Persoverzicht maart 2020

LI 29 SPORT donderdag 5 maart 2020 Limburg VOETBAL KORT •KVKBeringen - De jongerenErdem Evren (19), Cermal ErkamEr (19) enMika- gil Kislali (20) verlengdenhuncontract bij derdeamateurklasserKVKBeringenvoor volgendseizoen. (GDB) • Lanklaar -OefenmeesterGaspareRan- dazzoverlengt zijncontract niet ophet eindevanhet seizoenbij LanklaarVV. (WJB) • Meldert -MylanElsenspeelt het volgend seizoenvoor Paal-Tervant, YannickVan- dermeer tekendeeen transfer naarKat- tenbos. (WJB) • Louwel -Het door Eendracht Louwel aangetekendeverzet tegendemogelijke overgangvanspelerCenikEdizKaannaar TurkseRangerswegens specialeomstan- dighedenwerdaaanvaard. (WJB) • Diepenbeek -Declubheeft zichvoor vol- gendseizoenversterktmetMichielNeven. De spelerwenstenietmee te stappen in het fusieverhaal tussenThorHasselt en Herckenrodeenbesloot ophet aanbod voor volgendseizoenvandeDemerjon- gens in tegaan. (JHB) • Nieuwerkerken -Declubwil zichnaar volgendseizoen toe inaanvallendopzicht versterkenenbereiktezopas eenovereen- komstmet LucMeuwis.De spits, voorheen nogeensbij declubaande slag, speeldedit seizoenvoorThorHasselt. (JHB) • Stevoort-Declubheeft zichversterkt met JonasKnuts.Demiddenvelder komt over vanThorHasselt,waar hij geenbasis- plaatsmeer had. (JHB) • PCLimburg -Denieuwekandidaturen voor het provinciaal comitédienenuiterlijk op31maart toe tekomenophet provinci- aal secretariaat, Vissenbroekstraat 15, 3500Hasselt.Dezemoeten ingediend wordendeGerechtigdeCorrespondent vanclubwaarbij dekandidaat isaange aangesloten. (WJB) • Inhaalwedstrijden -De inhaalwedstrij- denvoor de jeugden reservenkunnen tot 15mei ingeplandwordendoor declubs zelf.Weigert een tegenstrever hiertoeme- dewerkingdanwordt er een forfaitscore bepaald, evenwel zonder boete. (WJB) MOTORCROSS KORT • Lummenaar LiamEverts, dievorgeweek opschitterendewijzedeGrotePrijs van Engelandwon indeEMX125 reeks zal ko- mendweekenddicht bij huis inhetNeder- landseValkenswaardstarten indeEMX 250CCklasse.Hiermedewil hij debeoog- deprogressiewaaropdit seizoenmikt inde verf tezetten. (WJB) PAARDENSPORT Vandaag gaat indeQatarese hoofdstadDoha deGlobal Cham- pions Tour van start. Nicola en Olivier Philippaerts zittendit jaar met hunambities gewrongen tus- sen topprestaties ophetmeest prestigieuze regelmatigheidscri- teriumterwereld endeOlympi- sche SpelenvanTokio. VoordeGlobal Champions League (GCL), die over achttien wedstrij- den per ploeg wordt betwist, ma- ken Nicola en Olivier Philippaerts opnieuw deel uit van de London Knights, die twee jaar geleden de GCL wonnen. De veertig beste in- dividuelecombinatiesvandieGCL mogen elke keer tegen elkaar uit- komen in de Global Champions Tour.Menstartnet als vorig jaar in Doha. Uiteindelijk worden de Su- perfinales van19 tot 12november in Praag georganiseerd. «De acht- tien wedstrijden van de Global Champions Tour en ons optimaal voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio wordt een heus huzarenstukje, maar mits een goedeplanningmoethetmogelijk zijn», gaatOlivier Philippaerts van start. «Ik behaalde al een aantal tweede plaatsen in de Global Champions Tour en dus leef ik nu Broers Nicola en Olivier Philippaerts naar Global Champions Tour in Qatar met de ambitie om eens een plaatsjehoger uit tekomen. Euro- pees kampioen Martin Fuchs en vice-EuropeeskampioenBenMa- her maken eveneens deel uit van de London Knights en dus maken we niet alleen kans om opnieuw de ploegencompetitie te winnen, maar het levert ons ook het voor- deel opdatwij onze inspanningen kunnen spreiden.» «Wij hebben ons in het Spaanse Oliva perfect kunnen voorberei- den op het buitenseizoen», vult tweelingbroer Nicola aan. «Ik heb het gevoel dat de paarden in top- vorm zijn. Toen ik na Mechelen onvoldoende punten had om mij nog te kunnen kwalificeren voor de Wereldbekerfinale heb ik ge- opteerd om de paarden te laten rusten. Op die manier kunnen zij metheel veel reserves aaneenbij- zonderdrukbuitenseizoenbegin- nen. Uiteraard staat alles in func- tie van de Olympische Spelen, maar dat betekent geenszins dat de Global Champions League en Tour een bijzaak gaan worden.» (LWK) Olivier: «Maken kans omploegencompetitie te winnen.» Foto EPA JORDI MEEUS ALS EERSTE OVER DE STREEP IN PROFKOERS INWANZELE «De benen voelen heel goed aan» WIELRENNEN ELITE Vorigweekendhielphij ploegmaat enNederlands kampioenDavidDek- ker nog aandewinst inZwolle, giste- renwas het al raak voor JordiMeeus. De Lommelaarwas de beste inde profkoers inWanzeel. Hij ontnsnap- te uit eenkopgroepwaarvanook Jel- leMannaerts deel uitmaakte. De schoonbroer vanMeeuswerd vierde enviel net naast het podium. KOENWELLENS De zege van Jordi Meeus inWanzeel krijgt een extraatje want het ziet er naaruitdathijdelaatstewinnaarvan de profkoers wordt. De organisato- rengeven immersaandatdeveertig- ste editie ook de laatste is. «Is dat zo? Jammer, want het is een heel mooie wedstrijd», vertelt Mee- us, die in de slotfase zijn kans waag- de. «Ik maakte deel uit van een kop- groep. De samenwerking verliep goed. Inde slotfasewas er een kleine helling en daar heb ik aangezet. Met succes want er was niemand meer dienogkonterugkomen.Jammerdat Jelle Mannaerts pas vierde is, ik had graag nog eens met mijn schoon- broer ophet podiumgestaan.» Vorig jaar wonMeeus pas een eerste keerinapril,ditseizoenmaghij vroe- ger juichen. «Ikhebdanook eenheel goede winter achter de rug. Ik heb hardgewerkt en ikhadal snel het ge- voel dat de conditie in orde was. Vo- rigeweekendreed ikeengoedewed- strijd in Zwolle, waar ik mijn ploeg- maat aan de overwinning hielp. In LeSamyn liet ikeen fraaiezeventien- de plaats noteren en nu dus de over- winning. Je hoortme niet klagen.» Meeus wordt al enkele jaren ge- noemdalsprofwaardig,maardit sei- zoen koos hij er bewust voor om bij Seg Racing Academy nog verder te groeien. De winst van gisteren is al een mooi statement. «Ik zie het ei- genlijk zo niet. Winnen is leuk, maar ik wil toch vooral bewijzen dat ik sterker geworden ben. Op weg naar een profcontract? Op termijn graag, maar niet overhaasten. Ik ben ervan overtuigddat iknog beter kan endat wil ik graag bewijzen.» ZondagstartMeeusindeDorpenom- loop in Rucphen, een typisch Neder- landse polderkoers. «Ja, draaien en keren en waarschijnlijk ook waaier- vorming. Zoheb ikhet graagennude benen goed zijn, zal ik zeker mijn kans wagen. Vorig jaar ging de koers niet door. In2018werd iker zevende. Tja, een wedstrijd die me echt ligt», besluitMeeus. Jordi Meeus viert inWanzele: «Ik heb een heel goede winter achter de rug.» FotoGlenn Coessens / RV JUDO WERELDBEKER IN ZÜRICH Coronavirus remt Joran Schildermans af Joran Schildermans (60kg) van JudoclubAgglorex Lommel is voor alle duidelijkheidniet be- smetmet het coronavirus,maar hijmoet noodgedwongende Eu- ropeanOpenvanZürich links la- ten liggenomdat dewedstrijd is afgelast tengevolge vanhet risico voor besmetting vanhet virus. Joran Schildermans sloot 2019 in Antwerpen af met een Belgische titel nadat hij eerder een vijfde plaatshadveroverdopdeEurope- anOpenvanTallinneneenzeven- de plaats op de European Open van Luxemburg. In het voorjaar van 2019werd hij op de European Open van Rome en Warschau vroegtijdiguitgeschakeldendaar- om werd er beslist om in 2020 te starten met meer kans op succes. De Europacup van Zürich moest voor Joran Schildermans de wip- plank worden naar eventuele po- diumplaatsen op Wereldbekers. Maar het coronavirus besliste er anders over. Uit veiligheidsover- wegingenwerdZürich immers af- gelast. Wellicht biedt de Europa- cupvanSarajevobinnentweewe- ken een goed alternatief voor Schildermans. (LWK) HANDBAL BENE-LEAGUE THOMASDRIESEN-ACHILLESBOCHOLT «Bocholt zal voluit voor de zege gaan tegen Wezet» Nognooitwashet zospannend indeBENE- Leagueoverdebeslissingwiezal deelnemenaan deFinal Four. Zezijnnogmet vierkandidaten, Li- ons,Wezet, Pelt enBevo, voordrieplaatsen. Re- gerendkampioenAchillesBocholt isal een tijdje zeker vaneen ticketop14en15maart inhetNe- derlandse ‘s-Hertogenbosch. Zekunnenwel scherprechter spelen,want zeontvangenWezet. DegetalenteerdehoekspelerThomasDriesen (24)wil nietwetenvanhetwoordscherprechter. «Wijwillenhelemaal niet als scherprechter optre- den. Bocholt gaat altijdenoveral voor deoverwin- ning.Als topploegzijnwedat verplicht enomons optimaal tekunnenvoorbereidenopdieFinal Four moetenwevoluit gaan tegenWezet.DeLuike- naarshebbeneensterkeploegenzijnde laatste jarensteeds een taaieklant voor onsgeweest.Dit is een idealewaardemeter naar dieFinal Four toe. Stel datweWezet latenwinnenen indehalve fina- les vandeFinal Four schakelenzeonsuit.Wat heb- benwedangewonnen?Niets.Wemikkendit sei- zoenopnieuwopde triple,maar doendat steeds stapvoor stap. Voorlopigkunnenwealleenvast- stellendatwebezigzijnaaneenschitterendsei- zoen,maar nogaltijdzonder prijs.» IkwaszaterdagopcaféinPeltendaarwerder gesproken dat Bocholt niet voluit zou gaan, omdat jullie coach Bart Lenders een goede band heeftmet Korneel Douven. Leeft dat bij degroep? «Ikbenzelf vanPelt endiecafépraat doet inder- daadde ronde.Wij zouden liever SportingPelt een hakzettendanWezet.Dat slaat totaal nergens op.Wij hebbenmetBart Lenders eencoachdieons nooit dekans zal gevenomde touwtjeswat te la- tenvieren.Het isnietomdat hij eenkameraadvan Korneel zouzijndatBocholt niet voluit zougaan. Jekanhet ookandersbekijken. Veel spelersbij ons zijngoedevriendenvanspelersbij Pelt.Dusdie gaandanzeker strijden tot de laatste snik.Ach, dit is tegekvoorwoorden. Bocholt gaat voluit voor de zege.» Jekreegdit seizoenmeerkansen. Tevreden ? «Absoluut. Ikkonstappenvoorwaarts zettenen krijgmeer speelminuten. Ikhebnatuurlijkvoormij debestehoekspeler vandeBENE-LeaguemetDa- mianKedziora, ik leer enormveel bij vanhem. Onzecoachkannumeer roterenendat heeft een topploegooknodig. Ikbenzeer gelukkig inBo- cholt enblijf ookvolgendseizoenhier.» (GGT) AUTOSPORT Onzekerheid over rallycross in Maasmechelen Komendweekendwordt het rallycross-seizoen 2020opnieuwopganggeschotenophet,met slui- tingbedreigde,Duivelsbergcircuit teMaasmeche- len.Nade regionale rijders (VAS) opzaterdagne- mendenationalecollega’shet over opzondagen daarwordt invijf klassengestredenvoor denatio- nale titel,met nameSuper1600, Supernationals +2000cc, Supernationalsmin2000cc, XCrossCar Senior enXCrossCar Junior. InSuper1600krijgen weeenEuropeesgetinte strijdmet tweeTsjechen, JanCernyen Jozef Susta, dieelkmet eenSkoda hunEuropees seizoen, dat halfwegapril inBarce- lonabegint, komenvoorbereiden.De trainingen beginnenzaterdagenzondag telkensom9uur, gevolgddoor dekwalificatiereeksenende finales inde laterenamiddag.Uiteraard is er het vraag- stukvande sluitingenhet feit dat het onzeker isof er effectiefmaggeredenwordenopdeomloop vanMaasmechelen. (JCA) KLIMMEN Nore Pellens wil bijleren van wereldtop in Duitsland DeklimcarrièrevandeDiepenbeekseyoungster NorePellensgaat snel omhoog. Ze trektmet enke- leVlaamseenWaalseatletenvanhet nationale teamnaar deStudioBlocMasters inhetDuitse Darmstadt, 350kilometer rijden, tenzuidenvan Frankfurt.Het is eenwedstrijd ‘boulder’. «Dat betekent dat het een route ismet spectacu- laire ‘moves’, aldusPellens. «Met sprongenen ‘run en jumps’waarvoor coördinatienodig is. Zeer in- teressant en leerrijk. Ikhoopzaterdag te scorenop mijnverjaardag.» InDarmstadt verschijnendebesteklimmers ter wereldopdeafspraak. «Omdat er veel interesse is,wordendeklimmers in tweegroepenverdeeld. De top tienper groepstoot door naar dehalve fi- nalesopzondag8maart.Daarinwordendedeel- nemersgeconfronteerdmet eenviertal proble- men.De topzes stoot door naar de finaleenstrijdt voor eenpodiumplaats.» DepiepjongeNorePellenswil ervaringopdoen. «Ik kanbijleren inhet gezelschapvandewereldtop. Ik wilme inDuitslandookvoorbereidenophet na- kende internationale seizoen.» (PLG)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz