Persoverzicht maart 2020

DERDE PROVINCIALE C STEVECORSWAREM-GRAVELO «Al voelt het niet hetzelfde, we maken er wel het beste van» Toendemarekwamdat het voetbalkam- pioenschapdefinitief stopgezetwerd naaraanleidingvanhetallesoverheersen- decoronavirus, sloegenopveel plekken ijverigeclubledenaanhet tellen.Niet zo bijGravelo, dat voordecompetitiestartal alsdegrote runner-upvoor titelfavoriet Diepenbeekwerdaanzien. CoachSteveCorswaremlager immer op gebrandomzijn teamweer naar tweede provinciale te loodsen, nadat het enkele maandenvoordienviadeeindrondenaar derdedegradeerde. «Al van indevoorbe- reidighamerde ikophet groepsgevoel, waarbij ikvooral voor ogenhadomeen teamteknedendatmogelijk instaatmoest zijnomeengooi naar die titel tedoen», al- dus coachSteveCorswarem. Met vier overwinningenop rij stakRDK Gravelo indiebeginmaandalmeteende handuit naar de leiderspositieomzichmits het behalenvandieeersteperiodetitel al te verzekerenvandeelnameaandeeindron- de. «Zover ishet uiteindelijknietmoeten komen»,weet gerechtigdcorrespondent HugoVanbrabant. «Wehebbeneen regel- matigparcoursafgelegd. Met eenbonus vanzespunten,waarbij achtervolger Membruggenweliswaar nogeenwedstrijd diende in tehalen,washet enkel afwachten wanneerwede titel zoudenpakken.Dat diebekroninger dankomtophetmoment datVoetbal Vlaanderenbeslisteomde competitiedit seizoendefinitief stop tezet- ten, voeltonwezenlijkaan.Uiteindelijkvier jeeenkampioenschapophet terrein, val je inmekaarsarmenengeniet je intens van alleknuffelsdie je tebeurt vallen. Klinkt al- lemaalwat vreemdopditmoment involle crisis,maarwemoetenaanhet vierenvan deze titel eennieuwe invulliggeven.Nuvrij- dagzullenonze staf ende spelers eenpintje bij dehandnemen, eenselfienemenookom diebeeldengezamenlijkoponzeFace- bookpagina teplaatsen.Opdiemanier vie- renwe tocheenkleinbeetje feest, al hopen wedat later dit jaar deze titel nogeens ex- tra indeverf tezetten.» Kwamdie titel er danonverdiend ?Niet echt,wantwieeenheel seizoenaande lei- dingprijkt, ismeer danooit een logische kampioen. (JHB) DERDE PROVINCIALE A Nadat Boorsemde voorbije twee jaar nipt naast de promotie greep, was het ditmaal wél raak. Het teamvan trainerMarco Lam- brigtswonde eerste- en tweede- periodetitel enkroonde zichover- verdiend tot kampioen inderde provincialeA. «Als je twintig wedstrijden wint, vier keer gelijkspeelt en slechts eenmaal verliest, mag je terecht fier zijn op je groep», blikt trainer Marco Lambrigts nog even terug. «We domineerden van bij de start tot de laatst afgewerkte speel- week.Met zes puntenvoorsprong op het tweede geklasseerde Op- glabbeek hadden we een ruime marge. De titel is dan ook dubbel endik verdiend.» Nochtans startten julliedezecom- petitie met een verjongde ploeg. «Er moesten inderdaad heel wat nieuwe spelers ingepast worden waarvan heel wat jeugdige spe- lers. Maar ik had er meteen een goed gevoel bij enwist dat we bo- veninzoudeneindigen.Depuzzel- stukjes vielenbijzonder snel inel- kaar en de nieuwelingen toonden meteen dat ze iets in hun mars hadden. We telden veel kwaliteit Marco Lambrigts (Boorsem Sport): «Titel is dubbel en dik verdiend» in onze groep en hadden ook spe- lers die met flitsen het verschil kondenmaken. Kortom, een idea- le en strijdvaardigemix.» Volgend seizoen wacht in tweede provincialeeennieuweuitdaging. Hoeschat jedekansen in?«Opéén speler na blijft de huidige kern in- tact.Met enkelegerichte transfers denk ik dat we goed gewapend zijn. Als ik zie dat vorig jaar de nieuwkomers Louwel en As in de bovenste helft van de klassering meedraaiden, moet dat ook voor ons mogelijk zijn», aldus de Boor- semse trainer. Clubvoorzitter Rudi Horrix is blij met het kampioenschap, maar miste tochdesfeerbelevingophet veld. «In 2014 vierden we de titel naar derde. Het feest dat toen los- barstte, daar spreekt men nu nog steeds van. Anderzijds hebbenwe met de twee periodetitels ook al mogenvieren. Ikbeloof aan ieder- eendat er later nog eenuitgebrei- de huldiging met kampioenbal volgt. Tevenswil ikaanstippendat het voetbal inBoorsemleeft. Onze jeugdwerking floreert sinds de teams op provinciaal vlak spelen. Enmet de steun van het gemeen- tebestuur wordt er in het tussen- seizoen nog een kunstgrasplein aangelegd. Toch super», klinkt voorzitter Horrix trots. (CLM) BoorsemSport mocht eerder al twee periodetitels vieren. Foto RV BOCHOLT VV ROUWT • PROVINCIALE VOETBALKAMPIOENEN BEREIDENNIEUWE SEIZOENAL VOOR «Straks de koppen weer bij elkaar steken» FONSMARTENS-BOCHOLTVV TWEEDE AMATEURKLASSE B Afscheid vaneen trouwe clubman, afscheid vande competitie 2019-2020, afscheid vande zo ge- koesterde titeldromen. Voetballoze dagenof niet, het zijnna het overlij- denvan Jeff Steensels evenbewogen als treurige dagenvoor al wat Bo- cholt VVheet. Voorzitter FonsMar- tens probeert éénenander te vatten. LUCDUJOURIE «Een donderslag bij heldere hemel, een bomdie insloeg en geen Bochol- tenaarhadzienaankomen.»Hadden we een frustratiebabbel over het vroegtijdig afsluiten van de compe- titie ingedachten, het overlijdenvan Jeff Steensels (het 76-jarige bestuurs- lidbezweekvrijdagaanhet corona-vi- rus, red.) plaatsteéénenander ineen ander perspectief. Na twintig jaar was ‘Moustache’ danwel eenabsolu- te Bocholt VV-man, het overlijden van deze populaire figuur liet nie- mand onberoerd. «Watwil je, vanaf deperiodevanzijn alombekendedancingMoustache in de dorpskom is Jeff een icoon voor onze regio. Dorpsfiguur, sociaal ac- tief, sportman, oprichter van zijn ei- gen rallyteam, drijvende figuur ach- ter de Sezoensrally en zoals gezegd eenonvervangbarekracht voor onze club. Altijdminzaam, de man die als geen ander plooien kon gladstrijken ende laatst overgeblevenoptimist in barre tijden. Onmisbaar, al zal het nu welmoeten zonder hem...» Met het abrupte afbreken van de competitiewasafgelopenvrijdageen dag die je niet snel zal vergeten. «Wees gerust. Al werd één en ander overschaduwddoorhet afscheidvan Jeff, ook dit was een bittere pil. We stonden er nog goed voor en eenblik op de overblijvende kalender vertel- de ons dat de titel haalbaar moest zijn. Nu zal iedereen zich wel afvra- genwaarwediehebbengemist. Ja, er wasdieonbegrijpelijkeblack-outvan de scheidsrechter in Tienen (twee twijfelachtige strafschoppen tegenBo- cholt in twee minuten, één via de dek- lat al dan niet over de lijn, red.), maar fataal was wat mij betreft het thuis- verlies tegenBerchem. Toendeedhet barslechteveldenheelveeltegenslag ons de das om. Treuren is zinloos «Treuren is echter zinloos, de feiten zijn de feiten. De weg is nu even moeilijk als duidelijk. Even alles doorslikken, rouwenomonzevriend Jeff en dan de koppen bij elkaar ste- ken om volgend jaar weer te slaan met eensterkere, jongereennogam- bitieuzere ploeg. ‘Aanpakken en er weer tegenaan’, ik hoor het Jeff zeg- gen.» Het zijn bijzonder lastige tijden voor voorzitter Fons Martens en Bocholt VV. FotoDemey EERSTE AMATEURKLASSE «Voetbal Vlaanderen nam de juiste beslissing» Iedereen is inde banvanhet coro- navirus, opent voorzitterWendy DeWit het interview. «Terecht, want onze gezondheid is het al- lerbelangrijkste.» «Dezecrisis zullenweopallevlak- ken voelen, maar Voetbal Vlaan- deren nam de juiste beslissing. In deze omstandigheden spelen, is niet veilig. Elke club kan zich nu beter concentrerenophet volgen- de seizoen. Wij hebben opnieuw een schitterend seizoen achter de rug met onze tweede plaats. Dit haddenwe niet verwacht.» «Ook onze jeugd deed het uitste- kendenwewillendekomende ja- ren ookmeer inzetten op onze ei- gen jonge talenten. Zonder jeugd is een club niet leefbaar. Het zal ook voor Thes knokken worden om het budget in evenwicht te houden. De inkomsten van kanti- ne en evenementen zijn eengroot vraagteken. Het gaat een serieuze uitdagingworden,maar als ieder- een een tandje zal bijzetten, ko- men we er wel. Gelukkig kunnen we bij Thes altijd terugvallen op onze uitstekende vrijwilligers.» «Het afscheid van onze coach Bart Vanhoudt en doelman Bernd Brughmans zullen we voor aan- vangvanhet nieuwe seizoen inde bloemen zetten.» (GGT) VIERDE PROVINCIALE A MORTENSMEETS-VCJEKERVALLEISLUIZEN «Hebben titel niet gestolen» InvierdeprovincialeA isVC Jekervallei Sluizende kampioenna24wedstrijden. «Voor decompetitiestartwerdenwe samenmet Wiemismeer enHeisals titelfavoriet genoemd», weet secretarisMortenSmeets, voorwiede titel het enigedoelwasophet eindevande rit. «Wehieldener rekeningmeedat decompetitiege- neutraliseerdzouworden. Jammer datwede titel opdezewijzemoetenvieren,maar het isniet an- ders.Wegaansamenmet de supporters vierenals de tijd rijp.Wemogenookmet opgehevenhoofd stellendatwede titel niet gestolenhebben.» «Alswe terugblikkenopdevoorbijecompetitie mogenwe fier zijn.Wekendeneenuitstekende startmet twaalf op twaalf.Departij inHeiswas eenbelangrijkkantelpunt. Nadezegedaar zijnwe alshetwareontploft.Wezijneveneensheel fier op deprestaties vanhet tweede teamdat langmee- deedvoor de titel. Jammer datCovid-19eenstokje voor eenheusevieringsteekt.Wezullenmet de A-ploeggewapendzijnvoor derde.» (ULG) VIERDE PROVINCIALE B Rekenfoutje levert Piringen en niet Winterslag promotie op TurkseRangerskroondezichop8 maart door de 4-2-zege tegenSportingWinterslagofficieel tot kampioen. «Door het stilleggenvandecompetitie bestonddekansdatWinterslagsamenmet de Genkseburenkonpromoveren», aldusoefen- meesterWesleySmeets. Fout gerekend. Zaterdagmorgenkwamal snel de ontnuchteringdat Piringen invierdeprovincialeA over eenbeter gemiddeldcoëfficiënt beschikt. «Dewereldgleedevenwegonder onzevoeten. Alswedeklok terugkondendraaien, konhet voor ons zeker andersgelopenzijn. Jammer.» Voorzitter FreddyMichiels vanPiringenwas to- taal verrast, ondanksdat hij eenkleinvermoeden had. «Er zouergens eenmiskrekeninggebeurdzijn waardoorwij over eenbeter gemiddeldebeschik- tenendaardoor recht hebbenopdepromotie», zo bevestigt hij. «Extrawerkaandewinkel,wantwe moetenonsnog trachten teversterken.» (WJB) VIERDE PROVINCIALE C JURGENNEVEN-JEUGDBORGLOON «Heel seizoen op kop gestaan» JeugdBorgloon, dat het hele seizoenopkopstond, isde terechtekampioen invierdeprovincialeC. «Bijmijnaankomst als trainer bij JeugdBorgloon hadhet bestuur de samenstellingvandenieuwe ploegal klaar voor het afgelopenseizoen.Nadien werdmiddenvelderBertCuppensnogaangetrok- ken», glundert trainer JurgenNeven. «De sterkte vanmijnploegzat heminhet collectieve.Weheb- benmetWimBonneux, TomBreeschen Jannick Cuypers veel ervaring inhuis .Demixvanervaring en jeugdsloeggoedaan.Onsgroot probleemwas dat elkeploegzichdubbel tegenonsplooideom ons eennederlaag toe tedienen.Deze titel isdan ookhet resultaat vaneenoptimale samenwerking vanhet bestuur, de technische staf, de spelers en de supporters. Positief isdat bijnaalle spelers vol- gend jaar onzekleurenzullenverdedigen.Weho- pen inderdeprovincialeeengoed figuur te slaan. Degesprekkenvoor versterkingzijnnogbezig. In- dienhet coronavirushet toelaat, zullenwenog eengroot kampioenenfeest organiseren.» (SLA) SPORT KORT VOETBAL •E.Termien-MiddenverdedigerBrianBaertsverlaat LommelSKomvolgendjaardekleurenvanderdeama- teurklasserTermienteverdedigen.SimonDecuypere, dieweinigspeelminutenkreeg,verhuistnaarreeksge- nootHoutvenne. (SLA) •BoorsemSport-Bijdenieuwbakkentweedeprovincia- lergafRobbyStanstekennentestoppenalsT2.Hij wordtvervangendoorJefErkens,dieafgelopenseizoen inVoorshovenaandeslagwas. (CLMM) •Grimbie69-MetLucaCastronovo(E.Mechelena/d Maas)enTirolienNayiziga(’sHerenelderen)heeft Grimbieertweeaanwinstenbij.AlessioAlcamisienGiu- seppeContinoverlatendeclub. (CLMM) •KFCHelson-TopschutterOmarBennassarenKFCHel- sonhebbeninonderlingoverleghetcontractvande 33-jarigeaanvallerontbonden. (GDB/WJB) •E.Louwel-HetvoorbijeweekendoverleedMartinBun- tinx,eenvandepioniersvanEendrachtLouweldatnuin tweedeprovincialespeelt.Buntinxstondbekendomzijn organisatorischtalentenwasvroegersecretarisvande club.DaarnaastwashijooklidvanhetGewestLimburg waarbijhijeendrijvendekrachtwas.Dezittingenvan hetLimburgsProvinciaalComitéwoondehijeveneens optrouwewijzebij. (WJB) HANDBAL •SportingPelt-HetcontractvandeFransetrainerJoël Abatiwerdstopgezet.T2BjornTimmermansschuifteen rijvooruitenkrijgtzijnkansnavijfseizoenenalsassis- tent-coachomzichophethoogsteniveautebewijzen. VoortsheeftPeltzichversterktmetdeNederlanderDy- lanVossen(28),diebijInitiaHasseltaandedeurwerd gezet.DePortugeesRicardoSilvakeertterughuis- waarts. (GGT) PatrickWintersuitGroteBrogel overleden •MaandagmorgenoverleedinhetziekenhuisvanGenk PatrickWinters(53)uitGroteBrogel.Zowelinvoetbal- middensvanSportingGroteBrogelalsdewielertoeris- tenclubDeBruegelbikerswashijbekend.Eerstvoetbal- dehijbijzijndorpsclubomnadiengedurenderuimtwin- tigjaarhulptrainerteworden.Enkelekerenperjaar maaktehijsamenmetdewielerclubookeenuitstap.En- kelewekengeledenishijinhetSpaanseMallorcazwaar tenvalgekomen.VorigeweekwerdhijdannaarGenk overgebrachtwaarhijoverledenis. (WJB) LI 23 Limburg dinsdag 31 maart 2020 WENDYDEWIT-THESSPORT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz