Persoverzicht maart 2020

EU 28 SPORT woensdag 4 maart 2020 Gent en Oudenaarde ATLETIEK BK INDOOR BELOFTEN JUSTINEGOOSSENSVERRASTFAVORIETE «Helemaal niet verwacht» WieandersdanLucieFeraugezouzich zaterdag inLouvain-la-Neuve totBel- gischbeloftekampioene inde200mkro- nen?DeWaalsehad inGent immersook al denationale titel allecategorieënge- wonnen.MaardeatletevanCABWzakte doorhet ijsenkonhaar favorietenrol niet waarmaken.Nietsof niemandbleekna- melijkopgewassen tegen JustineGoos- sens.DeRCG-atleteverpulverdeooknog eenshaar recordnaar23.66.Goedvoor devijfdeplaatsaller tijden. Goossenskreegeennietmis teverstane opdrachtmeevan trainer LeopoldVan Hamme. «Ikstartte inbaanzes endat be- tekent dat jeniemandvoor jeziet lopen. Grote favorieteFeraugezat inbaanvijf. Mijn trainer zeimedat ikhaar gewoon moest proberenomvoor haar teblijven lo- pen.Gemakkelijker gezegddangedaanen ikkeekhemdanookeerst eenbeetjemee- warigaan.Maar ikbeloofdewel zohard mogelijkmijnbest tedoen. Ik liepuiteinde- lijkdeperfecte race,want hoewel ikde heteademvanFerauge inmijnnekvoelde, kraakte ikniet. Integendeel, ikstak inhet zicht vandemeet nogeen tandjebij.Mijn tijdsloegmemet verstomming.Nooit eer- der had ikonder de24secondengelopen. Zelfsniet buiten!», zegt de studente interi- eurvormgevinguitGentbrugge. Zomerseizoen Dat ziet er dusniet slecht uit voor het zo- merseizoen. «Ikbenecht benieuwdnaar wat dezomer zal brengen.Dezegoede prestaties scheppenwel enigeverwachtin- gen,maar ikblijfmet beidevoetenstevig opdegrondenweet dat ikerweer hard voor zalmoetenwerken,wil ikookout- door dit niveauhalen. Veel rust ismena dit indoorseizoen trouwensniet gegund, wantwoensdagbeginnenwealweermet dezomeropbouw.Naast goede tijden hoop ikookblessurevrij teblijven,want daar heb ikvorigezomer tochwel eenklein beetjemeegesukkeld.» Opde60mpakteGoossens in7.50brons. «Ookhier een record.Maar hetwas toch dederdeplaatsdiemehetmeest verraste. Ikstond immerspasmet devierde tijd in- geschreven. Eenmooiereafsluiter vaneen meer dangeslaagdseizoenkon ikmeniet inbeelden», besluit ze. (XRE) AUTOSPORT BK RALLY Vincent Verschueren sloot deRal- ly vanHaspengouwals vijfde af en pakte zobelangrijke punten inde openingsmanche vanhet BK rally. DeVolkswagenPoloGTI R5 van het GoDrive teamzal eenvande tenoren zijnvandit seizoen2020, een seizoendat begonmet een zege voor GhislaindeMevius in een Skoda. Cracco gaf net voor de start forfaotwegens ziekte. Hij hadhet voordestart vande ral- lyreedsaangegeven: alsdeweers- omstandigheden delicaat bleken, zoudeRally vanHaspengouwlas- tig worden. Vincent Verschueren vergiste zich niet. «Het was inder- daadallesbehalveeenvoudig»,be- vestigt hij breedlachend. «Maar ik heberenormvangenoten.Wezijn de afstelling van onze wagen blij- venverbeterenenhebbenaanhet einde van de rally enkele mooie chrono’s laten optekenen, waar- onder een derde tijd. De Polo GTI R5 is volledig anders dan het ma- teriaal waarmee ik tot dusver in actie kwam en ik moet hem nog onder de knie krijgen.» De Belgische kampioen uit 2017 kreegPatrick Flas naast zich inhet kuipje en sloot de openingsman- chevanhet JobfixersBelgianRally Vincent Verschueren vijfde in openingsmanche: «Belangrijke punten voor het kampioenschap» Championshipaf opdevijfdeplek. «Ineensterkstartveldenondanks de delicate omstandigheden pak- ken we belangrijke punten voor het kampioenschap», legt de Bel- gianVWClub-rijderuit.«Naasthet resultaat, ben ik echter enorm te sprekenoverhoededagzelf isver- lopen. Het was niet gemakkelijk, maar zeer leerrijk. DeVolkswagen isschitterendindrogeomstandig- heden. Nu is het aan ons om er- voor te zorgen dat ze even goed voor de dag komt op modderige wegen, welke we in België regel- matig tegengekomen. In Landen konden we rekenen op de steun van een ingenieur van Volkswa- genMotorsport envergaardenwe heelwatinformatie.Wegaanalles nu analyseren omhet vervolg van het seizoen voor te bereiden.» Geen Spa Rally Omdat elke rijder slechts punten kan pakken bij acht van de negen nationale rally’s, laatVincentVer- schueren de Spa Rally aan zich voorbijgaan en treedt hij in het JobfixersBelgianRallyChampion- shipweer aanopzaterdag11april, inde TACRally. (JCA) De VWPolo GTI R5 van Verschueren. Foto Kristof Vanderstraeten / RV VANDAAGVEERTIGSTE EN LAATSTE PROFKERMISKOERS INWANZELE «Gaan onze vrouwenkoers opwaarderen» We vingen het gerucht al op en kre- genvanorganisatorMarnikBaeyens bevestiging. Tenzij plotseenbelang- rijke sponsor opduikt zal Wanzeel Koerse in2021nietmeer opdewie- lerkalender staan. «Bewust organi- seren we een week vroeger dan de voorbije jaren», verduidelijkt Baey- ens. «Om de concurrentie met Pa- rijs-NiceenTirrenoAdriaticoteont- lopen. Behalve Tarteletto-Isorex en VDM-Trawobo, twee ploegen uit de streek, zullengeenteamsmetnaam en faamaande start verschijnen.» Geen interessante namen meer in Wanzele en toch steeds meer kos- ten. «De voorbije jaren haakten en- kele sponsors af», gaat Baeyens ver- der. «Record Bank was in het verle- den onze hoofdsponsor. Maar de fi- liaalhouder ging drie jaar geleden op pensioen en het bankkantoor verdween. Een vervanger vonden wetotnogtoeniet.Gelukkighebben weeenzogenaamdeoorlogskas.Die hebbenwedevoorbije editiesmoe- ten aanspreken.» Debodemvandieoorlogskaswordt steeds meer zichtbaar. Bovendien nemen de kosten om zo’n kermis- koers voor profs te organiseren elk jaar toe. «We werken met een bud- get van 16.000 euro», klinkt het bij Baeyens. «Je hebt veel kleine spon- sors nodig om aan die som te gera- ken. Ermoet nu een spoedarts in de karavaan zitten. Onze lokale dokter voldoet niet aan de kwalificaties. Ookdemensenvandeverpleegpost hebben strengere kwalificaties no- dig. Bij het Rode Kruis van Lede zit maar één persoon die dat getuig- schriftheeft.Dusmoetenermensen van buiten de fusiegemeente ko- men.Wat duurder is.» Hopen op nieuwe sponsor Organisator Marnik Baeyens hoopt dat vandaag eenpotentiële sponsor die de volgende jaren telkens 3.500 eurowil geven op hemafstapt. «Ge- beurt dat niet, dan stoppen we met dezewedstrijdenproberenwe inde toekomst onze vrouwenwedstrijd van 31 mei op te waarderen tot een UCI-koers»,besluitdewaardvanhet caféHoop indeToekomstwaar van- daag de inschrijvingstafel staat. Het startschot wordt om 13.30 uur gelost. De renners moeten zestien rondenvan10,3kilometer afhaspe- len. Tarteletto-Isorexverschijnt vol- tallig aan de start en torst deze na- middag de favorietenrol. Elias Van Breussegemkan voor de derde keer in vijf jaar winnen. De Rycke WIELRENNEN KORT • Zondag rijdtKennyDeKetelezijn eerstewegkoers inVlaanderen. In Hoogledekomthij aandestartvan de GP Jempi Monseré. Vermoede- lijk zal ook RobbeGhys starten. • Jolien D’hoore begint eind vol- gende week in Drenthe aan haar klassiek voorjaar. • Belgisch beloftenkampioen Flo- rian Vermeersch rijdt komende zondag Brussel-Zepperen. •Mysenlan-Baboco-Douterloigne trekt naar Brussel-Zepperen met MaximeAndrieu, RaoulDecraene, Ewout DeKeyzer, TorstenDemey- ere, Stan Dieleman, Lennert Cap- pan enAlessandro Tuscano. • Ook Enrico Dhaeye trekt naar deze interclub. BijHomeSolution- Soenens vormt hij ploeg met Da- vide Bomboi, Wesley Vercamst, Brecht Stas, Thibau Verhofstadt, Jasper Vandenplas en Brent Van Mulders. • Hun ploegmaats Ben Squire en JennoBerckmoesrijdenzondagde Grand Prix Lillers, een 1.2-koers. Mathias Vandenborre, Warre Vangheluwe, Brent Van De Kerk- hove, Maarten Verheyen enMatt- hew Van Schoor zitten ook in de selectievansportdirecteur Steven Verheuen. • Na een aanrijding op stage komt Arno Claeys zondag in Lierde in competitie. InUrsel enKnesselare zal hij op 15 en 22 maart ook de herdenkingskoersen voor Bjorg Lambrecht afwerken. (FHN) HANDBAL LIGA 2 KOENBLONDEEL-HC EEKLO «Als we nu zes op zes pakken, zal de titel niet meer veraf zijn» HCEeklowonzaterdagmet29-17vansubtopper HCOverpelt enblijft zoongeslagen ineigenhuis. Voor de leider inLiga2stondafgelopenweekend de inhaalwedstrijdvandevijfde speeldagvanbe- ginnovember ophet programma.HCEeklokreeg subtopperOverpelt over devloer enhaaldehet met duidelijke29-17cijfers. «Wekunnenalleenmaar tevredenzijn», klinkt het bij coachKoenBlondeel, diemet zijnploegalle acht decompetitiewedstrijden ineigenhuiswon. «Bij de rustwasdewedstrijdal gespeeld.Achter- aanstaat het goedenvoorinzijnwezeer efficiënt. Dat vergemakkelijkt alles.Anderzijds zittenwe met eengemengdgevoel omdatwedit seizoen noggeenenkelekeer compleet stonden.Ookaf- gelopenweekendmistenwezesàzevenspelers. Datwringt tocheenbeetje. Komendweekendspe- lenweopnieuwtegenOverpelt en recupererenwe wellicht eenpaar vandeafwezigen.Daarnavol- genLebbekeenRoeselare.Alswezesopzeskun- nenpakken, zal de titel niet veraf zijn.» (XDN) VOETBAL KORT EERSTEAMATEURKLASSE Kalender eindronde bekendgemaakt • SKDeinze-Deeindrondekalender isbekend.De eerste speeldagwordt opzaterdag2of zondag3 mei afgewerkt.De tweedewedstrijdzal op9of 10 meiwordengespeeld.Devolgende speeldagen zijnwoensdag13mei, zaterdag16of zondag17 mei,woensdag20of donderdag21mei, zaterdag 23of zondag24mei. (FHN) • FCVDender-DebeloftenwonnenopTubeke evenvlot alshet eersteelftal. TimonVanCalen- bergh (tweedoelpunten) enGlodiMbuyi-Mbayo maaktenhet verschil. Ze staannu tweedeop twee puntenvan leiderOlympicCharleroi.A-kernspe- ler JonathanMfumuKundaMedieviel ophet uur uitmet eenenkelblessure. (VLJA) TWEEDEAMATEURKLASSEB • EendrachtAalst-BeloftetrainerBrunoBuyl be- slistenaonderlingoverlegmet het bestuur ophet eindevanhet seizoen te stoppen. ZijnzoonLouis maakt deel uit vanhetB-elftal endat is voor zowel vader als zooneenmoeilijke situatie. (VLJA) Het ziet ernaar uit dat de veertigste editie vanWanzeel Koerse de allerlaat- ste zal worden. De eerste profkermiskoers vanhet landwordt vandaag af- gewerkt. Elias VanBreussegem(Tarteletto-Isorex) kanvoor de derde keer invijf jaarwinnen. HANS FRUYT WIELRENNEN ATLETIEK BK INDOOR CADETTEN/SCHOLIEREN MERELMAESPAKTOOKBELGISCHETITEL «En nu kan ik eindelijk weer een beetje gaan voetballen» Geenenkelekeerdit indoorseizoensprongze onderhetoudeBelgische recordhoogspringen van1m77bij decadetten.Ommaar even te schetsenwat voor een topseizoenMerelMaes eropzittenheeft.OphetBKvoor cadettenen scholierenzettezedekersopde taartmet alweer eenwipover 1m80.Geenenkelecadet ter werelddeeddezewinterbeter. Maesdoorliepalweer eenvlekkeloosparcours. Tot 1m80was ze foutloos. «Ikklaardeelkehoogte bijmijneerstebeurt. Enkel op1m82, ééncentime- ter hoger danmijneigenBelgisch record, faalde ik driekeer.Maar dat lagvooral aandevermoeid- heid.Omdat deanderemeisjesookheel goedaan het springenwaren,wildemijn trainerBennyAn- necour geen risiconemenen liet hijmeal vrij laag starten.Datmaaktedat ikal heelwat sprongen in debenenhad.Mocht ik frisser gezetenhebben, haddie 1m82ermisschienwel ingezeten», ver- moedt deatletevanACW. Maar dat vormdegeendomper opdevreugde. Maesheeft er eenseizoenuit deduizendopzitten met drieverbeteringenvanhetBelgisch recorden ookdeVlaamsecadettentitel.OphetKVVenBK allecategorieëngreepzeeveneens tweekeer zil- ver. «Enkel aanhet PKkon iknietmeedoenomdat ikop reiswas.Maar daarmaal ikniet om.Het isnu zoookalmeer dangeslaagd.Hopelijkkan ikhet dezezomer evengoeddoen.Mijndoelenstaan daarbij al vast. Zowil ikeerst hetBelgisch record van1m80verbeteren.Dat staat nual 22 jaar opde tabellenenhetwordt tijddat dat nogeensaange- scherptwordt.Daarnaast zouhetook leukzijn mocht ikdeel kunnennemenaanhet EKU18.Dit staat normaal gezienenkel openvoor scholieren geboren in2003of 2004,maar soms selecterenze ook jongereatletendiede limiet hebbenbehaald. Hetminimumvan1m78 ligt immers zeker inmijn bereik.» Nuhet atletiekseizoeneropzit, kanMaesweer haar voetbalschoenenaantrekken. «Mijn trainer heeft liever dat ikvoor belangrijkewedstrijden niet voetbal.Geenprobleemvoormeenookmijn clubFCVraseneziet daar geengraten in.Maar nu wil eindelijkweer eenballetjekunnen trappen», lacht ze. (XRE)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz