Persoverzicht maart 2020

BR 38 Leuven zaterdag 7 maart 2020 HANDBAL BENE-LEAGUE Atomix met vertrouwen naar Alsmeer Atomixspeelt vanavond inen te- genhetNederlandseAlsmeer zijn laatstewedstrijdvande reguliere competitie. Nadeovertuigendezege tegen Hasselt ishet vertrouwenhele- maal terug indeHaachtse spelers- groep. ToonDeVis,MerlijnWau- ters, BertBisschopmakendekan- senveel beter af.Ooknieuwkomer Maslowski heeft zichhelemaal aangepast.Hij toont zichecht een meerwaardevoor deploeg. «Ieder- eengroeit naar zijnbesteconditie toe»,weet voorzitterMarcGoov- aerts. «ZelfsonzedoelmanMilan Cucuz liet zichvorigezaterdag meermaalsopmerkenmet knappe reddingen.Dat belooft voor dena- competitie. Vanavondsluitenwe de regulierecompetitieaf inhet NederlandseAlsmeer.Deheen- wedstrijd inHaacht verlorenwe met26-32.Nuwillenwe tegen deze sterke tegenstrever bewijzen datwe sindsdienheelwat progres- siehebbengemaakt.Met dezege tegenHasselt inonsachterhoofd is demotivatienogaanhet groeien. Ookverdedigendbegint het stil- aanbeter te lopen.Dat zullenwe in Alsmeermoetenbevestigenalswe daar eengoed resultaatwillen neerzetten.» (VAR) ATLETIEK BK Laatste indoormedailles dit weekend uitgereikt Doorhet verplaatsenvanhetBK veldlopen, stondendeatletenuit dehalve fondvoor eenonmogelij- keopdracht. Daaromwerdende800mende 1.500minzaal verplaatst naar 8 maart.Dezezondagzullendeca- detten, scholieren, juniorenenbe- loftendanookhunBKhoudenop die tweeafstandenendat nadat de mastershun titel verkregenheb- ben. Bij demannenstart belofteGer- brandHuts (RCT) op800m.Hij stuit daarbij opCrestanEliott, maarmagopeenpodiumplaats hopen.Ook juniorYorickVanDe Kerkhove (ROBA) doet dat, nadat hij vorigweekendvijfdewerdop hetBKveldlopen. Bij devrouwen start juniorMerelGeerts (ROBA) opde800m, net alsbelofteHanne VanLoock (DCLA). (VORE) SPORT KORT WIELRENNEN • De nieuwelingen rijden zaterdagna- middaginSint-Joris-Weerteenkoersvan 65km,verdeeldovertienrondesvan6,5 km. De organiserende Meerdaalspur- tersspijsdendeprijzenpotmet430euro. Dedeelnemershorenhetstartschotom 15uurenkomennormaalgezienrondde klokvanhalfvijfaan indeaankomstzo- ne in de Stationsstraat. Meer info op www.meerdaalspurters.com. (SVDL) •Alsgevolgvaneenzwarehersenschud- ding koerst Blandense elite z/c Felix De Groefnognieteenvolledigprogramma. De besnorde aanvaller van VP Consul- ting-Prorace reed al in Oud-Heverlee, maar heeft een langere voorbereiding nodig en past voor ditweekend. Hij ver- wachtweeraanzettezijnindekoersvan Budingen(22/03),alsernogstartplaat- senzijn. • Tremelose belofte Lennie Verhaegen startzondagineigenstreekinBetekom. Hetisdeeerstewegkoersvandeeerste- jaarsvanStagecoCT.Hijzalaltevreden zijnalshijdemeethaalt. • EerstejaarsnieuwelingeDinaBoelsuit Meerbeekzalditseizoenenkelwedstrij- den voor meisjes betwisten. Vorig jaar reedzealsaspirantenogmetdejongens. ZezalzaterdaginSint-Joris-Weertaan- wezig zijn om te supporteren voor haar ploegmaats bij Brain² Olympia-Tienen. (SVDL) MOUNTAINBIKE • Everbergsemountainbiker LukasMa- lezsewski uit Everberg betwist als eer- stejaarsbelofte in de kleuren van de na- tionaleploeginTurkijeeenmeerdaagse. Indeopeningstijdritvan4,9kmzettehij donderdagnamiddag al een achtste chrono neer in deManavgat - Velo Side MTB Race (05-08/03). Er wacht hem vrijdag nog een rit van 27,2 km, op za- terdag is er nog een marathonetappe van 60,7 km. De afsluitende rit in Zuid- Turkijevolgtzondageniskorter. (SVDL) DUATLON • SMO-SCOTT-triatleet en Leuvenaar Simon De Cuyper gaat zaterdag van start op het EK duatlon in het Spaanse Punta Umbra. Deze wedstrijd kreeg op devalreepnogenkelesterkenamenerbij opdestartlijstgeziendeafgelastingvan deWTSMixedRelay inAbuDhabi door hetcoronavirus. (SVDL) VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A EGBERTVANDESCHOOT-RAPIDEWEZEMAAL «Hebben nog zeven kansen» RapideWezemaal speeltmorgennamiddag gastheer voor subtopper Perk. Zelf staanEgbert VandeSchoot enmaatsopeendegradatie- plaats. Elkpunt isdanookmeer danwelkomaan deVleugtweg. «Ookal staat Perkopeenzesdeplaats en ishet eensterkeploeg, elkematchmoetenwij nuzien te rapenwat er te rapenvalt. Indeheenmatch verlorenwenogzwaar vanhenmet6-0.Datwas net nahet vertrekvanonzeeerstecoach, toenwe echt oponsdieptepunt zaten.Diechaotischepe- riode ligt al evenachter ons,maar depuntenblij- venal tevaakuit. ZoookopHolsbeekvorig weekendwaarwe0-2voor stonden,maar toch maar eenpunt pakten. Typerendvoor ons sei- zoen. Vanzodrawij eengoal tegenkrijgen, voel je het vertrouwenwegnemen.Opzichwashet spel best goedendat isal enkelewekenzo.Alleenvol- gendepuntenniet. Endat telt nogaltijd. Zeker als eenconcurrent alsHaacht de laatsteweken ineens vlotjeswint enonsnaar eendegradatie- plaatsheeft verdreven.Wehebbennogzeven kansenomvandieplaatsweg tegeraken.» (ADSD) VOLLEYBAL EERSTE DIVISIE Berg-Op Wijgmaal richt een derde mannenploeg op Voor het seizoen2020-2021wordt er bij Berg- OpWijgmaal eenderdemannenploegopgericht. Diezal zichvanuit deonderste regionen inderde provincialeproberenopwerkennaar een ietsho- ger niveau. Er zoueensperweeksnoeihardge- traindwordenendeze trainingenzullenplaats- vinden inWijgmaal,WilseleenLeuven. Erwor- denookhuidigeenex-spelersbetrokken. «Opditmoment zijnwedeploegvormaanhet gevenenzijner al enkele spelersdiehuncommit- ment hebbengegevenommee tewerkenaandit project.Dat zijner zowel vanbinnendeeigen clubals ex-ledendiemet veel plezier terugko- men.Onder hen JonasDewin, ThomasAert- geerts, StijnVanNerum, EvertTheunenen AlexanderGodts.Daarnaast lopener onderhan- delingenmet noganderegangmakersdiede overstapernstigaanhet overwegenzijn.Omeen ploeggoed tedoendraaien, zoudenwe toch graagmet eenkernvaneen tiental spelers zijn», klinkt het bij het gemotiveerdebestuur. Geïnteresseerden indit prilleprojectmogenal- tijdeven ietswetenaanAlexanderGodtsofTho- masAertgeertsof reagerenvia volleybalclub@bergopwijgmaal.be. (SVDL) VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Alexandre Marion: «We zullen Borght-Humbeekmoeten verslagen om in de top vijf te blijven. Foto SVDL ALEXANDREMARION-BERTEM-LEEFDAAL «Duelkracht zal beslissend worden» Spits AlexandreMarionheeft met zijnVCBertem-Leefdaal eenpuike negenopnegen achter de rug. Ze paktenwinst tegen toppers zoals Liedeker- ke enDiest,maar tijdens de voorbije competitie lietende blauwenvaakpunten liggen tegende kleinere ploegen. Uitgerekendditweekend moeten ze naar staartploeg Borght-Humbeek. Oppapier eenmakkelijkerematchdan eenduel tegende top vijf, maar voorspelbaar blijft het allerminst. «Ik verwacht een moeilijke wedstrijd. In de heenronde wonnenwe ookmaarmet een nipte2-1. Ikwaser toennietbij omdat ik eind augustus werd geopereerd aande onderbuik. De ploeg draaide toen enorm goed en het was moeilijk om een plaatsje in de selectie te versieren. In het tweede com- petitiegedeelte verloopt het aanzienlijk beter met mij», weet de aanvaller die aan zes doelpunten zit. «Ik verwacht dat het grotendeels op duel- kracht beslist zal worden. Dat ligt ons op zich veel minder. Weboekenmakkelijker resul- taten tegen elftallen die goed meevoetballen. Dat blijkt ook uit onzeoverwinningen tegen Diest en Liedekerke, bijvoor- beeld. Tegen rode lantaarn KVW Zaventem verloren we danweer,maardaarwerdniet echt gevoetbald. En mogelijk ookomdatwedaar tweedoel- puntenzagenafgekeurd.Soms zit hetmee en soms niet.» Top vijf De ervaren spits uit Kraainem tekende trouwensbij de fusie- ploeg al voor een extra sei- zoen. «Bovendien zullen we hen moeten verslagen om in detopvijf teblijven.Zijhebben de punten nodig om zich te redden, omdat er uit onze reeks vier à vijf zakkers zou- den zijn. Hopelijk komen ze aanvallend voor de dag en ligt er ruimte omuit te buiten.We moeten,netzoalsdedrievoor- bije wedstrijden dat het geval was, de nul houden. Als dat lukt en we onze mogelijkhe- den weten te benutten, dan is de kans op een zege groot. Een cruciaal gegeven zal ook de controle over de tweede bal worden.» «Ik denk dat ik zal starten om- dat verdedigende middenvel- der Rubenschüh geschorst is en er wat in de basiself zal moeten geschoven worden. Het is de bedoeling om de diepte op te zoeken, maar dat zal niet simpelwordenophun kleineveld. Eengoaltjemaken of aanbrengen in Borght is al- tijdwelkom.» (SVDL) ANNE-SOPHIE ROELS ZIET KHC LEUVENWEEKNAWEEKVERBETEREN «Gaan Mechelen absoluut niet onderschatten» De vrouwenvanKHC Leuvenboekten eenprima 2-5-overwinning ophet veld vanHerakles. Middenvelder Anne-So- phieRoels (19) scoorde er haar eerste twee treffers voor dewit-blauw-roden. Ze hoopt daar zondagnamiddagnog minstens een treffer aan toe te voegen inde thuiswedstrijd tegenMechelse. Haar ambities voor de rest vanhet sei- zoen liggenhoog. Datmag, zeker gezien de Leuvensenweeknaweek vorderin- genmaken. STEFANVANDEWEYER Roels begon op haar vijfde te spelen bij KHCDragons uit Brasschaat enkwamer in actie tot enmet vorig seizoen. Ze ver- huisde dit seizoen naar KHC Leuven ge- zien ze aan de KU Leuven studies ge- neeskunde aanging. «Tot nu toe is de ervaringbij Leuvenzeer goed, het is een aangename vereniging waarin we continu groeien als team. Ik ben zeer blij dat ik voor henhet voorbije weekend op Herakles mijn twee eerste competitiedoelpunten kon scoren. Die 2-5was verdiend»,weet de studentedie alvanaf jongeleeftijdophetmiddenveld geposteerdstaat. «Ondankshet gegeven dat Mechelse onderaan het klassement staat, gaan we ze absoluut niet onder- schatten. Het speelde immers vorige speeldag gelijk tegen Antwerp, dat was onverwacht. Ikwil aanvallendmijnding doendoor ondermeer veel passes te ge- ven en door wat snelheid in het spel te jagen. Ikvermoeddat zevooral verdedi- gend goed voor de dag gaan komen. We moetensnelscoren,zodatzijmoetenko- men en ermeer ruimtes open komen te liggen voor onze aanvallen. Na die twee doelpunten op Herakles, smaakt dit ui- teraardnaarmeer. Goalsmogener abso- luut nog bijkomen.» Met haar negentien jaar is Roels trou- wens al éénvan ‘deoudsten’ inhet team. «We zijn een grotendeels jong teammet veel jonkies op training. Iedereen moet zijn kans krijgen. In de competitie gaat hetspeeldagnaspeeldagbeter. Indeeer- stecompetitiehelftwarenonzestrafcor- nerseengeduchtwapen, nuverlooptdat wat stroever en is het nog wat zoeken. We trainen er goed op, de vorderingen zullenwelvolgen.Zelf streef iknietenkel naar de play-offs van het kampioen- schap, maar waarom geen halve finales of zelfs een finale?Alswe zoblijvenevo- lueren en de kleine details gaandeweg verbeteren danmakenwe veel kans om ver te raken in de play-offs», klinkt het gedecideerd. Anne-Sophie Roels wordt helemaal omsingeld: «Ik wil mijn ding doen en snelheid in het spel jagen.» Foto SVDL HOCKEY EREDIVISIE VROUWEN JARNELAUREYS-SCAARSCHOT «Hebben nog zicht op meer» SCAarschotmaaktmorgennamiddag de ver- plaatsingnaarMeise, de voorlaatste inde stand. Na de recente driepunter tegenBorght- Humbeekhoopt verdediger Jarne Laureys er op eennieuwe zege. «Net alsBorght isMeiseeenploegdieonderons staat dus dat soort matchen moeten we zeker zien tewinnen, want dewekennadienontvan- gen we Bierbeek en Kampenhout. We willen graag weer wat marge hebben als we tegen de ploegen bovenaan moeten spelen. Borght was al een eerste stap in de goede richting, hopelijk volgt Meise nu ook. Tegen Borght zijn we met eenplanaandematchbegonnenenwehebben dat ookgoeduitgevoerd.Wezijnniet overhaast geweest en zijnblijvenvoetballen. Inhet verle- denwas datwel even anders.» Vijfde plaats kan nog «En dan zie je dat dat ook een zege kan opleve- renna eenachterstand. Inde stand staanwe op drie punten van de vijfde plaats. Dat is dus nog zeker speelbaar enwieweet kanerwel nogwat meer. We hebben dit seizoen al vanalles mee- gemaakt. Eeneersteplaats, lange tijdeenvierde plaats, nuachtste. En tochhebbenwenog zicht opbeterschap.» (ADSD) Jarne Laureys: «Matchen als tegenMeise moeten we winnen.» FotoMeurs EERSTE PROVINCIALE

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz