Persoverzicht maart 2020

ZW ** 28 SPORT woensdag 4 maart 2020 Leie -Mandel -Westhoek Kortrijk Spurswonafgelopen weekend vanAntwerpGiants B enneemt zo eennieuwe horde richting de titel inTD2A. «Hetbeginvandematchwaslangs beide kanten erg defensief», zegt StanLeemans, dieweeréénvande betere schutterswas. «Hetduurde erg lang vooraleer de eerste score op het bord kwam. Erwerden ook ergveelfoutengefloten,waardoor geen enkele ploeg zijn ritme kon vinden indeeerstehelft. Dat lukte bij onsbeternaderust.Webegon- nen beter samen te spelen in ver- gelijking met onze tegenstander. Danzij ons samenspel enheel wat moedige aanvallende acties wis- tenwegaten tevinden inhunver- dediging. We hielden ook ons de- fensieveniveauvandeeerstehelft aan, zodat we de zege wisten bin- nen te halen.» KortrijkSpursblijft zoaankopvan hetklassement,metéénwedstrijd voorsprongopeersteachtervolger LeuvenBearsB. «Webeseffenheel goeddaternogniksgewonnenis», gaat Leemansverder. «Erblijftmet Leuven nog één sterke tegenstan- der over en daarvan moeten we thuis winnen. We hebben nu een weekendje rust en daarna zijnwe hopelijk voltallig voor de match tegen Verviers. Dan is er weer een vrijweekendvooraleerwede top- per met de leidersplaats als inzet tegen Leuvenmoeten spelen. Het zijn dus spannende weken voor ons ende supporters,maarwege- loven in onszelf en bereiden ons goed voor. We hopen natuurlijk dehoofdprijsnaarKortrijk tekun- nen brengen om volgend seizoen een reeks hoger te spelen.» Kortrijk speelt indemaandmaart nog twee keer thuis. In april vol- gendannog tweematchen,waar- vanwellicht één overwinning ge- noeg isalser ineigenhuisvanVer- viers enLeuvengewonnenwordt. «We spelen heel goed samen en vindenelkewedstrijddejuisteop- ties en de spelers die in vormzijn. Ons eerste doel is om thuis te blij- ven winnen, want de volgende twee duels zijn meteen ook de laatstetweethuiswedstrijden.Die moeten we hoe dan ook tot een goed einde brengen omde titel te pakken», besluit Leemans. (BVDO) MICHIELDEMEULENAERE-HCIZEGEM «Cruciale wedstrijd met het oog op de titelstrijd» HC Izegem heeft in de play-offs een perfect rapport. Het klopte Amay in eigen huis met duidelijke 33-23-cij- fers, goedvoordevijfdeoverwinning op rij inde nacompetitie. «In de reguliere competitie hebben we ophun veld verloren», verteltMi- chielDemeulenaere. «Het iseenstug- geploegdie jeniet teveel ruimtemag geven en in dat opzicht probeerden we hen zo goed mogelijk vast te zet- ten. Het bleef lang gelijk, maar vlak voor rust bouwdenwe voor het eerst een klein kloofje uit. Het is vooral na depauzedatwehet verschilmaakten enzoonzevijfdezegeoprij realiseer- den. We beschikken over goede pa- pieren, maar de titel staat nog niet in steen gebeiteld. Dit weekend staan we voor een cruciale wedstrijd in de strijd om die oppergaai. We trekken met vijf punten bonus naar eerste achtervolger Eupen. De vorige keer dat we ginds speelden, gingenwe na een nagelbijter met een 15-16-zege naarhuis. Dat iseen lagescorediebij- na nooit voorkomt in deze sport en bewijstdat Eupeneenploeg isdiehet onsmoeilijk kanmaken.» (BDV) STANLEEMANSMETKORTRIJKSPURSOPWEGNAARDETITEL «Staan nu voor twee belangrijke thuisduels» Stan Leemans was één van de betere schutters tegen Antwerp Giants B. Foto VdB HANDBAL PLAY-OFFS TWEEDE NATIONALE BASKETBAL TOP DIVISION 2A Marke-Webis Wevelgem zonder onderschatting naar Torhout VTMarke-WebisWevelgem speelt vanavondde halve finale vande beker nationaal/divisie tegenRembert Torhout uit eer- ste nationale. VTMarke-Webis hoopt alvast het finaleticket te verzilveren. «We hebben vertrouwen geput uitdevijfsetter afgelopenweek- end tegen leider Guibertin. We verlorendiewedstrijdwel,maar het is echt een goede ploeg met veel ervaring», klinkt het bij as- sistent-trainer Dieter Vanden- broucke. «Indecompetitiestaan onderonzewaardegeklasseerd, maarwillenwelnogveelpunten scorendekomendeweken. Inde beker willen we absoluut weer doorstoten naar de finale, zodat we onszelf kunnenopvolgenals bekerwinnaar.» Ominde finale tegeraken,moet Marke-Webis dus eerst voorbij RembertTorhout,datderegulie- recompetitie ineerstenationale als vierdeafsloot. «Weverwach- teneengedrevenTorhoutdat als underdog in hun eigen zaal he- lemaal niets te verliezen heeft. Wezijndus zekeroponzehoede enbeseffendatwe sterkmoeten zijn. We hebben het gestalte en het blokkerend vermogen om Torhout pijn te doen, terwijl we met onze service hun receptie moeten kunnen bemoeilijken. Verschillende van onze spelers speeldennogbij Torhout, dus zij zijnookextrageprikkeldomhet goed te doen.» (RVHK) Assistent-coach Dieter Vandenbroucke (rechts). VdB VOLLEYBAL BEKER NATIONAAL/DIVISIE ATLETIEK BK INDOOR JUNIOREN/BELOFTEN JEROENGONNISSEN-FLAC «Specifiek toegewerkt naar dit kampioenschap» Afgelopenzaterdagwerd inLouvain- la-NeuvehetBK indoor voor juniorenen beloftenafgewerkt. Eénvandeabsolute West-Vlaamseuitblinkerswasversprin- ger JeroenGonnissen (FLAC).Met een sprongvan6m98bij zijn laatstepoging paktehij eerder verrassenddenationale beloftentitel. «Ikkanzeergoedpieken naar eenkampioenschap», zegt hij. «Zoals zovaak inhet verspringenwerdhet zaterdageenheel spannendecompetitie», aldusGonnissen. «Ikkonslechts bijmijn laatstepoginghet goudbinnenha- lenendatmet dezelfdeafstandalsMarvin Nicque,waardoormijn tweedebeste sprongdedoorslaggaf. Vooraf leekeen podiumplaats realistisch, aangezien ikde derdeprestatievanalledeelnemersachter mijnnaamhad. Ikwist echter dat ermis- schienwel ietsmeermogelijkwas,want het lagallemaal ergdicht bij elkaar.Dat ik uiteindelijkdeverrassendewinnaarwerd, maakt deze titel alleenmaarmooier na- tuurlijk.» Gonnissenkanalsgeenander piekennaar bepaaldewedstrijdenenzohaaldehij eer- der ookal tweenationale titelsbij de junio- renbinnen. «Mijn titel als eerstejaarsjuni- or koester iknogsteedsalsmijnmooiste overwinning.Diedagverbeterde ikmijn persoonlijk recordmet eenhalvemeter en datmaaktedie titelwel heel bijzonder. Ik benook iemanddiegoedkanpiekennaar eenbepaaldewedstrijd. Samenmetmijn trainerBjörnMessiaenkies ikhier ook doelbewust voor.Ooknuwasdezewed- strijdaangestipt alshoofddoel voor deze winter.Alleanderewedstrijdendienden vooral als voorbereiding.» Gonnissenheeft eenpersoonlijk record van7m11 eneigenlijkhooptehij zaterdag dezevenmetergrens tehalen,maarmet 6m98 luktedat net niet. «Ik liet bijmijn winnende sprongnogwat centimeters lig- genbij de landing. Er zit dus zeker nogwat rekopmijnsprongen. Ikhoopdezezomer mijnpersoonlijk recordeindelijknogeens teverbeterenenmijnultiemedoel isom het clubrecordvan7m24tebreken.Dat ligt zeker binnenmijnmogelijkheden. Voor dezezomer focus ikmevooral ophetBK voor beloftendat inseptember plaats- vindt.Dat zoumijn laatstewedstrijdals beloftezijnenhet zouheelmooi zijnom met eennieuweBelgische titel afscheid te kunnennemenvandezecategorie.» (GDE) SPORT KORT VOETBAL •FCPoperinge-JoostMalfaitwerdmaandag- avondgecontacteerdomBramLuckeroptevol- gen.Malfaitvroegbedenktijd,maarlietdeclub gisterenalwetendathijwegenswerkomstan- dighedennietzalingaanophetaanbod.Declub sprakgisterenavondalmeteenanderekandi- daatenhooptsneldeknooptekunnendoor- hakken. (BPW) •SCWielsbeke-U17-coachMaartenDeschuy- merewordtvolgendseizoenassistent-coach vanDieterLauwers,dehuidigecoachvanOost- kamp,dievolgendseizoenhoofdcoachvan Wielsbekewordt. (MVA) •OlympicLedegem-Nadetegenvallenderesul- tatenvandevoorbijewekenheeftderdeprovin- cialerLedegemcoachDaveVanMoerkercke langsdekantgeschovenenvervangendoorPa- trickVerheule. (BPN) •RC Harelbeke-HetbestuurvanHarelbekever- brakeenzijdigdeovereenkomstmetAxelHae- rinck,dievolgendseizoenterugkeertnaarKSCT Menen. (MVA) •KVKWesthoek-Vooraanvangvandethuis- matchtegenVWHammewasereenminuut stilteternagedachtenisvanex-spelerRinoLe- sageuitIeperenElsMorisse(53)uitWervik,de moedervanderdedoelmanBertKnockaert.Le- sage(57)speeldedestijdsbijVKIeper. (DBEW) •FCGullegem-JanHanssenswordtkomend seizoendenieuwevoorzitter.HIjvolgtRudy Vandemoorteleop.Vandemoortelediealeen tijdjelietuitschijnendathijeenwaardigever- vangervoorhemzelfzocht,zietinHanssenszijn idealeopvolger.Vandemoorteleblijftwellidvan deRaadvanBestuur. (BPW) VOLLEYBAL Nieuwe trainer voor Lendelede komend seizoen •Black&WhiteCompanyLendeledeheeftde komstvanDraganRadovicaangekondigdals trainerkomendseizoenvoordeA-ploegin tweedeprovinciale.Devoormaligemiddenspe- lervanRoeselare,MaaseikenMenenzalhen voortdoenevolueren.DehuidigecoachDieter Decramerwordtbedanktvoorzijnhardewerk enverlaatdeclubeindditseizoen. (RVHK) SCHIERVELDE LOOPT VANAVONDVOL VOOR DE KOMST VANWERELDTOPPER CIVITANOVA Geen supporters uit Italië wegens coronavirus VOLLEYBAL CHAMPIONS LEAGUE De kerendat Schiervelde nog tot de nokgevuldwordt, zijnerg zeldzaam. Maarmet de komst vanCivitanova is het vanavondnog eens vandat endit keermag je het ook letterlijknemen, want door demassale vraagnaar ticketswerdener extra staanplaatsen verkocht inde bovenste hoekenvan de zaal. MAXIME PETIT Het kruimvan de Belgische volleybal- wereld verzamelt vanavond in Roese- lare voor de komst van de Italiaanse nummer één Civitanova. Het gaat de topclub voor de wind, want het is niet alleende titelhouder indeChampions League, ookwerdhet landskampioen, pakthetdewereldtitel voor clubteams en heel recent mocht de club nog een Italiaansebekerindetrofeeënkastzet- ten. De kans dat Roeselare tegen dat volleybalgeweldeenrol vanbetekenis kanspelen,lijktdanookextreemklein. Al weet je maar nooit met de bende van StevenVanmedegael. Terugkeer Stijn D’Hulst Eengroot deel vande supporterskomt ook voor de terugkeer van poulain StijnD’Hulstnaar Schiervelde.Hij ken- de zeven memorabele jaren in Roese- laremetondermeervijf landstitels.Hij verwacht dat het hectisch zal worden nadematch. «Ikhoopdatiktoch ieder- eenevenkanbegroeten.Met eenbeet- je geluk geeft de coach me wat extra tijdenkan iknadewedstrijd later aan- sluiten bij de spelersgroep in het ho- tel», verelt de ex-setter vanKnack. Dekomst vande Italiaanse toppernaar België zorgt ook voor eenbeetje ‘coro- nastress’.«ErkwamenopdeKnackVol- ley Office heel wat vragen binnen om- trent de Champions League-wedstrijd tussen Knack Volley Roeselare en het Italiaanse Cucine Lube Civitanova van woensdagavond die verband hielden met het coronavirus», laat het bestuur weten. «Vooreerst willen we melden datdewedstrijdvanavondsowiesoge- woondoorgaat,maardat ervooraf wel heelwat veiligheidsmaatregelenwer- den genomen. De toestemming omde matchteorganiserenkwamernaover- legmet PolitiezoneRIHO, spoeddienst AZ Delta, Crisiscentrum CGCCR Brus- sel, CEV Luxemburg enbeide teams.» Opvallend iswel dat het bezoekersvak voor de Italiaanse supporters vanCivi- tanova alleenmaar supporters zal tel- len met Italianen die in België, Frank- rijk of Luxemburgwonen. Erwerd dus geenenkel ticket verkocht aansuppor- ters uit Italië zelf. De club Civitanova organiseerdebewust geenfanreisvan- uit Italië naar Roeselare. Stijn D’Hulst, hier in Roeselareshirt in 2017 na de bekerwinst tegenMaaseik, verwacht een hectische avond. Petit

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz