Persoverzicht maart 2020

DO 29 SPORT vrijdag 6 maart 2020 Dendermonde BOWLING EREDIVISIE CHRISTOPHEDESMET-BCREBORN «Het belooft een felbevochten wedstrijd te worden» Het wordt uitkijken of BC Reborn het duel tegen hetnummer twee, BCBowlmaster,winnendkan afsluiten. «Ik verwacht zware tegenstand van deze oppo- nent», zegt Reborn-speler Christophe De Smet. «De motivatie om dit team te verslaan, is zeer groot. Winst zou zeer goed zijn om onze vijfde plaatsvoorlopigveiligtestellen.Indeheenronde hebben we het hen alvast knap lastig gemaakt. Zelf zijnweginds tienpuntengaanwegkapenen daarwarenwe zeer tevredenmee. Nuhopenwe dat zij aanhet kortsteeindtrekkenenwedezege kunnen thuis houden. Het belooft in elk geval eenfelbevochtenmatchtewordenmeteenhoge inzet voor beide ploegen.» «Steve Peetroons enNicky Velders zullen er niet bij zijn. Gelukkig beschikkenwe over een brede kern», aldus De Smet. «In het begin van het sei- zoenheb ikeenplanningopgemaakt,waarbij ie- dereenheeft kunnendoorgevenwanneer zewel enniet kunnen. Aandehanddaarvanwordt dan een opstelling gemaakt, zodat iedereen onge- veer evenveel speelkansen krijgt». (MDKH) HANDBAL LIGA 1 DANYLUYPAERT-HBCDENDERMONDE «In een derby weet je nooit» InLiga1vanhethandbal staatdederby tussen HBC Dendermonde en Elita Lebbeke op het programma. Gelet ophet klassement start Eli- ta Lebbeke als favoriet aan dit duel, temeer ze nog in strijd zijn voor de titel. «Doordat de heenwedstrijd was uitgesteld, spelenwenutweeopeenvolgendespeeldagen tegen elkaar», geeft Dendermonde-coach Dany Luypaert aan. «Sinds de jaarwisseling hebbenwe op training af te rekenenmet veel afwezigheden, wat zeker de voorbereiding niet ten goede komt. De laatste weken was er weinig trainingsarbeid en dat vertaalde zich inminderewedstrijdresultaten.Naarkomend weekend toe gaanwe proberen omer het be- ste van temaken.» «Door de geschetste omstandighedenmaken we op papier tegen Elita Lebbeke heel weinig kans. Maarmet eenderbyweet jemaar nooit. Soms kan de ingesteldheid een belangrijke factor zijn, net zoals stress. Ik hoop alleszins dat omwillevande tweeaankomendederby’s ik op wat meer aanwezigheid kan rekenen.» (MDKH) VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE C KEVINDEDYN-KVSINT-GILLIS «Reageren op nederlaag in Sinaai» Na tienwedstrijdenzonder nederlaagverloorKVSint-Gillis vorigweekendophet veldvanSinaai.Nuwacht dederby te- genhet geplaagdeBuggenhout enwillenKevinDeDynenco eennieuwe reeksmet overwinningenstarten. «Het isaanonsomditweekend te reagerenopdenederlaag inSinaai», vindt doelmanKevinDeDyn. «Aanelke seriekomt opeenbepaaldmoment eeneinde.Dat isnuhet geval.We verloren tienwekenop rij niet enwildendat graagnogwat langer volhouden,maar Sinaaiwas eensterke tegenstander. TegenBuggenhoutwillenwepuntenpakken, al zal het een geladenderbyzijn. Indeheenmatchzijnweer gaanwinnen enbij hen ishet vanoktober geledendat zenogeenoverwin- ningboekten. Zezullendus zeker ookgemotiveerdzijn,want zekunnendepuntengoedgebruiken.Wegaanhet hen inelk geval niet cadeaugevenenproberenzosnelmogelijkop- nieuwaan teknopenmet eenzege.»KVSint-Gillis staat vijf- de, Buggenhout isdevoorlaatste inhet klassement. (SVOD) XAVIERVANDEVELDE-HEIKANTZELE «Zware nederlaag nog niet vergeten» HeikantZele trekt ditweekendnaarGrembergen.Ophet veldvande leiderwordt dus eenderbyuitgevochten.DeZe- lenaarshebbennogeen rekeningopenstaan,want inde heenrondewerdhet0-4. «Wezijndiezware thuisnederlaagnogniet vergeten», zegt XavierVanDeVelde. «Ennuwezogoedals zeker zijnvanhet behoud, kunnenwezonder drukbij de leider opbezoekgaan. Het iswel éénvande sterksteploegenwaarweal tegenge- speeldhebben. Iedereenweet duswaarwevoor staan. Grembergenspeelt eenzeer goedsysteemenheeftweinig geblesseerde spelers. Tochmakenwezeker kansomer iets te rapen.Devoorbije tweewedstrijdenkondenwewinnen,we zittendusweer ineenpositieve flow. Enwe scorenopnieuw watmakkelijker.NaNieuwjaar hebbenweeengoede thuis- reputatieopgebouwd,maar ook inGrembergenwillenwe tonendatweeen resultaat kunnenneerzetten.Al ishet daar nooitmakkelijk.Wel is er eenspeciaal pigment aandepartij, want er zijnveel jongensdieelkaar kennen.Dat geeft deder- byeenextra tintje.» (SVOD) TENNIS VK INDOOR Sterke concurrentie voor Tuur Heuvinck OpdeVlaamse indoorkampioen- schappendievanaf 7maart tot22 maart lopen inDiest zijnnogalwat vertegenwoordigers vande tennis- school van JosGeerinckopHof ter Burst Lebbekevandepartij. Blikvan- ger isTuurHeuvinckdiemet zijn 20bis-klassement demeutevanhon- derdkandidatenaanvoert. De student uitDenderbelle isnogniet inhoogvormenmagzich inDiest aan sterkeconcurrentieverwachtenvan enkele spelersuit de topvijftigzoals StijnMeulemans, BramCoene,Niels Cleeren,DenisBogaertOlafDe Weerdt , SeppeCuypers ennogeen paar anderendiezichviadekwalifica- tieskunnenplaatsenzoals eenRobin Vanhauwedieeerste reekshoofd is in dekwalificatiesof eenClementDeba- veye. Ditweekendkomen indeprekwalifi- catiesookal ZianVanderstappenen MatsHerremansdiedevoorbijeda- gen indekwartfinalesgeraakten in hetWaalseKainaandebeurt, net als Miel SweermanenLouieDeSmedt. Doorstotennaar dekwalificaties isop zichal eendoel voor deze tienersdie volgendemaandooksamen interclub spelen invierdenationale. (HUN) VOETBAL KORT •VCHerzele-Ressegem-Derdepro- vincialerVCHerzele-Ressegemver- sterktezichmetBrechtVanWaeyen- berghe,DaanDeTroyer (FCMere), KennyCoen (Gijsegem), SenneVan DerHaeghen (DTBorsbeke), KenDe Smet (SVSint-Antelinks), Emiel Ver- straeten (FCDoggen), YorbenSonck (KVVWindeke),MathiasSunaert (vrij) enXavierArnolis (SKDender- houtem). (DVW) • KSVOudenaarde-Door eenscheur- tje inde lies is LorenzoHeirweghdrie wekenbuitenstrijd.Hijmist zaterdag zeker dematchbij Sint-Niklaas.Doel- manGriffinDeVroe (kuit) blijftout. (FHN) • KSKMaldegem- de tweedeprovinci- aler haaldevoor volgendseizoenal vijf versterkingenbinnen.NaastGian- niDesmedt vanMerendreezijnook TomPersan (Aalter), Luigi Cools (Ste- kene), RobBaecke (VVZomergem) enDavyVersprille (Ertvelde) de nieuwkomers. (DLK) Aimé De Gendt weer op podium in Le Samyn Wat doet een renner die tweedewordt ineen klassieker? Balenof juichen?AiméDeGendt maaktewellicht beide gevoelensmee in Le Sa- myn,maar uiteindelijkwooghet positieve tochhet zwaarst door. De prof uit Haaltert werd voor de tweede opeenvolgende keer tweede in Le Samynendat is zondermeer een hoopgevende prestatie naar het klassieke voorjaar toe. AiméDeGendtwasgebrandopeengoedepres- tatienazijntweedeplaatsvanvorig jaar enwas niet uit de voorste gelederen weg te slaan. Op de laatste kasseistrook kon hij zijnwagonnetje bij drie aanvallers aanpikken, maar inhet zicht van de finish kwamen de achtervolgers op- nieuw aansluiten. Hugo Hofstetter sprintte de koplopers voorbij en schreef de openingskoers van het Waalse seizoen op zijn naam. Aimé De Gendt finishte opnieuwopde tweede plaats. De Gendt zag al snel in dat deze tweede plaats geengemistekanswas. «Ikhouvandezemooie koers, ze is opmaat van sterke renners. Met de ploeghebbenweeenuitstekendewedstrijdge- reden. In de finale focuste ik me op de sprint, omdat de laatstevlakkekasseistrookende toe- voeging van een aantal bochten in de finale ki- lometerniet veel opportuniteitenvooreensuc- cesvolle aanval bood. Uiteindelijk greep ik net als vorig jaar nipt naast de overwinning. Toen Venturiniaanzetteindesprint,hebiktwee,drie seconden getwijfeld. Misschien was dat een foutje. Misschien moet ik volgend jaar toch maar eens voor een solo gaan (lacht) . Ik ben toch wat teleurgesteld. Ik ben voor alle wed- strijden gemotiveerd, dus op naar de volgende kans!» Ploegleider Hilaire Van der Schueren gaf zijn rennereenpluim. «De tactiekzat goed inelkaar. We hebben af en toemoeten gokken, maar we hebben ons eveneens laten verrassen. Spijtig genoegheeft Pasqualondaardoorwat kopwerk moeten verrichten. Met De Gendt hadden we nog een joker voor de laatste kasseistrook. Het is spijtig dat hij in de laatste kilometers geen steunvanzijndriemedevluchterskreeg.Bleven ze voorop, danwonhij de koers!» (EVL) WIELRENNEN PROFS ATLETIEK JUNIOREN Aimé De Gendt. PhotoNews BRENTSOETENSLOOPTDITWEEKENDDE800MOPHETBKINDOOR «Reageren op alles dat beweegt» De februaristormenhebben ook inde atletiek lelijkhuisge- houden. Zowerdhet BKveld- lopenafgelast eneenweekuit- gesteld. Dat hadookgevolgen voor de indooratleten. Meer bepaald voor de langeaf- standslopers. Zij zagenhun ti- telstrijdookmet eenweekje opgeschoven. En zokomt Brent Soetens pas zondag in Gent aande bak voor zijn 800mvanhet BK junioren. Soetens isaaneengoed indoor- seizoen bezig en verbeterde zich deze winter tot 1.57.48. Niet slecht voor een eerste- jaars. «Ik heb onlangs een seri- euzestapvoorwaartsgezet.Vo- rige winter kon ik nog gee- neens onder de twee minuten lopen en ook vorige zomer liep ik er met 1.59 maar net onder. Maar de afgelopen maanden draaide het heel goed en liep ik het ene record na het andere», vertelt de Buggenhoutenaar. Sinds hij verlost is van enkele aanslependeblessuresgaathet de student wetenschappen- wiskunde voor de wind. In die mate dat hij zondag zelfs dé fa- voriet is voor de 800m-titel bij de junioren. «Iksloot al alsben- jamin aan. Lopen was mijn ding,maaromdat ikniet vande grootste was, haalde ik niet echt goede resultaten. Toen ik dan eindelijk begon te groeien, kon ik daar echter niet meteen van profiteren. Verschillende blessures remdenmeopnieuw af. Een nare periode, maar ik bleef volhouden. Gelukkig heb ik er tegenwoordig geen last meer van. En dat merkte ik di- rect aan mijn prestaties. Door- dat ik ook nooit echt heb kun- nendoortrainenben iker zeker van dat ik nog veel marge heb. Als je altijd geblesseerd bent, kanjeimmersnietsopbouwen. Daar isnuverandering ingeko- men en ik hoop zondag op het BK mijn eerste grote succes te boeken. Ik hoop een beetje op een tactische race, want ik heb een sterkewapen in huis: mijn eindsprint. Ik ga me vooraan het peloton proberen te neste- len en reageer op alles dat be- weegt», knipoogt de atleet van de Lebbeekse AC. Soetens traint al enkele jaren bij FrankieDe Feyter. «Hij heeft me al op een hoog niveau ge- bracht. Ik ben echt heel tevre- den over zijn aanpak. Deze zo- mer wil ik zeker nog een stuk van mijn record afdoen. Mijn ultieme droom is echter om ooit eens onder de 1.50 te lo- pen.» (XRE) Brent Soetens. FotoDe Rycke TWANWILTENBURG EN LINDEMANS AALST ONDERGAANWET VANDE STERKSTE Champions Final Four. «We hebben eerst en- kele dagen rust en dan gaan we ons opladen voor onze laatste doelstelling, de finale van de play-offs halen. Inde reguliere competitie lieten we zien dat het mogelijk is. We begin- nen aan de nacompetitiemet als doel omzo- veelmogelijkmatchen tewinnen.» Door de enkelblessure van zijn landgenoot TimSmit stondde 23-jarigeWiltenburg voor de tweedematch op rij in de basiszes. «Tegen Borgworm was het een mooie kans om de coach te tonen dat ik er klaar voor ben. Het gaat momenteel wel goed. Ik lig ook volgend seizoen nog onder contract. Ik weet nog niet hoe het middencompartiment eruit zal zien, maar ik zou uiteraard graagwat vaker aan de wedstrijd beginnen», besluit de boomlange middenman. VOLLEYBAL CEV CUP Lindemans Aalst stondwoensdagavond inde te- rugwedstrijd vande kwartfinales vande CEV-CUP voor een zware opdracht. Omzich te plaatsen, moestendeAjuinen tegenNovosibirskniet alleen met 3-0 of 3-1winnen,maar ooknog eens de gol- den set binnenhalen. De Schotte-boys ondergin- gen tegendeRussische competitieleider dewet vande sterkste. Zelfs eeneerredder zat er niet in (12-25, 19-25 en23-25). DOMINICBECKX «Dit iseentegenstandervaneenheel anderkaliber danBorgworm», zegtdeNederlandsemiddenman TwanWiltenburg. «Jeweet sowieso dat hetmoei- lijk wordt als je tegen een Russische opponent wordt geloot. Blokkerend isNovosibirsk ijzersterk en met hun service zorgen ze voor veel druk. Bo- vendien maken ze amper fouten. Het oogt alle- maal indrukwekkend, maar als speler mag je je daar niet op blindstaren. Ik ben zelf 2,05meter en ikmoest opkijken naar een aantal jongens. Zoiets ben ik niet gewend. Misschien zat setwinst in de derde set er wel in. Op dat moment wistenwe dat we ons niet meer konden kwalificeren en de be- zoekers langs de zijlijn deden soms een beetje la- cherig. Op het moment dat het nodig was, gaven zeweerwat gas enmaaktenzehet af. Soms krijg je de indruk dat ze met je spelen. Of ik daar moede- loos vanword?Neen,want erwarenzeker kansen en als speler ga je tot het uiterste. Dit soort wed- strijden speel je ook niet vaak en dan wil je graag zo langmogelijk spelen». Nahet verlies indebekerfinaleendeEuropeseuit- schakelinggaatde focusvanAalstnuvolledignaar TwanWiltenburg probeert de bal voorbij Dmitry Shcherbinin te smashen. Foto Tresignie «Novosibirsk maakte amper fouten»

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz