Persoverzicht april 2020

GE 25 Eeklo -Deinze vrijdag 24 april 2020 ZELZATE Fietspad Zelzatebrug krijgt facelift Eenaannemer isgisterengestart met herstellingswerkenaanhet fietspadvanZelzatebrug. Het fietspadkrijgt eennieuwe top- laag. «Vandaag (gisteren,red.) werddebestaande fietsmarkering verwijderd», zegt burgemeester BrentMeuleman (sp.a). «Vrijdag enzaterdagzal eennieuwecoating wordenaangebracht.Dewerken wordenuitgevoerd tijdensdedag- urenenper afzonderlijke rijrich- ting.»Naast deherstellingvanhet fietspadkreegookdebrugleuning al eennieuwlikjeverf. (KVZ) EVERGEM Gemeente verkoopt beschermde dekenij DegemeenteEvergemgaat dede- kenij inhet Eindeken21 verkopen. Eenbeschermddorpsgezicht, dus het kanniet uit het straatbeeldver- dwijnen. Erwordt eenopenbareverkoopge- organiseerdvia ‘Biddit’.Dat is een onlineplatformomvastgoed teko- penonder begeleidingvaneenno- taris. «Dedekenij is eenbeschermd monument sinds 1995», zegt sche- penFilipHuysman (CD&V). «Het perceel heeft eenoppervlaktevan 2.790vierkantemeter.Dedekenij ismet zijnommuurde tuinen toe- gangspoort eenecht ‘dorpsge- zicht’. Sinds2009 ishet zelfsbe- schermdbouwkundigerfgoed.Nu wehet zullenverkopenaaneenpri- vateeigenaar,moetendeEvergem- narenniet vrezendat dezevaste waardeuit dedorpskernverdwijnt. Aangezienhet gebouwbeschermd is, blijft allesbehouden: devijver, de ommuurde tuinendebomen.Het perceel kandusniet verkaveldwor- den.Degeschatteprijs voor het rui- meherenhuis endebijhorende tuin isbepaaldop560.000euro.Wan- neer deverkoopprecies zal plaats- vinden, isnogniet bekend.» (JSA) DEINZE KADE Podiumkunsten blijft actief in coronatijden KADEPodiumkunsten inDeinze blijft creatief tijdensdecoronacri- sis.Metdiverseinitiatievenblijven deleerlingenenleerkrachtenactief musiceren,dansenoftheaterspe- lenvanuithunkot. KADEPodiumkunsteninDeinze slootmeerdaneenmaandgeleden dedeuren,maardeschoolbleeftot ophedencreatiefbezig.Er wordtviavideocalllesgegeven,er wordenfilmpjesengeluidsfrag- mentendoorgestuurdenerworden tekstengeschreven.Deleerlingen vanRadioLabomaaktenhuneerste afleveringvandeKotcast.Zelaten metveelplezierhunexperimenten opjelosmetmasterclassesdoor grotenamenuitdeVlaamsemedia, boeiendeinterviews,meeslepende radiodocu’senmeer.Jevindtdeeer- steafleveringmetfilmjournalist WardVerrijckenopSpotify.Ookop desocialemediaisKADEPodium- kunstenactief.Zolopenerreeds drieuitdagingenwaarbijiedereen zijnbestebeentjekanvoorzetten.Je kanaandeslaggaanmetBeetho- ven’sOdeandieFreude,tongbre- kersofuitdagendestretchoefenin- gen.JevindtzeopdeFacebookpa- gina. Meerinfovia09/381.96.40,kade- podiumkunsten@deinze.beof www.kadepodiumkunsten.be . (ASD) REGIO SPORT KORT EEKLO Handbal Bar-De-QEeklo -Demannenploe- genvanhandbalclubBar-De-Q Eekloviereneendubbelepromotie. Zowel inLiga2alsde regioreeks stondEeklocomfortabel aande lei- ding,maar deVlaamseHandbal- verenigingbeslistebij de stopzet- tingvandecompetitiesomover ‘stijgers’ ennietover kampioenen te spreken. Zo tredende succes- teams volgendseizoen inLiga1 en Liga3aan. (XDN) WoonzorgcentrumVeilige Have inAalter laat sinds woensdagopeenveiligema- nier tuinbezoek toe tussen rusthuisbewoners enhun fa- milie. De sleutel blijft nog altijd ver- plichtophetslotinelkrusthuis in Vlaanderen. Bezoek van fa- milie aan de bejaarde bewo- ners is al weken niet mogelijk. In Veilige Have in Aalter waren ze al van voor de hele heisa van vorige week op zoek naar een veilig alternatief. En dat wordt dezeweekuitgerold. «Bezoekmagnietbinnen,maar wij organiseren bezoek in de tuinen van ons woonzorgcen- trum», zegt directeur Nancy Sturtewagen.«Wehebbenvoor eenbrede afscheidinggezorgd, zodat de familie en de bewo- ners minstens twee meter uit elkaar blijven. Rond onswoon- zorgcentrum hangen pijltjes naar de aparte tuin van elke af- deling, zodat de bezoekers niet binnen moeten. We hebben in totaal zes tuinen ingericht als bezoekplaats. Er kan ook maar één vaste bezoeker per bewo- ner opbezoek komen, en enkel op afspraak. Na elk bezoek wordt alles ook grondig ont- smet.» Veilige Have blijft voor- lopig goed gespaard van coro- nabesmettingen, maar toch wordt geen enkel risico geno- men. «Niets doen en de deuren gesloten houden, zou op dit momentinderdaadhetgemak- kelijkst zijn», zegt directeur Sturtewagen. «Maar wij mer- ken bij onze bewoners dat er echtnoodisaaneenbezoekvan hun familie.» De bewoners zijn inhunnopjesmethetinitiatief. «Wehebbenalvaakgebeldmet elkaar en zelfs al via videochat elkaar kunnenzien.Maar dat is niet hetzelfde. Elkaar eens echt kunnenzien, iseenopluchting. Het personeel van Veilige Have doet zijn best om onze ouders zo goed als mogelijk te verzor- gen. Enorme dankbaarheid voor het hele team», zegt een bezoeker nog. (JSA) AALTER «Een verademing ommijn ouders nog eens echt te zien», zegt deze bezoeker. Foto Joeri Seymortier Deugddoend ‘tuinbezoek’ in woonzorgcentrum Veilige Have DEINZE Deinze Industrie brengt veiligheidsmaatregelen op de werkvloer in beeld Deinze Industrie vzwbrengt veiligheidsmaatregelen op de werkvloer in beeld. Aan de hand van een in- structiefilmpje in het maatwerkbedrijf Demival wil men andere bedrijvenhelpen. In samenwerking met maatwerkbedrijf Demival, waar intussen de helft van de 600 werknemers met aangepastemaatregelenterug isgestart, heeftDeinze Industrie, dekoepelorganisatie voor allebedrijven in Deinze, eendemofilmgemaaktmet veiligheidsmaat- regelen. Economie terug op gang trekken «De maatregelen werden ingedeeld in drie groepen: afstand houden, bescherming en ontsmetting», zegt coördinator Yannic Demeyer. «Het zijn maatregelen die elk bedrijf en sector aangepast volgens de infra- structuur kan inzetten. Het is een kwestie van plan- ning, discipline en aanpak. We zijn ervan overtuigddatwerkenenondernemennogvoor lange tijd anders zal moeten, willen we met zijn allen de economie duurzaamen veilig terug op gang trekken. Het zal moeten, want anders wordt de economische énmenselijke schade te groot.» De demo-filmkanbekekenworden via www.deinzeindustrie.be. (ASD) Als de klanten niet naar het café mogenkomen, dankomthet café wel naar de klanten. Met die filo- sofie trok Sofie Van Verdeghem van café Bardot uit Lembeke on- langs op pad met haar mobiele café. «Ik had nooit verwacht dat ons mobiele café zo’n succes zou zijn», zegt Sofie. «Heel veel klan- ten hebben besteld. Uit gemak of uit sympathie, dat laat ik in het midden, maar ze waren met ve- len.Wezijn ‘sochtendsom12uur gestart en hebben pas om21 uur onze laatste klant bezocht. Uiter- aardhebbenweonzevoorzorgen genomen instrijd tegenhet coro- navirus.» Vervolg Op het menu: cocktails, Piraat Red en steunpilsjes. Al was de drank zeker niet het belangrijk- ste.Hetweerzienmetdeklanten: daar draaide het om, en dat was hartelijk. «Heel leuk om te zien dat iedereen zo enthousiast was en ons wil steunen. We hebben op een bepaald moment zelfs klantenmoetenweigeren om ie- dereentochgoedaanhuis tekun- nenbedienen»,zegtSofie,diever- wacht dat er zeker een vervolg komt. «Bij goedweer doenwehet nog eens. We moeten creatief zijn in deze tijden. Want het zal nog niet voor direct zijn dat we mogenopengaan.» (KVZ) LEMBEKE Café Bardot trok naar de klantenmet eenmobiel café. Foto Kristof Vereecke Als de klanten niet naar het café mogen, trekt café Bardot naar de klanten GEZICHTSSCHERMENVTI NUOOKGEBRUIKT INBUURLANDEN Deinse ‘face shields’ internationale hit «Het is geen hightech-uitvin- ding, maar het doet wel zijn werk.»Directeur SamHeyerick van VTI Deinze blijft beschei- den bij de creatie, die op zijn school werd bedacht aan de start van de coronacrisis mid- denmaart. Toch heeft het ‘face shield’ van Deinse makelij on- dertussen een lange weg afge- legd en het stak zelfs de grens met Duitsland, Nederland en Groothertogdom Luxemburg over. Heel enthousiast We duiken samen met Sam even in het recente verleden. «Opwoensdag 18maart kwam de vraag van dokter Lut Van den Berghe of wij snel enkele gezichtsschermenkondenma- ken voor het AZ Sint-Vincenti- us», zegt Sam. «De dag nadien hebben we al een productie- proces ontwikkeld om deze ‘face shields’ op school te ma- ken. Een gelaatsscherm be- schermt het volledige gezicht. Het heeft als voordeel dat mondmaskers langer proper blijvenenhet kanzode levens- duurvandemondmaskersver- lengen.Vooronsmodelgebrui- ken we folie uit een drukkerij enmetonzecomputergestuur- de lasersnijmachine worden uit ieder folieblad acht mas- kers gesneden. Vervolgens ge- bruikenwe tochtbandvoor ra- menomhet schermaanvast te maken en met een elastiek blijft alles op zijn plaats zitten. Het ziekenhuis was zeer en- thousiast over ons prototype eneendaglateriseenteamvan leerkrachten gestart met de productie van2.000 schermen voor AZ Sint-Vincentius en AZ MariaMiddelares inGent. Ook UZ Gent is vragende partij en de Deinse longarts Eva Van Braeckel vermeldde de uitvin- ding tijdens eenaflevering van Topdokters opVier.» Ondertussen zijn de ‘face shields’ van VTI Deinze lustig gekopieerddoorheelwat tech- nische scholen in Vlaanderen, vanVTIWaregemtot het Tech- nicum Sint Bernardus in Ou- denaarde. «De telefoon stond De gezichtsschermen van VTI Deinze worden ook in Nederland, Duitsland en Luxemburg ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Ook heel wat Vlaamse scholenmaakten het Deinse model na, goed voor 50.000 exemplaren die gratis werden verdeeld in de zorgsector in ons land. In Deinze neemt maatwerkbedrijf Demival binnenkort de productie over. ANTHONY STATIUS niet stil en ikbegonme te reali- seren dat Vlaanderen in een echte noodsituatie verkeerde en dat we de gelaatsschermen op een grotere schaal moesten gaan produceren», zegt Sam. «Ik heb toen contact opgeno- men met Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de technische gegevens voor het maken van de schermen te verspreiden over alle technische scholen van Vlaanderen. Tegen 3 april haddentechnischescholenvan Limburg tot de Westhoek on- geveer 50.000 gelaatsscher- men gemaakt. Op onze school werdener7.000ineengestoken en daarmee hebben heel veel mensen kunnen helpen. Onze face shields werden geschon- kenaanUZGent, lokalezieken- huizen, huisartsen,woonzorg- centra, instellingen voor men- sen met een beperking, thuis- verplegers,tandartsenenkine- sisten. Ondertussenheb ikver- nomen dat het model ook in Duitsland,NederlandenGroot- hertogdom Luxemburg wordt gebruikt om zelf gelaatsscher- men temaken.» Focussen op kerntaak «Op VTI Deinze zijnwe gestopt met de productie», vervolgt Sam. «De grondstoffen die we gratis gekregenhadden, zijnop ende vraag is ook te groot geworden voor hetgeen we kunnen bie- den. Daarnaast willen we ons ookenkelnogfocussenoponze kerntaak, namelijk het verzor- gen van onderwijs. Ik kan wel meegeven dat maatwerkbe- drijf Demival uitDeinzedepro- ductie overneemt.» Filip Walraeve, algemeen di- recteur van Demival, bevestigt dit nieuws. «We hebben alle technische gegevens gekregen van VTI Deinze en we onder- zoeken momenteel hoe we dit zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen. In de loop van de ko- mendedagenhopenwetekun- nen startenmet de productie», zegt FilipWalraeve. Maatwerkbedrijf Demival uit Deinze neemt de productie van de face shields over SAMHEYERICK DIRECTEUR VTI Directeur SamHeyerick toont enkele ‘face shields’. FotoAnthony Statius

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz