Persoverzicht april 2020

Patria opdeGroteMarkt, het beschermde herenhuis dat in 2013 gerenoveerdwerd, heeft weer een invulling. Vastgoed- kantoor Engel &Völkers palmt nude Patria in. «Hetwordt eenkruisbestuiving. Wantwekunnenop termijnook gastheer zijnvoor tentoonstellin- genvan internationaleen lokale kunstenaars, gespreksavonden, stadsactiviteitenenconferen- ties.Wehebben inPatriaeenvol- ledig ingerichtepolyvalente zaal», zegtGillesBonvinvanEn- gel&Völkers. Engel&Völkerskrijgt zovoet aan degrond inZuid-West-Vlaande- ren.Devastgoedsectorwordt hardgetroffendoor decoronacri- sisomdat huisbezoekenmoeilijk zijnenpotentiëlekopers evenaf- wachten,maar Engel&Völkers wacht dusnietomte investeren. «Er kwamveel renovatiewerk in dePatriaaan tepas.Maar alle authentiekeenbeschermdeon- derdelenzijnnu inerehersteld», vertelt salesagentAnnDeraedt. Schatten Het nieuwekantoor zal een rui- me regiobedienen, bijvoorbeeld ook tot inWaregem.Wieeenei- gendom(gratis)wil latenschat- tenen (ver)kopenof verhuren, kannadecoronacrisis inhet he- renhuis terecht. «We latenonsniet afschrikken doorCovid-19», vervolgtAnn Deraedt. «Zo leggenwenual via videogesprekkenopeenprofessi- onelemanier contactmetonze klanten. Zelfs eendigitale schat- tingvaneenpand ismogelijk. En totonsnieuwenhistorischkan- toor nade lockdownmagope- nen, blijvenwe telefonisch, per mail of videochat bereikbaar.We zienelkaar kortelings, inbetere omstandigheden.Houhet veilig enblijf gezond», aldusAnnDe- raedt. DePatria, vroegerDenRoeland, heeft een rijkegeschiedenis, die tot 1370teruggaat, alsGroot- huis.Het gebouwdeed later dienst als lakenhalle,weeshuis, school, legerhospitaal, caféen notariaat. In1780kwamhetweer inprivate handen. En in1926namdepas opgerichteverenigingPatriavan deNieuwKatholiekeKringer zijn intrek. Er zijnvaak restauraties uitgevoerd.Het historischepand opdeGroteMarkt is sinds 1983 volledigbeschermd. (LPS) Restaurant La Bohème opdeGro- teMarkt start in coronatijden een take-awaymet oliebollen. «We compenseren zo eenbeetje het gemis vande Paasfoor. Enwe brengenwat sfeer», zeggen Sadik Halac (35), zaakvoerder van La Bohème, envriend JeffreyDe- wulf (45), die het conceptmet de oliebollenbedacht. «Voor het geld moet ik het niet doen», lacht SadikHalac.Hij ishet stilzitten beu en opent daarom voortaan iedere week op woens- dag, vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 14 tot 20 uur een take-away, zolang de horeca niet (deels) openmag. Ophetmenu: zevenchurros, vier appelbeignets of negen oliebol- len met bloem- of kristalsuiker, aan 5 euro. Je kan ook drankjes krijgen: een Coca Cola, Cola Zero, flesjewater van een halve liter of eenblikStella, aan2euro. Depas- santen waarderen het initiatief wel. «De mensen moeten al heel veelmissen indezemoeilijke pe- riode, we willen hen zo toch wat aanbieden.Wedoenermeedoor, tot de coronamaatregelen ook voor de horeca versoepelen. Want ook voor ons, de horecaba- zen, blijft het afwachten», aldus Sadik. (LPS) KORTRIJK Sadik Halac van restaurant La Bohème op de Grote Markt. FotoHenk Deleu Restaurant op Grote Markt start take-away met oliebollen: «We brengen sfeer» Het beschermde herenhuis Patria is beeldbepalend op de Grote Markt in Kortrijk. Foto Engel &Völkers KORTRIJK Vastgoedkantoor Engel & Völkers neemt intrek in beschermd herenhuis Patria KORTRIJK De kogel is door de kerk.Wie ou- der dan12 jaar is, krijgt begin mei eengratis herkbruikbaar en wasbaarmondmasker inde bus. Het gaat over zo’n300.000 mondmaskers, te verspreiden in de hele regio. Deinwonersvandevolgendevijf- tienstedenengemeentenkrijgen eengratismondmasker:Kortrijk, Waregem, Harelbeke, Wevel- gem, Menen, Wervik, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Hel- kijn, LedegemenWielsbeke.Wie jonger is dan 13 jaar, krijgt er geen.Omdathet coronaviruskin- deren amper treft. Dertig producenten tonen inte- resse om de mondmaskers te le- veren, waarvan de aankoopprijs varieert van goed 1 euro tot zo’n 4 euro. De mondmaskers zullen in Kortrijk Xpo verzameld wor- den. Het bussen van de mond- maskers zal wellicht door de brandweer en vrijwilligers ge- beuren. Dedoorbraakkwameropdecon- ferentie van burgemeesters in onze regio, in samenspraak met de intercommunale Leiedal, de hulpverleningszone Fluvia en de intercommunale voor welzijns- beleidW13. (LPS) MENEN Politie schrijft 261 pv’s uit voor overtreden coronamaatregelen DepolitiezoneGrensleieheeft sindshet beginvandemaatregelen omhet coronavirus tegen tegaan, ondertussenal 261processenver- baal opgemaakt.Het grootstedeel vandiepv’sgaat over samenscho- lingenhetmakenvanniet essentië- leverplaatsingen. «Gelukkighoudt het grootstedeel vanonze inwoners zichstrikt aan demaatregelen», zegt burgemees- ter EddyLust (OpenVld) vanMe- nen. «Eenkleineminderheid laat het somsafweten.Dat is jammer, zij vliegenondertussenzonder par- donopdebon.Wehebbensindshet beginvandemaatregelenuitvoe- riggecommuniceerdover die maatregelenenhet volgenervan. Wiezenunoggaatovertreden, is vankwadewil.Wemoetenhier sa- mendoor enallemaal nogevenvol- houden.» (AHK) HEESTERT Evenpaniekbij bewoners narookontwikkeling OpHeestertplaats inHeestert brak donderdagmorgenevenpaniekuit bij bewoners. Zehaddengemerkt dat er rookuit hunverwarmingsin- stallatiekwam. Zenamengeenen- kel risicoenverwittigdendebrand- weer. Eensde spuitgasten ter plaatsewaren, bleekhet probleem al onder controle. Erwas eendefect aandeverwarmingsinstallatie, zonder veel ergof kansopbrand. Debrandweer konal gauwterug- kerennaar dekazerne. (AHK) REGIOSPORT Handbal kort Apolloon Kortrijk - Bij eerstena- tionaler Apolloon Kortrijk vervult succestrainer Koen Nel vanaf vol- gend seizoen de functie van tech- nisch directeur van de ploeg. De nieuwe T1 bij de eerste ploegwordt Antwerpenaar Luc Vercauteren (62), de voorbije drie seizoenen ac- tief bijDoornik. (BDV) 300.000 inwoners krijgen gratis mondmasker in regio LS 24 In de buurt vrijdag 24 april 2020 Leiestreek hoofdverpleegkundige Ruben Decaes- tecker.Daarkreeghij extrazuurstof toe- gediend, en zijn situatie werd nauwge- zet opgevolgd.«Toen we hoorden dat papa corona had, zagen we de situatie toch niet zo rooskleurig in», zegt doch- ter Roos. «Dit wordt wellicht het einde, dachtenwe.Hij isuiteindelijkookal 101 jaar oud, en corona is intussen eenheel gevaarlijkvirusgebleken. Papazelf leek het allemaal zo ernstig niet in te schat- ten. Hij vond het vooral vervelend dat hij in quarantaine moest blijven in het ziekenhuis. ‘Ik verveel mij hier’, zei hij altijd toen ik hem belde. Dat mochten we elke dag eens horen. Hij was zo blij dat hij eens iemand zag, via videocall.» Roos en haar broer willen uitdrukkelijk het personeel van AZ Groeninge bedanken. «We mochten elke dag bellen voor een update over hun situatie, en zewaren elke dag even vriendelijk. Nooit was hen iets te veel. Ze hebben hem ook enorm goed ver- zorgd.We zijnhenheel dankbaar.» Vol levenslust EnkeledagengeledenmochtAlbertein- delijk terug naar De Vlinder, waar het personeel en de andere bewoners hem met open armen welkom heetten. «Al- bert is wel graag gezien. Hij zit vol le- venslust, en maakt wel graag eens een grapje van tijd tot tijd. We hebben hem er heel graag terug bij», zegt Ruben De- caestecker.«Vooronsteamisditookeen leuke opsteker. Dat iemand van zijn leeftijd corona heeft overwonnen, is echt een succesverhaal.» In het woon- zorgcentrum overleden tien medebe- woners vanAlbert. Voorraad snoep «Ik vermoed dat zijn positieve inge- steldheiddaarietsmeetemakenheeft», zegtdochterRoos. «Hij isaltijdheel con- tent, hij klaagt nooit. Hij heeft wel een paardagengehaddathij hetietsminder goed zag zitten, maar de dag erna was dat altijd wel over. We zijn enorm blij dat papa nogwat extra tijdheeft gekre- gen. Normaal breng ik hemgeregeldde krantenvandevoorbijedagen,maardat kan nu niet. Van zodra we hem weer kunnen bezoeken, ga ik zeker langs, en ik breng een hele voorraad snoep mee. Daar zal hij heel blijmee zijn.» KRANIGE EEUWELINGOVERLEEFT COVID-19 «DANKZIJ ZIJN LEVENSLUST» Corona: nul, oud-strijder Albert (101): één Hetwasop31maartdatAlbertdeeerste symptomen vertoonde. «Hij was heel kortademig,endehuisartsbesloothem, gezien zijn hoge leeftijd, meteen naar het ziekenhuis door te sturen», zegt Albert Ryssaert, 101 jaar oud en de laatste nog levende oud-strijder uit WOII in Harel- beke, is ook nu nog niet klein te krijgen. De bewoner van woonzorgcentrumDe Vlinder in Harelbeke is volledig her- steld van het coronavirus. Zijn dochter Roos is erg blij dat haar vader nog wat extra tijd gegund is op aarde. «Hij heeft een erg positieve inge- steldheid en klaagt nooit. Dat heeft hem zeker geholpen», zegt ze. JOYCEMESDAG HARELBEKE Van zodra we hem weer kunnen bezoeken, ga ik zeker langs, en ik breng een hele voorraad snoep mee DOCHTER ROOS Het trotse personeel van woonzorgcentrumDe Vlinder bij de 101-jarige Albert Ryssaert, die ondanks zijn gezegende leeftijd het coronavirus overleefde. Foto at h

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz