Persoverzicht maart 2020

VK 20 In de buurt maandag 2 maart 2020 TENNIS BELGIANCIRCUIT Benjamin Maes nu ook beste op Zevenbergen BenjaminMaes (18) blijft bij de start van het seizoenovertuigen.De speler vanTC DeRakket haaldehet gisterenopTCZe- venbergen inde finalevanzijnclubge- nootGianniMoschellamet6-1, 6-7, 6-2 enschrijft daarmee in2020een tweede sterrentoernooi opzijnnaam. Eerderwas Maesal debesteophet toernooi van Antwerp.Ook tijdensdekerstvakantie overtuigdehijmet een finaleopTennisdel Genkeneenplekopdehoofdtabel van het vijfsterrentoernooi vanAlken. Normaal zijnhet de thuisspelersdieop TCZevenbergende scepter zwaaien, maar dezekeerwashet alleen tweede reekshoofdBramCoenedieals lokale speler tot dehalve finalekondoordrin- gen.Daarinmoest hijmet6-2, 1-6, 7-5de zegeaanMoschella laten. Net alsMaesheeftMoschellaeen top- weekachter de rug. Vooraleer opZeven- bergende finale tegenzijnclubgenoot te spelen,wonMoschella immershet toer- nooi vanBeckhand.Hij deeddat door na eenmarathonFilipVanDuysemet7-6, 5-7, 6-4tevloeren. (WWT) Glansrol voor Esther Willems in Tessenderlo De21-jarigeEstherWillems (TCHeiveld) zorgde inLimburgvoor eenstevigever- rassingdoor het sterrentoernooi vanTes- senderloophaar naamte schrijven.Wil- lems, goedvoor 95punten, versloegop wegnaar de toernooizegevier speelsters met 105punten.Nadat zehet haaldevan DirkjeSwennenenMichelleVanMol ging indehalve finaleookHelenaVerbeeck (Gym)met4-6, 6-3, 6-2voor debijl.Gis- terenplaatsteWillemshetorgelpunt door indeeindstrijddeBrabantse Julie Wintersmet6-7, 6-1, 6-3tekloppen. OokEmilyCasteleynmocht eensterren- zegevieren. Casteleynovertuigdeophet toernooi vanMerelbeke. Indehalve fina- le liet zeBeauDeleumet6-2, 6-3kans- loos enook inde finaleginghet vlot tegen LouiseWittouck: 6-3, 6-0. EenderdeAntwerpseBelgianCircuit- zegekwamer niet,want ElyneBoeykens moest opTCBeckhand inBeveren inde fi- nalede toernooizegeaanZaraDeSchut- ter laten.Hetwerd6-3, 3-6, 6-2. Indehal- ve finalehaaldeDeSchutter hetookal vanVickyVandePeermet6-3, 6-1. (WWT) BASKETBAL TOPDIVISION1 LOMMEL - GUCO LIER 87-65 De bezoekers moesten in de vier quarters hun meerdereerkennen.GucoLiermoesthetstellen zonderdegekwetsteNielsVandenEynde. GucoLier: VandenBogaertS.,VandenBogaertM.8,De- wit 6, Benoy 11, Van Oosterwyck C. 10, Van Oosterwyck V.8,Iliaens10,DeCock6,Verbruggen2,Mariën4. TOPDIVISION2A KORTRIJK - ANTWERP GIANTS 2 71-61 Antwerp Giants 2 mag zijn promotiedromen opbergen.HetverloortegenleiderKortrijkmet 71-61. Zelfs de inbreng van Rogiers van Giants 1kondenederlaagnietvermijden.Ineenonvol- ledig klassement staat Giants 2 numet zes ne- derlagenopdezesdeplaats. Antwerp Giants 2: Rogiers 16, Spillemaeckers 15, N. De Ridder9,Peeters10,Tshimanga,Augustijnen7,Tshiman- ga2,Offeciers1,Shoshaj1. (BDD) TOPDIVISION2B HASSELT - KONTICH 69-81 Kontich had het niet makkelijk in Limburg. Na 30’ stond Hasselt nog op voorsprong (61-60). Dan drukte de kampioen in spe even door en wasdewinstbinnen. Kontich: De Lepeleire 6, Van Aken 10, Peeters 16, Caron 15, Hooft10,Gijbels2,Leten3,Vermeersch8,Mommaerts11. TWEEDELANDELIJKEB TIENEN - SOBA 64-60 Soba speelde een verdienstelijke partij, maar hadhetmoeilijkmetenkeledubieuzebeslissin- genvanhetscheidsrechterlijkduo. Soba: Laureyssens, Larey 8, Van Gansen A. 8, Bovoy 18, Schoovaerts 6, Van den Brande, Mannaerts K. 8, Man- naertsG.12,Thompson,VanGansenB. REDVIC - VABCOMOL 70-81 EensterkspelendMolwonverdiend. RedVic: Ruyters3,Wuyts5,Collier8,Gysbrechts16,Van denBergh,Lefelon8,Argeerts17,VanHoey,DeWilde6, Hellemans7. SCHERPENHEUVEL - KONTICH B 102-74 Kontich B kreeg in het eerste quarter al een twintiger aan de broek (34-14) en kon dit niet meergoedmaken. Kontich B: Coulibaly 3, Lundy 32, Dekoster 20, Hardy 7, VanDessel2,HooftL.3,Lamoen7. GEMBOB - PHANTOMS BOOM 77-84 Dekampioeninspemaakteindeeerstetienmi- nutendekloofenbehielddietotheteinde.Gem- boBgingstrijdendtenonder. GemboB: DeBruyn12,PalmansF.,Madany,Nicasy2,De Paepe 8, Van den Bergh 5, Verhoeven 7, Braet 8, Stoop, Verschueren13,Spoelders5,VanRompaey17. Phantoms Boom: Van Buggenhout 21, Van Herzeele 6, MennesJ.5,DeLeeuw16,DeClerck2,Clement4,DeL’Or 4,Derby17,Biot9,Devillé. EERSTEPROVINCIALE SOBABEE - GEEL B 72-71 Geel B: Cornelissen T. 7, Smets, KuijtW. 5, Geerts, Feyen 2, Van Eupen 8, Degroote 12, Van Doninck F. 17, Vande- weyer7,Jansen5,VandenEynde8. Oxaco heeft een einde gemaakt aan een re- sem verlieswedstrij- den. In een ‘lelijke’ der- by, waar de spanning veel goedmaakte, luk- te SamVan Hoey één seconde voor tijd de winnende treffer. DIRKBOGAERTS Niets dan angstig spel en bang om te verliezen. Gembo en Oxaco hielden elkaar in één onderdeel evenwicht: balverliezen. Achttien stuks voor de thuisploeg, Oxacodeedhetnogerger met twintig eenheden. Dan weet je snelwelke kant het opging. Een typi- sche derby zoals ze dan zeggen. Met veelstrijd,hardefysiekeduelsenheel veel zenuwachtigheid. Maar vooral superspannend. Eén seconde voor het einde viel de beslissing toen Sam Van Hoey zich in de rebound smeet. Het duurde nog tergend lang voor de bal door de ring ging, maar uiteinde- lijk botste de bal in het voordeel van Oxaco. De ontlading was groot bij Team Green. Eindelijk nog eens een overwinning. «Deze zege doet zoveel deugd, een boost», aldus de geplaagde coach Eddy Faus, dienog steeds niet kan re- kenen op Celis (voet), Mollekens (barstje inde rug) enBouckaert. SamVanHoey klonk een stuk emoti- oneler. De matchwinnaar kwam er helemaal door in het derde kwart en lagmee aan de basis van de remonte na de 44-36-achterstand. «Ik heb er eenmoeilijkeweekopzitten. Iemand uit mijn naaste omgeving is er slecht aan toe en heeft intensieve zorgen nodig. Op trainingwas ik ermetmijn hoofd niet bij. Daarom dat het in het beginvandematchookniet echtwil- de lukken», verontschuldigt Van SamVan Hoey (l.) probeert Tomas Goethaert van Gembo af te stoppen. FotoMpics BASKETBAL TOP DIVISION 1 VOLLEYBAL EERSTENATIONALEPLAY-OFFS HELLVOC - ANTWERP 3-0 Homogeen Hellvoc bezorgt Antwerp een ferme pandoering Indebomvolle sporthal vanHemiksem leed InterfreightAntwerphaar eerstene- derlaagvanhet seizoen. Indederde set vandezeeersteplay-offmatch ineerste nationalegingbij deploegvanChristof VanGoethemzelfshelemaal het licht uit, zoalsdat eerder almet dezaalverlichting het gevalwas. «Eenpandoering, inderdaad.Wewerden vandaagopallevlakkengedomineerden ikkangeenploegmaat noemendieer bo- venuit stak.Maar dezewedstrijd is echt niet deweergavevanhetgeenwevoor- dienmet dezeploeg realiseerden»,weet eennuchtereWimCoxnahet verlies van zijnploeg. «Eenmatchomzosnelmogelijk teverge- ten,want volgendweekendstaaner tweebelangrijkewedstrijdenophet pro- gramma, zowel incompetitieals indebe- ker», aldus coachVanGoethem. «Wij staannuwel aande leiding,maar wehebbenuiteindelijknogniks inhan- den», aldusHellvoc-aanvoerderYentl VanderAa. «Enookvoor ons staaner volgendeweek tweezwarewedstrijden opdeagenda: competitieenbeker tegen MendoBooischot, eenploegeneen zaaltjedieonsniet zobest liggen.Maar hoedanook: vandaagdoenweeengoe- dezaak inde strijdomdepromotie.Alles draaideookzoalshetmoest. Iedereen speeldeop topniveau.We leefdenookal- lemaal toenaar dezewedstrijd.Natuur- lijkwillenwepromoverenen liefstmet de titel daar als toetjebovenop. Ikdenkdat wezelfs indehuidigeLigaB inhet boven- stegedeeltevande tabel kunneneindi- gen.» Sets: 25-20,25-23,25-12. (MCD) Vrouwen TOPDIVISIONWOMEN1 PHANTOMS BOOM - CHARLEROI 74-62 Zege voor Phantoms Boom na hard labeur PhantomsBoomheeft het niet onder de markt gehadmet een fel aanklampend Charleroi. Pas inde slotminutenkonde thuisploegdezegebinnenhalen. Vooral eenvlot scorendeAdams eneenassist gevendeGoyvaertshaddeneengroot aandeel indezege. Dewedstrijdkwameerder traagopgang enhetwarendebezoekersdiede score openden. PhantomsBoomkreegniet di- rect eenbal door het net, terwijl Charleroi onbevreesdenvol vertrouwenaande matchbegonenniet twijfelde.Deneil hieldschietoefeningenschuddevlotjes driebommenuit demouwenzostonder, voordat dewedstrijdgoedenwel begon- nenwas, al eenkloof van tienpuntenop het bord. EnkelAdams enGoyvaerts scoordensporadisch (10-24na10’).De gedrevenheid inhet tweedequarterwas groot bij de thuisploeg.Deverdediging werdaangescherpt ende intensiteit ver- hoogde. Starling,met slechts één trai- ning indebenen, onderschepte tweebal- lenennetteeenbom. Van15-26ginghet plotsnaeen15-0naar 30-26.Goyvaerts sneedalsboter door dedefensevan Charleroi enbooddepuntenopeenscho- teltjeaanbijAdams.OokVanBuggen- hout kweet zichgoedvanhaar taaken strooidemet assists.MaarCharleroi gaf niet af enhadmetHendrickx (ex-Boom) deafwerker inhuis (34-30bij de rust). Nade rust starttede thuisploegmet veel overtuigingeneenonhoudbareAdams zorgdeervoor dat dekloof groterwerd. Tochwerdhet inde laatstequarter nog vrij spannend. Charleroimistegeenenke- levrijworpenwerkteaf aanhonderdpro- cent (20op20).Hendrickxwerdonder de bordenweinig indeweggelegdenbracht ophaar ééntjeCharleroi tot op tweepun- ten (60-58). Eencollectief Phantoms slaagdeer inde laatsteminuten toch in omdezege thuis tehouden. PhantomsBoom: VanBuggenhout9,Goyvaerts10(9as- sists), Joris 9, Van Driel 2, Bell S., Lauwers 2, Adams 30, Starling12(11reb). (HDKB) HEMASKW - ANTWERP GIANTS 84-65 Antwerp Giants was het beste weg (13-17), maarmoest dan dewet van de sterkste onder- gaan. DPAntwerpGiants: Marcou8,Arabia-CortesT.13,Ver- schueren5,VanGils3,VanEupen2,Lehtoranta3,Aerts- sens7,Kelliher18,Syll6. EERSTELANDELIJKE PHANTOMS BOOMB - HOUTEM 102-49 Dewedstrijdwasnaéénhelftalgespeeld,maar dethuisploegdruktedoortotheteinde. PhantomsBoomB: HertmansG.5,HertmansJ.8,Verlin- den 13, Bell E. 20, Verwimp 18, Lyssens 2, Iliaens 6, Bell S. 16,Ndiribe14. ROESELARE - C. BRASSCHAAT 61-56 Cobras Brasschaat liet zich verrassen bij één vandedegradatiekandidaten. Cobras Brasschaat: Tiggelovend, De Bie 10, Desplenter 2,VanHam12,DeHouwer10,Abrath2,Maertens19,Van Cutsem,Geerts,DeMaertelaere,Coenen1. TWEEDELANDELIJKEB ZUIDERKEMPEN - C. BRASSCHAAT B 69-66 De flinke remonte van Cobras Brasschaat B na eendesastreuseerstequarterkwamtelaat,zo- datdezegeinHulshoutbleef. CobrasBrasschaatB: VanHeyst16,VanHam17,Akker- mans 2, Leysen K., Berghs 3, Elnaggar 2, Beaujean, De Maertelaere,Geerts8,VanCutsemL.8,Coenen10. ANTWERP GIANTS B - LEUVEN 61-68 Antwerp Giants: Brouwer 10, Van Hoeck 4, Claes 2, Van derVeken6,DeBaere,VanLierde4,MendesNunes5,Du- bois7,VanHoof8,Verstricht15. (HDKB) VOLLEYBAL LIGAB AMIGOS - LENDELEDE 3-2 NaverliesindeeerstesetwasLendeledeookin de tweede set constant op achtervolgen aan- gewezen.Toendethuisploegaanconcentratie- verliesleed,zagenzehunkansschoonomgelijk testellen.Evenwichtigederdeset,waarinAmi- gos nog een setpunt liet liggen en de hoofden naar beneden gingen. Maar enkele wissels brachten opnieuw vuur in de ploeg, waardoor erookindetiebreaknaeenvroegkloofjethuis- winstinzat. Sets: 25-19,26-28,24-26,25-16,15-12. HAACHT - VC ZOERSEL 3-0 Debezoekersbegonnenaandematchmetdrie aanvallende fouten, kwamen terug tot 20-20 en lietendanopnieuwenkele aanvallende fou- tennoteren.Indetweedesetkwamenzeerniet meerbijtepasna12-12,omdatHaachtveelre- gelmatiger acteerde. Voegdaar nog enkele re- ceptionelefoutenbijvandebezoekersenbijde Zoerselnaren zakte het vertrouwen zoals wel eensmeerbijeenachterstand. Sets: 25-22,25-14,25-19. EERSTENATIONALEPLAY-OFFS TORHOUT - TESLA LINT 3-1 Tegen een sterk verdedigend Torhout hadden de bezoekers het niet onder de markt, te meer omdat enkele Lintse spelers hun gemiddeld ni- veau niet haalden. In de derde set dan toch een aantalzeergoedemomenten,dieechteronvol- doendeopvolgingkregenindevierdeset,zodat de3-1-uitslagalsjuistkonbestempeldworden. Sets: 25-20,25-21,19-25,25-22. EERSTEDIVISIEA OXACO - VC ZOERSEL B 3-0 Sets: 25-18,25-17,25-18. TWEEDEDIVISIEB HELLVOC - HEIST/HERENTHOUT 1-3 Sets: 25-20,15-25,19-25,22-25. BEVEREN/MELSELE - LINT B 2-3 Sets: 25-21,25-19,21-25,22-25,12-15. AMIGOS - GEEL-ZWARTWIJNEGEM 3-1 Sets: 28-26,24-26,25-22,25-15. TOPSPORTSCHOOL - V. EKEREN 3-1 Sets: 25-23,26-28,25-11,25-21. Vrouwen LIGAA VDKGENT - ANTWERP LADIES 3-1 Drie sets erg evenwichtig met enerzijds regel- matige opslagdruk vanwege de Antwerpse vrouwen, maar als die druk weg viel, kwamen anderzijds de Gentsemiddenspeelsters opval- lend aan bod. De Antwerp Ladies bleven vech- ten voor elk punt, maar op de beslissende mo- menten ontbrak iemand die het aanvallend aandurfde om alles af te maken. Als daar ook nog een beetje Gents geluk bijkwam bij 22-22 in de derde set, brokkelde de tegenstand hele- maalaf. Sets: 26-24,26-28,25-22,25-11. LIGAB FIXIT KALMTHOUT - HAASRODE LEUVEN 3-2 Bijzonder evenwichtige wedstrijd en een tac- tisch steekspel langs beide kanten in de strijd om de tweede plaats in deze reeks. Zelfs in de tiebreakbleefhetspannendtothetlaatstepunt en een iets mindere foutenlast bij Fixit Kalmt- houtbeslisteuiteindelijkoverheteindresultaat. Propagandavoorhetvolley! Sets: 27-25,25-21,21-25,16-25,16-14. LIMAL/OTTIGNIES - ZANDHOVEN 3-2 Nadatzijnploegmet15-8achtergeraakteinde eerste set, voerde coach Wim Eennaes enkele wisselsdoor,diebijnanogtotsetwinst leidden. Ware daar niet dat ene receptiefoutje. Met YanaWellensenenkeleanderewisselspeelsters ginghetvlotindetweedeset,deeddatooknog in de derde set, maar het kreeg problemen om het enthousiasme van de thuisspeelsters met sterkeopslagdrukondercontroletekrijgen.Dat lukteindevierdeset,maarineenturbulentetie- breakwogendeside-outsvanLimaldoor. Sets: 25-23,15-25,28-26,20-25,15-12. EERSTEDIVISIEA VC ZOERSEL - ALKEN 3-0 Sets: 25-20,25-9,25-20. AMIGOS - VELTEM/BEISEM 3-2 Sets: 25-9,17-25,20-25,27-25,15-12. EERSTEDIVISIEB TESLA LINT B - LOPPEM 3-0 Sets: 26-24,25-13,25-12. TWEEDEDIVISIEA VOLLEY HEIST - VOLMAR EKEREN 2-3 Sets: 19-25,22-25,25-18,25-20,15-17. (MCD) HANDBAL EERSTENATIONALE HOUTHALEN - MERKSEM26-31 Houthalen schoot het best uit de startblokken, maarMerksemsteldesnelgelijk.Debezoekers stoomden dan door van 3-7 naar 6-12. Kie- booms en opnieuw Barbaric zorgden voor 12- 19bijderust.Merksemhaddefiereleidersinde wurggreep. Opnieuw begon Houthalen het best,maarMerksemzochtenvondzijntweede adem.JarnoVinckevleugel,nietalleendoelman maarookschutter,verzettesamenmetBarba- ricdebakens. Merksem: Barbaric 10, Hayon 5, Kiebooms 4, Van Den Bergh 4, Van De Moosdijk 3, Doms 2, Jansen 2, Vincke- vleugel1. (JG) Sam Van Hoey (Oxaco) laat moeilijke week achter zich en beslist match GEMBO 61 OXACO 62 Hoey zichbijna. Oxaco begon goed aan de match en kon aanvallend opDeMeyer enHen- drickx terugvallen. Gembo bakte er maar weinig van: 17-22 , 27-34. Bor- gerhoutwasaanvallendonbestaande en viel dan maar terug op Rafaël Bo- gaerts, die meermaals vanuit het niets de actie opzocht. Sam Renier kwamhemversterkenmetbelangrij- ke shots. «In normale omstandighe- den scoren we altijd tachtig punten. Vandaagblevenheelwat jongenson- derhunniveauhangen»,reageerteen bozeDeBoeck. «Dit is zekergeengoe- de match van Gembo. Maar met alle respect,watdaar gebeurt is frappant. Oxaco beging een duidelijke ‘turn- over’ enmocht toch voortspelen. Die fase beslist over winst en verlies», al- dus eenontgoochelendeDe Boeck. Gembo: Rongé2,Goethaert4,Sissoko9,Bogaerts21, VanRompaey9,VanDenHemel4,Renier10,Verschu- eren2. Oxaco: Vervoort3,Hendrickx15,VanDeBroek11,De Meyer8,VanHoey21,Nau3,Schoepen2. Yentl Van der Aa brengt de bal in stelling voor een ploegmaat. Jef Vleugels van Antwerp kijkt toe. Gmax

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz