daar bij deMaaseikenaars aan twijfelt. «Geen finale is geenoptie voor deze club», reageert kapitein JelteMaan. Geen finale, het lijkt een eeu- wigheidgeledenvoorMaaseik, maar toch waren de Maaslan- ders er in2014en2015ookniet bij. Dat scenariowillen ze liefst van al vermijden in de Steen- goed Arena, maar dan zal Maaseik de komende weken met de druk om moeten kun- nen. NaMenenwachten er im- mers confrontatiesmet Roese- lare, Aalst en Achel of Leuven. Pas daarna kunnen de troepen van Joel Banks op zoek gaan eenzeventiendelandstitel.Nog veel werk aandewinkel dus. Naast de zege tegen Menen, was er vorige zaterdag nog an- der goed nieuws te rapen in Maaseik. Kapitein Jelte Maan lijkt weer helemaal verlost te zijn van zijn schouderblessure. Maaseik met of zonder Maan, het is een wereld van verschil. «JelteMaan is van goudwaarde voordeploeg. Hij isniet toeval- lig de kapitein. Hij brengt rust, zorgt voor een solide basis, maar hij is ook de aanjager van dienst. Een kapitein van vele oorlogen», lacht Joel Banks. «De volgende veldslag staat al vol- gende week op het program- ma.Wij zijn er dus nog niet.» Eenandere leukevaststelling is de bevestiging van Renee Tep- pan. In Menen zat de Est niet echt goed in de match, maar voor eigenpubliek toondeTep- pan nog maar eens een stevig sluitstuk van de Maaseikse aanval te zijn. Hij kroonde zich met zestien punten tot top- scoorder. Bovendien lijkt de medical joker in combinatie met Maan en Kvalen de beste optie voor Maaseik te zijn. An- ders Kvalen gaf na afloop toe dat er bij het laatste punt een last van zijn schouders viel. «Ik was heel blij toen wij de winnende bal scoorden», zegt hij. «De voorbije dagen was er behoorlijk wat druk. In plaats van inMenen te winnen, werd het een 3-2-nederlaag. Daar haddenwij niet opgerekend. Ik hoop dat de thuisoverwinning ons definitief op de goede weg zet.» (KWP) Jelte Maan (r.) viert met Just Dronkers. FotoDemey TOMMIE FALKE ENSPORTING PELT NAVERDIENDE ZEGE de Final Four», aldus Falke, die ook volgend seizoenbij Pelt blijft. Aan de overkant ontgoocheling bij de ijzer- sterkeverdedigerNathanBolaers. Jullie laten het afweten na de zege tegen Initia Hasselt. Wat is de reden? «Na de overwinning tegen Initia was er een grote ontlading. Daarna speelden we inderdaad zwak. Hier in Pelt hebben we teruggevochten. Alleen werkte hetsysteemnietenspeeldenwenietagressief genoeg in defense. Onze coach roteerde wei- nig en na de rust sloeg bij sommige jongens de vermoeidheid toe. Ach, Hasselt verloor bij Atomix Haacht en we zijn nu zeker van de play-offs», besluit Luikenaar Bolaers, die de club trouwblijft. HANDBAL BENE-LIGA SportingPelt konmet drie goals vanabsolute uit- blinker Tommie Falkemeteeneenkloofje slaan. Tongerenvocht terug,maarmoest inde achter- volging blijvenen leed eenverdiende nederlaag (35-29). Topschutter Tommie Falke liet het net elf keer trillenenwas blijmet de overwinning: «Al- leen jammer dat Visé thuis Bevo versloeg.» GUIDOGIELEN «Eenzege tegenTongerenwasbroodnodigomnog inde running teblijvenvoor eenFinal Four-ticket. Na de bekeruitschakeling tegen Viséwillenwe de Luikenaars de loef afsteken en ons seizoen glans geven door erbij te zijn bij de beste vier van de Bene-Liga», opent Falke, afkomstig van Emmen, maar wonend in Neerpelt. «We wisten dat een agressieve start nodigwas omde Eburonenonder druk te kunnen zetten. Aanvallend liep het lekker en ikzelf kon zowel vanuit de hoeken of door het midden toeslaan. Ja, lekker toch als die ballen er vlot invliegen.Het leverdemij een fles champagne opmeteenna dewedstrijd.» (lacht) «Ach, we spelen een knap seizoen. Hopelijk gaan diepaaruitschuivers tegenHoutem, enenkelewe- ken geleden ons gelijkspel in de slotseconden bij Initia Hasselt, niet doorwegen bij de eindafreke- ning. Dat zou jammer zijn. ViséversloegBevo. Ho- pelijkzalAchillesBocholt zijnsportieveplicht ver- vullenendeLuikenaarsopdeslotdagverslaan.Wij moeten in de eerste plaats naar onszelf kijken en sowieso de Lions in eigen huis kloppen. We zitten ineengoede flowenschrijfmaarop: dit Pelt speelt Tommie Falke tussen Andrei Buciuman en BrianMeulders (Hasselt). FotoDemey «Nog steeds kans op Final Four» LI 28 SPORT woensdag 4 maart 2020 Limburg VOLLEYBAL

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz