Persoverzicht maart 2020

OK 37 SPORT zaterdag 7 maart 2020 Oostkust VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A REXDENOO-FCVELDEGEM «Hunkeren naar drie punten» FCVeldegemzit al even inslechtepapieren enstaatmet een recente5op42 (!) helemaal bovenaanhet lijstjeder degradatiekandida- ten.De laatstezegevanhet teamvanPatrick Vaninsberghedateert al van2november, toenmet2-0gewonnenwerdvanSVVDam- me. Vanavondstaanbeide teamsweer te- genover elkaar voor eencruciaal duel. «Onze laatsteoverwinning is inderdaadveel te langgeleden», verteltRexDenoo. «De helegroephunkert naar dedriepuntenen liet eenpositieve indruknaop trainingdeafgelo- penweek.Hopelijkkunnenwedit ookverta- len ineengoedeprestatievanavond inDam- me.Alswemet de juiste ingesteldheidophet veldstaan,moet het ons lukkenomer tewin- nen.Wezittenal eenhele tijd ineennegatie- ve spiraal,mededoor heelwat tegenslag, maar degraderenkanenmagzeker debe- doelingniet zijn. Voor aanvangvanhet sei- zoenwerdde linkerkolomgeambieerd, zo dichtmogelijkaanleunendbij de topvijf, maar de realiteit isanders.Wezullener alles aandoenomookvolgendseizoen in tweede tekunnenvoetballen», besluitDenoo. (SDDH) LUCSTEVENS-SVDKORTEMARK «Dalende vormcurve» Met eendrieopvijftien isSVDKortemark weggezakt vandederdenaar devijfdeplaats enmoet het dekomendewekenoppassen dat het eindrondeticket niet ingevaar komt. Indatopzicht speelt het ditweekendeenbe- langrijkonderlingduel ophet veldvannum- mer drieFCMeulebeke. «Nadrieverliespartijenzijnwegebrandom terug tevechten», klinkt het strijdlustigbij T1 LucStevens. «Eenverklaringvoor onzene- derlagen?Moeilijk tezeggen.Het lag telkens aandetails enaanconcentratiefoutjes.Het gelukdatwe indeheenrondehadden, isde voorbijewekenwatomgeslagen. Voorts isde vormcurvevanenkelebepalende spelerswat gezakt, zodat deefficiëntievoor doelwat spaak loopt. Van tegenstanderMeulebeke weet ikdat het eenploeg isdieheelwat ge- vaarlijke jongensheeft rondlopen inhaar voorlinie.Hetwordt dusoppassengeblazen. Thuiswerddeheenwedstrijdeenspektakel- stuk, dat eindigdeopeen3-3-gelijkspel. Ik zal het vandaagzonder aanvallerRomme- laereenmiddenvelder ‘t Jonckmoeten rooien wegens eenschorsingenblessure», besluit decoach. (BDV) WIELRENNEN PROFS Hoe ziet het deelnemersveld van deGrote Prijs JempiMonseré eruit? Pas deze namiddag, tijdens de ploegleidersvergadering, wordt dat helemaal duidelijk. Bij Tarteletto-Isorexwordt onder meer opGianniMarchand gere- kend. De 29-jarige broodrijder uit Aart- rijke,winnaar vanhet clubkampi- oenschap in Emelgem, zat deze week al twee keer in een vroege vlucht. Zowel dinsdag inLeSamyn als woensdag in Wanzeel Koerse fietstehij ineenkleinegroepvoor- op. «In de profkermiskoers in Wanzele kon ik nog de finale rij- den, inLeSamynwasdatdoorma- teriaalpech jammer genoeg niet mogelijk», blikt Marchand terug. «Mijnremwas losgekomen. Ikhad depannagenodig. Door die tegen- slagzakte iknaardeachtergrond.» Marchand drong, met de prof- koers in Wanzele in het achter- hoofd, niet meer aan en stapte vroegtijdig af. Woensdag reed hij, na een vroege vlucht met zes, wel de finale. Iets over halfweg sloten veertien renners bij de vluchters aan, nadien kon een duo nog de brug slaan. Tarteletto-Isorex had vijf man voorin. Onder hen de Gianni Marchand in GP Jempi Monseré: «Probeer mee te zijn in een vlucht» snelleEnzoWouters, zondagwin- naar van Gent-Staden. Ondanks denumeriekemeerderheidmoest de taartjesploeg de zege aan de jonge Jordi Meeus laten. «Hij sprongnaareenrennerdielichtjes vooropreed», gaat Marchand ver- der. «Ploegmaat Jonas Goeman probeerde mee te gaan, maar hij kreeg het gaatje niet dicht. Ylber Sefa, een andere ploegmaat, trok het tempoop.Met Thomas Joseph enEnzoWouters zat ik iets verder inhet groepje. Enzodraaide iets te ver uit en kwam net te laat om Meeus nog te pakken. Jammer.» IndeGrotePrijsJempiMonserére- kent de taartjesploeg weer op Wouters. Deze 1.1-wedstrijd wordt op een lokale omloop van circa negentien kilometer gere- den. Met tien passages op Gits- berg.«Inkoersreediknognietveel over Gitsberg, op training dik- wijls», verduidelijkt Marchand. «Deweersomstandighedenzullen zondaghet koersverloopbepalen. Er wordt veel wind voorspeld. Na Gitsberg zijn er wat smalle baan- tjes, daar kandewind een rol spe- len. Er zal ook regen vallen, maar het is nog niet duidelijk wanneer. Mee zijn in een vlucht wordt mijn betrachting.» (FHN) Marchand: «Weersomstandigheden zullen bepalend zijn.» Foto VdB DYLANDE BELDER (CERCLE BRUGGE) WACHT CLUBVOL VERTROUWENOP «In de derby hebben we niets te verliezen» VOETBAL EERSTE KLASSE A Mag Cercle Brugge vanavondhet be- houd al vieren?Het zou zomaar kunnen. Als 12 op12kon, dankan 15 op15misschienook. Zelfs tegen leider ClubBrugge? «Onze ploegspi- rit heeft de voorbijewekenhet ver- schil gemaakt,maarwemogennu niet naast onze schoenengaan lo- pen», bedenkt kapiteinDylanDe Belder. LUCVERWEIRDER De 27-jarige Waalse spits haalt een hoog rendement dezer dagen. Sinds Bernd Storck opteerde voor een tweemansvoorhoede, waarin hij ge- koppeld werd aan Marton Eppel voorin, blijkt meer dan ooit het be- langvanDeBeldervoordeploeg. Zijn doelpunt in Moeskroen hielp Cercle van de rode lantaarn af, tegen AA Gent tekende de Bergenaar voor deassistbijdetrefferdiena23secon- den het pad effende voor de vierde zege op rij. «Maar wie scoorde of wie de goals aanbracht, dat heeft bij ons nooit ge- teld», zegt de aanvoerder. «We heb- bendezegetegenGentoverdestreep getrokkenmeteenonwaarschijnlijke teamspirit. Erhaddennog tienminu- ten supplementaire tijd mogen bij- komen, dan nog zouden we die nul gehouden hebben. Iedereen gooide alles in de strijd. Dat zal ook tegen Club Brugge noodzakelijk zijn. Voor de match tegen Gent heb ik in de kring de jongens toegesproken en aangevuurd. ‘We hebben eigenlijk niets te verliezen, dus gaan we voor devollewinst»,wasmijnboodschap. Dat is voor de derby ook weer onze insteek.Overonzekansenomhetbe- houd reeds veilig te stellen, spreek ik me niet uit. Ik ga het lot niet tarten.» Een bizar seizoen kan voor Dylan De Belder alsnog zeer mooi eindigen. Mogelijk ligt zijn toekomst ook bij Cercle. «We praten over een verlenging van mijnaflopendcontract»,geefthijaan. «De coach en ook Igor Korneev (de sportieve raadgever van Monaco, red.) hebben al heel duidelijk aange- geven dat ze mij langer willen hou- den. Er is redelijk wat belangstelling voormij. Omdat ik Belg ben en einde contract is dat niet abnormaal, zeker ookgezienmijnleeftijd.Naarhetbui- tenland wil ik niet, in België zijn er mogelijkheden. Bij Cercle blijven is zeker mogelijk, nu iedereen me het gevoel geeft dat ik voor dit team be- langrijk ben geworden.» De Belder, met Velkovski op de schouders, praat over een verlenging van zijn contract met het bestuur. PN VOETBAL DERDE PROVINCIALE B «Gelukkig hebben we nog een B-ploeg» Vorigematchwon leider VVCBeernemAmet de hakken over de sloot. Inde slotminuut trokkapiteinBroes Depauwzijn ploeg tegen SKTorhout over de streep. Door die drie puntennam Beernemwat afstand vande grote concurrent SVLoppem. «Zondag wacht ons weer een der- by», aldus Tim Schautteet. «We trekkennaarFCSint-JorisSportief, dat eensmadelijkenederlaag leed tegen Daring Brugge en er zeker op gebrand zal liggen om ons de das om te doen. Wij kijken naar deze derby uit. De jongste weken waren we echter niet zo goed be- zig met een nipte zege tegen SKTorhout eneengelijkspel tegen Hoger Op Oedelem. We hebben wel te kampen met enkele jon- gens die met blessures in de lap- penmand liggen. Gelukkig heb- ben we nog een B-ploeg waaruit we kunnen putten. Zo doen er tochregelmatigeenviertal jonge- renbij deA-ploegmee,waaronder ikzelf. We missen nog Tom Naey- aert en Sigmans, maar dat zal ons niet weerhouden om er zondag vol voor te gaan», weet Tim Schautteet. (RBB) BASKETBAL TOP DIVISION 2A STIJNZUTTERMAN-KBBCOOSTKAMP «Vooruit blijven kijken» Oostkampontvangt vanavondBavi Vilvoorde. «Eenniet teonderschattenopdracht», vertelt StijnZuttermanmeteen. «Het is een totaal andere matchdan indeheenronde. Toenhaddenzenet eennieuwecoachenhaddenzenogmaar éénof tweewedstrijdengewonnen. Intussenstaanzeal indemiddenmoot geklasseerd.Wewonnener maar nipt.Hetwordt vanavonddanook iets to- taal andersdan toen», steltZutterman. «Dene- derlaagvanvorigeweek inSpa ishardaangeko- men.Hetwas eenstevigedomper.Wezoeken geenexcuses. Hetwas veertigminuten langniet goedgenoegomaanspraak temakenopmeer.We vergetendat echter enkijkenverder vooruit om nogwat te latenziendit seizoen inde resterende wedstrijden.Dezwaarsteploegenhebbenwege- had, al isdat ook jammer omdatwe tegende ster- kereploegenaltijdbeter spelen.Wewillennog graagalleswinnen,want dan ismisschienniet al- leende topvijf,maar zelfsdederdeplaatsnogmo- gelijk.Wellichtwordt de laatstepartij tegenNijvel daarvoor vancruciaal belang.» (BVDO) TWEEDE LANDELIJKE A (V) KELLYSURMONT-BASKETBLANKENBERGE «Horen thuis in deze reeks» BasketBlankenberge speelt zondagmiddagop bezoekbij KBOostendeBredene. «IkdenkdatBredeneheel terecht opkopstaat in de rangschikking», verteltKellySurmont die tegen haar ex-ploegspeelt. «Uit deheenwedstrijd ismij vooral het tempowaaraanze speeldenbijgeble- ven.Het is eenerg jongeploegdiehet betere loop- envliegwerkbrengt,maar debal ookheel goed kan rondspelen.Geengemakkelijkeopdracht dus. Dit seizoen is echter al vaker gebleken indeze reeksdat echt allesmogelijk is.Het is jammer dat weal veelwedstrijdennipt verloren. Elkeminieme kansdiewekrijgen,moetenwemet beidehanden grijpen.Wehebbenabsoluut nogenkelezegesno- dig. Ikvinddatwemogenzeggendatweeenpech- seizoenachter de rughebben,want ikgeloof echt datwe tweede landelijkewaardzijn.Dat hebben weal involdoendewedstrijden tegende topploe- genbewezen.Onsgrootsteprobleemblijft het af- makenvaneenwedstrijd.Hetwordt stilaan tijd dat onshardewerkbeloondwordt.» (BVDO) VOLLEYBAL BEKER VAN WEST-VLAANDEREN DIETERDEDOBBELAERE-VCPACKOZEDELGEMB «Rekenen op onze brede kern» GeruisloosklomVCPackoZedelgemBdevoorbije wekenop tot eengedeeldederdeplaats inhet klassement, opéénpunt vanviceleiderRembert TorhoutB. Packo is eveneensnog inde running voor deprovincialebeker en treft ditweekend inde halve finalecompetitieleiderKnackRoeselareC. «Het klopt datwe ineenpositieve flowverkeren», laatDieterDeDobbelaereweten. «Datmocht ook wel, naonzeondermaatsecompetitiestart.Als re- gerendbekerhouder envicekampioenwildenheel wat spelers voor de titel strijden,maar het bleekal snel dat eenaantal ploegenuit onze reeks zichse- rieus versterkt had.De tweedeplaats ende finale liggenechter nogbinnenhandbereik, dusdoenwe eigenlijkniet slechter danvorig jaar», steltDe Dobbelaere. «TegenKnackCzijnwe sowiesode groteunderdog. Zij staanaande leidingenze kloptenonsmet droge3-0-cijfers indeheenronde. Bovendienstaanweditweekendniet opons sterkst.We rekenenoponzebredekernomdeaf- wezigheidvanenkele jongensop tevangen.» (BDV) HANDBAL LIGA 2 LIEVENVANHAECKE-OLVABRUGGE «Cohesie is wat verdwenen» PromovendusOlvaBruggedraait eenmoeilijksei- zoen inLiga2,maar deBruggelingenmakenzich sterkdat zehet behoudkunnenverzekeren.Dit weekendspeeltBruggeophet veldvanWeltaMe- cheleneenbelangrijkonderlingduel inde strijd voor eenveiligeplaats. «Er staannog tweeploegenonder ons endatmoe- tenwezozien tehouden tot het eindvandit sei- zoen»,weet LievenVanhaecke. «Het klopt datwe dit seizoen lastighebbenompunten tepakken, maar er zijnverzachtendeomstandigheden.Het gelukomblessurevrij tezijn, hebbenwedevoor- bijemaandenniet gekend. Voorts isdecoherentie tussendegroepwat kleiner geworden. Vorigsei- zoenwashet bij onsop trainingvrijwel altijdvol huis.Nuhebbenwe studentendie inLeuvenen Gent studerenenspelersmetwisselendewerk- uren, zodat het nietmakkelijk isomiedereenop hetzelfdemoment temobiliseren.Dat is jammer, want er iskwaliteit genoegaanwezigomons te handhaven indeze reeks.Datwillenweditweek- endbewijzenophet veldvanMechelen.» (BDV) TIMSCHAUTTEET-VVCBEERNEM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz