Persoverzicht maart 2020

(girls 11/12)werdenVlaams-Brabants provinciaal kampioen, RobbeVerschueren(cruisers17/29) enDennisSteemans(boys 19+) deden dit in de provincie Antwerpen. Voorts reden Jari Cammans (boys 19+), MaximVanRoosbroeck (boys 17/18) en Britt Baetens (cruiser girls) vele finales. Gouden Wiel «Dit jaarwillenweopnieuwstrijdenvoor de titel vandebeste club vanVlaanderen», luidt hij bij het trotse bestuur. «In 2019 werdenwe voor het derde jaar op rij tweede. Individueel ver- wachten we dat de jonge talenten zich voort ontwikkelen. Voor onzeboys 17+ ligt eenheleuitdaging tewachten.Wiebij de elites rijdt in België, zal ook internationaal moeten gaan. Door deze hervorming wordt de boys 17+ een zeer sterke reeks. In onze club zullen er meer dan vijf toppers in deze ca- tegorie rijden, die jaarlijks goed zijn voor overwinningen en podiumplaatsen. Onze goede werking is ook Cycling Vlaan- derennietontgaan. Weontvingenvoor2019hetGoudenWiel terbekroningals jeugdvriendelijkeclub.Wewillenonzewer- king behouden enwaar kannog uitbouwen.» Het Dennenteam organiseert op 17 mei de tweede manche van de Topcompetitie in Keerbergen. Deze race is één van de selectiecriteria om startgerechtigd te geraken voor het Euro- pees kampioenschap inDessel. Foto SVDL BMX DENNENTEAMKEERBERGENWIL VLAAMS CLUBKAMPIOENSCHAPWINNEN Het BMX Dennenteam Keerbergen is één van de oudste clubs in het land en blijft ook dit jaar één van de grootste Belgi- sche BMX-verenigingen met 117 leden. STEFANVANDEWEYER Deze leden zijn opgedeeld in 68 wed- strijdrijders en 49 recreanten (foto) . Het bestuur verwacht dat het ledenaantal nog zal stijgen tot zo’n 150 leden daar de instapdagen voor de nieuwe rekruten nog niet aande orde zijn gekomen. In de leeftijd tot tien jaar heeft het Den- nenteamflinkwat talent. Hunbikersvan zeventien jaar en ouder deden het ook goed. Ze behaalden dertien officiële ti- tels. Robbe Verschueren won ongeveer allesindecategoriecruisers17/24,zoook de Vlaamse titel. Bij de cruisers 17/29 pakte hij de nationale titel. JoffreyWou- terswonBelgischgoudbij deboys 17+en reed vele finales en werd zelfs Europees kampioen inhet LetseValmiera. JoneVangoidsenhovenwonnationaal en Vlaams goud bij de girls 17+. Marnicq Janssens was de beste in de Vlaamse ti- telstrijdbij demenelite. JorreVanderlin- den (junior men), Seppe Beijens (boys 19+), Jelle Van Loo (boys 16), Rune Van- derlinden (boys 13) en Jolien Janssens Eén van oudste en grootste clubs in België BASKETBAL TWEEDE LANDELIJKE B NICOLASNYS-TIENEN «We moesten tegen Soba doorduwen tot het einde» Tienenheeftditweekendmet 64-60gewonnenvanSoba.Door dezeoverwinningblijftdeploeg zichzonderal teveel problemen handhavenopde tweedeplaats in de rangschikking in tweede lande- lijkeB. Zaterdaggaatmenopbe- zoekbij competitieleiderPhan- tomsBoom. Bijwinst speeltde te- genstanderkampioen. NicolasNyshadmet zestienpun- teneenbelangrijkaandeel inde Tiensezege. «Hetwas zeker geen gemakkelijkematchenwemoes- tendoorduwen tot het einde. Tot vierminutenvoor het einde ston- denwezelfsopachterstand.Ons shot lukteniet goed.We scoorden slechts tweedriepunters inveertig minuten. Pas toenweoverstapten naar eenzoneverdedigingvlotte het beter.De laatstewekenwinnen weonzematchen,maar vaak isdat met kleinereverschillen.Deploe- genbeginnenonsnatuurlijk teken- nen. Ineersteprovincialewarende verschillen tussende teamsook groter.» NicolasNysbeseft dat er inBoom eenzwarekluswacht. «Phantoms verloor nogmaar éénmatchdit seizoen.Alshetwint, speelt het kampioen.Wezullener uiteraard allesaandoenomhun feestjeeen weekuit te stellen.» (EVL) VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A TOMNISSENS-FCPERK «Hebben dit seizoen niets meer te winnen of te verliezen» Tweedeprovincialer FCPerkheeft deontgoocheldenederlaag inde derby tegenKCVVElewijt recht- gezetmet eeneervol gelijkspel te- genkandidaat-kampioenVeltem. «Teamspirit, datwilde ikzien», zegt trainerTomNissens. «Ikben tevredenover de ingesteldheidvan mijnspelers.Webegonnenuitste- kendaandewedstrijdenzaten met2-0- cijfers vlugop rozen.Met eenown-goal vanCaliber vlak voor de rust kwamVeltemmeer in dewedstrijd.Gelukkigkwamenwe met een foutjevandoelwachter VanMileghemgoedweg.Ansoms lukteuiteindelijkdegelijkmaker. Vlakvoor de rustmisteCaliber een strafschop: datwas eencruciaal moment.» «Nietwinnenopeigenveld is een ontgoocheling. Tegeneenploeg diemeedoet voor depromotieniet verliezen, ismooi.Wezittenmooi opschema.Wehebbendit seizoen nietsmeer tewinnenof teverlie- zen. Voor decompetitiehad ikblin- delings voor eenplaats indemid- denmoot vande rangschikkingge- tekend.» «Zondagstaat deverplaatsing naarRapideWezemaal opdeka- lender. Ditwedstrijdmaggeen probleemzijn.Michiel Vandemae- le isgeschorst enMirkoHay isnog out. JaroLoncke (skivakantie) zal er opnieuwbij zijn.» (MMZ) KORT OHL met 650 fans naar het Kiel Alle650tickets voor het bezoe- kersvak inhetBeerschotstadion voor deheenmatchvandepromo- tiefinaleBeerschot-OHLvanzon- dagnamiddagzijnviade suppor- tersclubs vanOHLaandemange- bracht. Voor de terugmatchopza- terdag14maartworden700 ticketsgereserveerdvoorBeer- schotsupporters. (HML) Atomix Haacht pakt tegen Hasselt zege van de hoop Atomix behaalde tegenHasselt eenovertui- gende envooral verdiende overwinning. Dat hadHaacht precies nodig inde voorbereiding opde nacompetitie. Na de pandoering bij leider Bocholt kreeg Ato- mixde gelegenheidomzijnechtewaarde te to- nen tegen de andere Belgische degradatiekan- didaat, Hasselt. Het werd een bijzonder span- nende wedstrijd. Hasselt scoorde het eerste doelpunt, maar Atomix zorgde steeds voor de gelijkmaker. Even was er een verschil van drie doelpunten in het voordeel van de bezoekers. DanplaatsteAtomixeenversnellingmetDeVis, Bisschop en Maslowski die vijf doelpunten op rijopleverde.Uiteindelijkwerdderuststandbe- reikt met een 14-14. De tweede helft was voor Atomix. Het kende geen dipje enwas baas over debezoekers,diezichvooralzeerzwaktoonden indeafwerking. ZopakteAtomixeenverdiende zegemet zes doelpunten verschil. Vooral nieuwkomerMaslowski uit Polen toont zich de laatste weken als een echtemeerwaar- de. «Het isdezegevandehoop»,weet coachLars Bertels. «Indenacompetitie treffenwe datzelf- de Hasselt. Deze zege heeft onze spelers een boost gegeven.» (VAR) HANDBAL BENE-LIGA WIELRENNEN BELOFTEN Andy Brams laat knappe zaken zien in openingsrace Andy Brams liet zich indeMeerdaalse Pijl op- merken. Al vanaf het prille beginmaakte hij deel uit vande groep aanvallers. De eerstejaarsbelofte van het VP Consulting- ProraceCyclingTeamkonzichvooraanstaande houden tot de zevende van negen rondes. De goede tijdrijder kwamover de lijnmet het pe- loton.«Ik zag dat een omvangrijke groep in de aanval trok en wou de uitdaging aangaan om mee teschuiven», vertelthij. «Dat lukte. Tijdens de eerste rondes lukte me het om de versnel- lingen en aanvallen van de rest te beantwoor- den.Naarhet eindevandewedstrijdtoevoelde ik de krachtenuitmijnbenen verdwijnen.» «In de finale kreeg ik een klop van de hamer, want als eerstejaars heb ik de kracht nog niet ommeetekunnenmedesterkeremannen.Het waseen lastigeeerstewedstrijd. Ikhoopnudat het steeds beter zal gaan. Mijn volgende wed- strijdisBrussel-Zepperen.Ikwilmedaarvooral in de beginfase rustig houden omwat reserve over tehoudenmet het einde vandewedstrijd inhet achterhoofd.» (SVDL) VOLLEYBAL LIGA B (V) MIRAJUWET-HAASRODELEUVENA «Het kwam aan op details» De vrouwenvanHaasrode LeuvenAverloren zaterdagniptmet 3-2 vanKalmthout. VHL kwam 2-0 achter nadat het de eerste set met 27-25 en de tweede met 25-21 verloor. Daarna herpakten de Leuvenaren zich wel en wonnen ze de derde en vierde set met 21-25 en 16-25. De tiebreak ging echter met 16-14 naar Kalmthout, waardoor VHL slechts met één punt naar huis moest. «Of de uitslag correctwas? Ikhadhet liever anders gezienen zeker nadat we zo hard terugvochten, maar daar isniets aantedoen», zegtMira Juwet. «Het was duidelijk dat beide ploegen aan elkaar ge- waagd waren en dat het aankwam op details. Daar hebben wij regelmatig te veel fouten in gemaakt opbelangrijkemomenten.» ZaterdagontvangtVHLWevocWellen. Deeer- ste ontmoeting dit seizoen werd met 3-2 ge- wonnen door Wellen. «We zijn erop gebrand om beter te doen. We weten dat het een goed teamismet veel power indeaanval. Wezullen dus zeker niet spreken van onderschatting», besluit Juwet. (DCO) WIELRENNEN ELITE Z/C Ruben Cumps (l.) spurttemee in Oud-Heverlee. Foto VPL Ruben Cumps opent wegseizoen met vijfde plaats in Meerdaalse Pijl DeHerentse eliterenner zon- der contract RubenCumps liet zich indeMeerdaalse Pijl in en rondOud-Heverlee opmer- kenmet flinkwat aanvalslust eneenvijfde plaats. Hij toon- de zichmeteen in zijnnieuwe clubkleurenvanTeamSiktivi- ty engaat na een langwinter- seizoenophet strandnog door tot de koers vanBete- komkomende zondag. «Ik ben heel tevreden met de vijfde plaats», zegt Cumps. «Ik had een heel goed gevoel tij- dens de hele wedstrijd. Ik viel onmiddellijk vanaf de eerste keer opdedreef zelf aan, want meestal gebeurt het vrij rap in die koers. We waren meteen weg met zeven. Iets na half koers kwam er nog een groep aansluitenbij het beginvande dreef.Datwashetmomentom te schiften. Ik heb eens goed doorgetrokken bergop, hier- door bleven we met de beste twaalf over. Ik heb nog een paar keer geprobeerd omweg te geraken in de laatste twee rondes. In de spurt met twaalf werd het een vijfde positie», kijkt hij terug. «Ik zit al een hele maand met goede benen, maar mijn laat- stetweebeachraceswarentel- kens afgelast door de storm. Die wedstrijden waren in ja- nuari ook al heel goedmet tel- kens top twintig. Dit is een goed begin voor mijn nieuwe ploeg. Hopelijk ben ik zondag in Betekom weer even goed. De vorige keer dat ik er reed, twee jaar geleden, eindigde ik tweede. Ik start met goede moed. Er zijn al veel renners ingeschrevenenophet vlakke parcours zal het eenmoeilijke wedstrijd worden om weg te raken», schat de twintiger in. «Na Betekom gaat de riem er even af. Een weekje zonder fietsendanweeropbouwen in de richting van het PK. Ik ben aan een lang winterseizoen bezig van november tot nu. Het is misschien raar dat ik momenteel zo’n goede benen heb. Andere jaren heb ik in april meestal een dipje. Met een weekje rust en dan wat lange trainingen ben ik hope- lijkweer in topvormtegenhet PK enmei.» «In de paasvakantie volgt nog een week stage in Mallorca met team Siktivity. Dan begin ikweertekoerseninLindenop 19april», geefthijmee. «Ploeg- maat Simon traint me nu en dat heeft wel een positief ef- fect. Het is lang geleden dat ik nog zo vlot koerste. Hopelijk lukt het me omdit jaar einde- lijk eens die overwinning te pakken.» (SVDL) BA 28 SPORT woensdag 4 maart 2020 Leuven -Hageland MOTORCROSS Dit weekend start nieuw seizoen bij alle federaties Het komendeweekendbeginnenookde lief- hebbersbondenaanhunnieuwseizoen. Onze streekrijders hebbenkeuze uit driewedstrij- den. Tenminste, als deweersomstandigheden het toelaten Yoran Moens, de jeugdige topper uit Kampen- hout, was vorige week actief in de Grote Prijs van Engeland 125cc. Zaterdag geraakte hij evenwelnietdoordekwalificatie.Opeenzware omloop in Matterley Basin moest hij in regen- buien en zelfs sneeuwvlagen aanzetten. Als lichtgewicht is dat een enormnadeel zodat hij zich niet kon kwalificeren voor de echte wed- strijd. De VLM-wedstrijd in Tessenderlo werd afgelast zodatonzestreekrijdersophunhonger bleven zitten en nu uitkijken naar de volgende wedstrijd. DeVLMorganiseert inVorselaar. De VMCF opent zijn seizoen in Assenede en de MCLBnodigt uit inStekene. Hopelijk zijnde re- genbuien beperkt in het weekend zodat de or- ganisatorenbeloondwordenvoorhun inspan- ningen. Komen Torremans, Lambeets, Van Aerschot, Gaethofs en Nick Janssens zondag al aan de starthekken, isdevraagzovroeg inhet seizoen. (VAR)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz