Persoverzicht maart 2020

Maaseik miste in 2014 en 2015 de finale van de play-offs, maar de eindronde zelf speeldedeclubwel.Mocht het vanavond nog mislopen tegen Menen, dan is de ploeg er voor het eerst sinds veel jaren niet bij indebeslissende fasevandecom- petitie.Niemanddiezichdatnogkanher- inneren, laat staanvoorstellen. «Wemoe- ten realistisch blijven. Het wordt beslist inéénwedstrijdendankanhet altijd fout lopen. Al geloof ik niet dat de ploeg zich zal laten verrassen», aldus Leenders. Toch is er de kans, een kleine allicht, op scenarioB. «Klopt ookenalshet zo is, dan zullenwij onsdaaraanaanpassen.Het zal alleszins eenunieke situatie voor de club zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat de ploeg voor de weg naar boven kiest. De spelershebbendevoorbijewekenbewe- zen dat ze onder druk kunnen presteren. Zaterdag is er die druk er ook, maar de winst van vorigweek gaf het geloof in ei- genkunneneenfraaieboost.Enja,hetge- loof inde ploeg is bijzonder groot.» Geen paniek Intussen is er inMaaseiknoggeensprake vancoronapaniek,maardeclubvolgtwel de richtlijnenvandeoverheidende fede- ratie. «Wij organiseren geen massa-eve- nement envoorlopig kanalles doorgaan. Despelerszijnintussenwatvoorzichtiger geworden en voor de wedstrijd worden er tussen de spelers en de scheidsrechter geen handen geschud. Binnen de eigen ploeg is dat voorlopig niet het geval. Vol- leybal iseenmaal eensportwaarinerveel handjesgegevenwordenendat zie ikniet snel veranderen, maar jeweet natuurlijk nooit.» DIETER LEENDERS (MAASEIK) HEEFT ER ALLE VERTROUWEN IN VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Maaseik staat vanavond voor de voorlopig belang- rijkste match van het seizoen. Als deMaaseikenaars winnen tegenMenen dan steken ze het ticket voor de Champions Final 4 op zak. Gebeurt dat niet, dan staat er voor Maaseik zo goed als onbekend scenario op het programma. «Ik kanme niet voorstellen dat we er niet bij zijn, maar alles is mogelijk», vertelt manager Dieter Leenders. KOENWELLENS Manager Dieter Leenders: «Alles ismogelijk in éénmatch.» FotoDemey «Het geloof in de ploeg is bijzonder groot» CYCLOBAL BK JEUGD Veel druk op Genkse broers Soglohoun Vandaagwordtdederde ronde vanhetBKC-jeugdafgewerkt in Genk-Boxbergheide. Eerstewed- strijdom10uur. Genk isde thuishavenvanMatthi- as en Ithiel Soglohounenvan Ian VanGompel, gekoppeldaanLuca Cops. De tweeduo’s staaneerste en tweede inde tussenstandmet eenentwintigenachttienpunten enblikkenelkaar indeogen. Een spannende situatievoor de fans. HoudendegebroedersSoglohoun stand? BeringenaarsZoëAerts metDaris Jappazijnbezigmet een inhaalrace. Ze totaliserennegen punten. Zovolgenzeopéén luttel punt vannummersdrie JorreDa- menmet JelleRubens. Aerts en Jappaspelen tegende topdrie. Bij winst kanhet tweetal veel progres- sieboeken. SethSmoldersmetRu- benVandebroekenWarreD’hoog- hemetTimonSoglohoundelende vijfdeplaatsmet acht puntenen met hetzelfdedoelpuntensaldo. ZeproberenNoaAerts enLoraDa- menvanHZGBeringenachter zich tehouden. SNAGent ispresent metXimenRoggeenSarahDe Waegenaere. Inhuneerstecompe- titiejaar betalenzeveel leergeld. (PLG) TENNIS NATIONALE INTERCLUB Tenkie Hasselt met heel wat nieuwkomers Metdebekendmakingvande in- terclubkalenderkunnende ten- nisclubs zichopmakenvoorde start vandecompetitie tijdenshet weekendvan25en26april. TenkieHasselt enDiest verdedigen deLimburgsekleuren inde top- reeksbij demannen. Tenkie steekt dit seizoeneen tandjebij enziet zichversterktmetTuurHeuvinck, TomPisane,AlexanderKneepkens enNielsCleeren.Decompetitiebe- gint voorTenkiealvast lastigmet meteeneen tripnaar het ijzerster- keDeKoddaert.Demannenvan Diest versterktenzichmetTibo Colson. Inde tweedeafdelingbij de mannenstaanDiestBenTessen- derlo indezelfdepoule.Dederby wordt op17mei gespeeldopdeba- nenvanTessenderlo. Bij devrouwenkomt het inde top- afdelingopdeeerste speeldag, op zaterdag25april, direct tot een onderonsje tussenDiest enWim- bledon.Maaseik ishet derde team indeeerste reeksbij devrouwen. BelofteAmeliaWaligoramaakte deoverstapvanLommelse. Inde tweedeafdelingstaanTessenderlo enhet jeugdige teamvanTennisdel GenkwaarHanneVandewinkel de lijst aanvoert. (WWT) SPORT KORT VOLLEYBAL • KivolaRiemst -TrainersKrisCoe- negrachts enMarcRamaekers zul- lenookvolgendseizoenaanhet roer blijvenomdeuitdaging inde nieuwe reeks (derdenationaal) aan tegaan. SamDriesen, Ruben Kasi,MaartenVandebeeck,Dries Thijs, Bart Smeets, YerneLeven- stond,NickyHumblet enMichiel Thijsblijven inRiemst.MaxSchob- beenTomGeraedskeren terug naar JokersMaastricht. JoranPee- ters zal inDilsengaanspelen.Die- terGeleyns (Hasselt) isdeeerste versterkingvanhet team. (SLA) HANDBAL • InitiaHasselt- Involle strijd om een finaleticket indeplay-offs ver- sterkte Initiazichmet keepster Jilly Achten. (GGT) VOETBAL • E.Termien-De twintigjarigemid- denvelder IllianSwerten (Sporting Hasselt) zal volgendseizoende kleurenvanTermienverdedigen. Bij Termienverlatenvolgende spe- lersophet eindevanhet seizoende ploeg: ThomasBrullet, Tomas Lantmeeters, KennethUlenaers, KevinPhilipsen, LucaBruno (stopt),GlenBloemen, StefenPu- linx (stopt omwillevande studies), SimonDecuypereenGianGeladé. (SLA) Dylan Teuns enige Limburger in Parijs-Nice Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) is de enige Limburger die morgen van start gaat in Parijs-Nice. Tim Wellens (Lotto-Soudal) was ook aangekondigd, maar de Truienaar komt als gevolg van ziekte voor- lopig niet in actie. Teuns (foto) , vijfde inValencia en in de Ruta del Sol, is de renner invormbij zijnploeg enhijwerd in2018 al eens zesde in de koers naar de zon. Teuns presteerde toen heel sterk in de rit met aankomst op Valdeblore La Colmiane. Hij eindigde toen tweede op acht secondenvanwinnaar SimonYates,maar hij hield toenwel on- dermeer Ion Izagirre, TimWellens enSergioHenaoachter zich. Voor Teuns is Parijs-Nice niet enkel de voorbereiding op de E3-Prijs en de RondevanVlaanderen,maarookophetArdennenwerk. Laterophet seizoen rijdt hij ooknogdeRondevanFrankrijkendanzij de renners de eerste drie dagen aan de slag in en omNice. Vooral in de tweede endederde rit zijner kansenvoor Teuns. Opdag twee trekt het pelo- ton al over drie cols: de Colmiane, de Turini en de slotklim naar col d’Eze. PhotoNews (KWP) WIELRENNEN PROFS ELOYOTEROPEREZ-HEUR-TONGEREN «Topper tegen Lyra-Lierse redden door punten te pakken» Eerste achtervolger KFCHeur-Tongeren reist zondagnaar E. Termienvoor de topper tussen de nummers vijf en twee uit de rangschikking. Beide ploegendelenookde eerste plaats inde derde periodestand. Smaakmaker Eloy Otero Perez is zeker op zijn hoede. «Zondag mogen we zeker een heel an- derewedstrijd verwachten», stelt Otero Perez. «In de heenmatch hadden zij een aantal ge- schorsten en geblesseerden. Terwijl ze nu ook in goeden doen zijn. Bovendien blijft het een derby en we zullen er niet zomaar overlopen. Alswe echter de topper vanvolgendeweek te- gen Lyra-Lierse Berlaar willen redden, dan moeten er punten gepaktworden op Termien. Daar gaanwe ook alles aan doen, hoemoeilijk dat ook is. Met zes doelpunten en dertien as- sists mag ik tot hiertoe terugblikken op een goed seizoen. Ik voel me uitstekend bij Heur- Tongeren. Daaromheb ik ook net als velen bij- getekendvoorvolgendseizoen.De titel is zeker geenmust,maar als jedekanskrijgt,mag jedie niet laten liggen.» (GDB) DERDE AMATEURKLASSE B TOMASDAUMANTAS-EENDRACHTTERMIEN «We moeten winnen om in de top vijf te kunnen blijven» De opdracht vanhet vijfde gerangschikte Ter- mien tegenHeur-Tongeren, dat tweede staat, is omde drie punten ineigenhuis te houden en inde top vijf te blijven. «Ik ben er zeker van dat het een pittige wed- strijd zal worden. Beide teams zullen voluit voor deoverwinning strijden.Wij ominde top vijf te blijven, Heur-Tongerenomde titel», ver- telt eenrealistische trainer TomasDaumantas. «Bijeenoverwinninglatenwijonzeconcurren- tenvoor eentopvijfplaatsmogelijkverder ach- ter ons. Ik vermoed dat wij het grote voordeel hebbendatwij thuis spelen enop ons drassige veld beter uit de voeten kunnen dan onze te- genstrever. Dankzij ons nieuw spelsysteem makenwij veel doelpunten. In de verdediging is het opletten geblazen dat wij geen geschen- ken geven aan Heur-Tongeren. Momenteel zit ermeer lijn in ons spel enwordt er erg snel ge- speeld.Wijmoetendoorvlottecombinatieshet geluk afdwingen. In een topwedstrijd zijn het dekleinedetailsdiemeestalbepalendzijnvoor winst of verlies.» (SLA) VOETBAL TWEEDE AMATEURKLASSE B Simon Bracké (r.) tegen Van Huffel (Hoogstraten). Borgerhoff SIMONBRACKÉ-SPORTINGHASSELT «Willen heel graag punten terug» Wie trekheeft ineenouder- wetse derby, eentje voor de knikkers, kiest zondag best de weg richtingBocholtseDam- burg. Dewedstrijd tussenhet lokaleVVen SportingHasselt staat bovendien inhet teken vande revanche. Vraagmaar aan SimonBracké (H) enKri- stof Bloemen (B). «Natuurlijk zijn we die avond in oktober nog niet vergeten», aldusdeHasseltsemiddenvel- der. «Wij speelden een heel sterkematch, gingenverdiend naardezege,maarkregenerin minuut 99 nog eentje om de oren. Frustrerendwasdat.Dan begrijp jewaaromwediepun- ten terug willen, dat er niets andersopzit dandiezondag in Bocholt te komenhalen.» Brackékijktechterverder.«Die match was een beetje een af- spiegeling van ons seizoen. Het was te vaak net niet enwe konden geen constante in onze prestaties leggen. Neem nu afgelopen weekend, toen het echt niet goed was. Kort- om, we komen net iets tekort voor de top, maar dat wil nog niet zeggendatwegeenprijsje kunnenpakken. Indezederde periode is nog eenheel eind te gaan en aan het eind wacht mogelijk nog een ticket rich- ting eindronde.» «Bocholt? Eén van de sterkste ploegen in onze reeks, maar uitgaande van onze eigen ca- paciteitenhoevenwe vannie- mand bang te zijn. En ja, zo’n derby blijft altijd heel bijzon- der.» Wat doe je tegeneenploegdie zo tuk is op revanche, Kristof Bloemen? «Ik herinner me al- leendatwedieavondniet al te best bezig waren, maar toch nog een puntje mee pakten. Meer niet en ook zondag gaat het enkel en alleen om drie punten. Dat zal de resterende zes wedstrijden niet anders zijn. De zo pijnlijk verloren wedstrijd van afgelopen weekend tegenBerchemdeed ons eenbonusmissen. Onver- dienddannog,maarmeerook niet. Het was zo’n match van netniet, zo’nmiddagjewaarin de bal maar niet juist wilde vallen.Wezijndus allesbehal- ve aangeslagen, de kopjes zijn weer fris en zondag gaan we gewoon voor datgene wat we nodighebben: dedriepunten. We gaan voluit voor de titel, dat mag duidelijk zijn. Druk? Natuurlijk isdieer,maarnogal wat jongens in onze spelers- groep hebben al heel wat wa- tertje doorzwommen. Het wordt een keiharde strijd tot de laatste speeldag, maar we gaan er voor.» (DLKB) LI ** 38 Limburg zaterdag 7 maart 2020 VOETBAL KORT Gian Geladé uit de ploeg gezet • E.Termien- «DoelmanGianGeladéwordt uit de ploeggezet», aldusbestuurslidRogerNijs. «Dit omdat hij eerst eenmondelingenovereenkomst hadmet EendrachtTermienvoor volgendseizoen. Nadienondertekendehij eensemi-profcontract bijDessel Sport. Bij Eendracht kwamzijnbeslis- singomhet gegevenwoord tebrekenhardaan, zodat het bestuur ende technische staf hemuit de ploegverwijderden. Jemagniet vergetendatGian Geladévorig jaar tijdenshet seizoen terugkwam vanBeverenenhij doorTermienopnieuwwerdop- gevangen.» (SLA) • Thes Sport- Deervarenenklasrijkedoelman BerndBrughmans (33) zal nadrie jaarThesSport verlaten.Hij tekendeeenprofcontract van twee jaar bij LierseKempenzonen. (GGT)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz