Persoverzicht maart 2020

LI 15 Limburg woensdag 1 april 2020 Een aantal thuiswerkende ‘Salamanders’. Foto RV Digital Agency Salamander uit Hechtel-Eksel stelt dezeweekde inno- vatieve tool voor die hetmogelijkmaakt voor retailers omop slechts drie dagen tijd eenwebshop te lanceren. De ideale oplossing voor winkeliers die tijdens de coronamaatregelenhun fysieke shopniet meermogenopenen. Salamanderbevat eencreatief kwartetdat samenwerkt aaneenunie- keonlinebeleving. ZaakvoerdersBramVanLangendonck,EmileHenc- kaerts, YannickClaes en FrederiekVanhovewerktenmet Salamander inmiddelsalsamenmetondermeerVastgoedC.,Ambassify,Buzzooka, Appwise, APK Group en Vengo. Hun nieuwe project spitst zich toe op de snelle uitbouw van een webshop. «We zorgen voor een degelijke, basic webshopmet een geïntegreerde betaalmodule en geautomati- seerde zending», klinkt het overtuigd bij het kwartet. Van thuis uit De negen digitale experts van het teamwerken sinds de uitbraak van het coronavirus allemaal van thuis uit. Virtueel staken ze de koppen bij elkaar om te bekijken hoe zij hun knowhow en ervaring kunnen aanwenden om andere ondernemers te helpen. «Zo kwam het idee om retailers een functionele webshop aan te bieden die snel klaar en online is enook nog eensmooi oogt.» Hoewel Salamander gespecialiseerd is in het aanbieden van digitale producten als websites, webshops en webapplicaties, verloopt de werkwijzeindezetijdenietsanders.«Doorgaansmakenweuitsluitend maatwerk voor onze klant. We gaanmet hen op pad omhun product enhundiensten te lerenkennen.We verdiepenons inhunwerkwijze en hun klantendatabase en zorgen zo voor een digitale oplossing op maat vandie klant. Dat pad is deze keer noodgedwongen verkort.» Dat maakt wel dat een webshop binnen drie dagen gelanceerd is. «Gene zever», is het kwartet duidelijk. «En de webshop zal werken! Mét geïntegreerde betaalmodule én geautomatiseerde verzending. Wehopenvanhartedatwe retailers hiermeekunnenverder helpen.» Meer info viawijstaanparaat.be (BVDH) HECHTEL EKSEL LUMMEN Kinderopvang ook tijdens paasvakantie verzekerd Ook tijdensdepaasvakantiezullen Lummense scholenessentiëlekin- deropvangblijvengaranderen. Daarnaast biedendebegeleidsters van ‘t Sjamajeekegedurendedeze periodeookbuitenschoolseop- vangaan. ‘t Sjamajeekebeschiktover vijf lo- caties: Lummencentrum, Linkhout, Meldert,GeneikenenGenenbos. Normaal gezienwordt tijdens va- kantieperiodes slechts één locatie opengehouden.Maar tijdensdeco- ronacrisisblijvendeverschillende locatiesgeopend. Voor deopvangvan jongerenuit hetmiddelbaar onderwijs voorzien deLummense scholenmomenteel zelf oplossingen.Oudersdie toch problemenervarenkunnenhulp in- roepenviahet telefoonnummer 013390515.Debuitenschoolse kinderopvang ‘t Sjamajeeke isbe- reikbaar viahet telefoonnummer 013390500of viabuitenschool- se.opvang@lummen.be . (EWH) REGIO SPORT Voetbal Pelt–RubenCortjens,Maarten Swolfs, BrentVanhees, JarneVan- debriel,Giel Leën, SenneVerbiest, MichielNijstenen JeanBlackverla- tenPelt. TrainerMathieuMertens heeft nogniet beslistof hij bij de Noord-Limburgersblijft. Bart Pee- ters combineert volgendseizoen danweer de functievankeeper- strainer bij Pelt enLommel. «Hij gaat overdagalsprof aande slag bij Lommel, ‘savondsblijft hij bij onsaande slag», vertelt Pelt-ma- nager FrankGoossens. (KWP) Handbal InitiaHasselt–Initiaheeft zichver- sterktmet hoekspeler IlyasD’Hanis vanbuurTongeren. CelineCler- mont, dieoverkomt vanVisé, ver- sterkt danweer de rangenvande vrouwenploeg, dieT2WernerRoef ziet vertrekkennaar FeminaVisé omerT1 teworden. (GGT) luchtvaartverkeerwerdvolledig stilge- legd. Er was sprake dat we hier nog maandenkonvastzitten. Als enige land in Centraal-Amerika en Zuid-Amerika hield Mexico gelukkig de grenzen nog open. Puur uit schrik voor wat komen zou, besloten we een poging te onder- nemen om te ‘ontsnappen’ uit Guate- mala en via Mexico huiswaarts te ke- ren.» Geen koorts Met een lokale taxi trokkende tweevan het centrum van Guatemala naar het grensplaatsje Tapachula. Het werd een rit van vijf uur en toen moest het ‘mo- ment suprême’ nog komen. Aan de grenswerd immersde temperatuur ge- meten van iedereen dieMexico binnen wilde. «Het was tussen 35 en 40 graden en we hadden al die tijd in een kleine taxi zonder airco tegen elkaar gezeten. Natuurlijk was ik er niet helemaal ge- rust in», lacht Tamara. «Gelukkig had- denwe geen koorts enmochtenwe het land in.» Opde luchthavenvanTapachulamoes- ten Tamara en Stijn zeven uur wachten op een vlucht naar de Mexicaanse hoofdstad. Met een biertje in de hand bleef desfeerergelukkigin.Uiteindelijk belanddendetweegoedenwelinMexi- co-City, waar ze opnieuw24 uurmoes- ten ‘kamperen’. Na eenpaar bangemo- menten bleek de vlucht naar Amster- damdoor te gaan. En zowaren de twee vrijdagavond na een vlucht van 52 uur «eindelijk» thuis. Reis afmaken Stijn is naar eigen zeggen nog steeds doodmoe van de helse onderneming: «Je slaapt niet alleen weinig, er waren ooknogeensdekopzorgen. Ende jetlag moet jeookmee tellen. Gelukkigwas er hetprettigweerzienmetmijnvriendin. Hetwasvooronsniet fijnomniet tewe- ten wanneer we elkaar terug zouden zien.» Al bij al is het duo dus vrij snel thuisgeraakt. «We hebben het nu wel even gehadmet luchthavens en reizen, maar ons verhaal in Guatemala zit er nogniet op. Alsopeendaghet virusver- dreven is,willenwezekernog terugom onze reis af te maken!», besluiten de vriendenpositief. NASPECTACULAIRE ‘ESCAPE FROMGUATEMALA’... Stijn (26) en Tamara (26) veilig en wel thuis Op 11maart vertrokken de twee vrien- dennaarderepubliek inCentraal-Ame- rika, een reis waar ze al maanden naar uitkeken. De uitgestippelde reisroute kon echter al na een drietal dagen in de prullenmand. «In een snel tempo wer- den een reeks maatregelen doorge- voerd. Op woensdag 18 maart ging het land vervolgens in lockdown en werd eenavondklok ingevoerd», vertelt Stijn. Het duobesloot omzelf eenvillaatjeuit tezoeken, omdathetwildeontsnappen aande dagelijkse controles vande poli- tie, die er zelfs niet voor terug deinsde de temperaturen van toeristen te con- troleren. Samenmet eenpaar Europese lotgenoten (waaronder een koppel uit Brasschaat) kondendeLimburgers zich zonogminofmeerontspannenaanhet zwembad. Open grenzen in Mexico De toestand in Guatemala verergerde dag na dag en de onzekerheid sloop in de hoofden van Stijn en Tamara. «Het Ruim twee weken zaten Tamara Nouwen (26) uit Wijshagen en Stijn Berkvens (26) uit Achel vast in Guatema- la, maar sinds dit week- end zijn ze weer veilig en wel thuis. Bij aan- komst in Schiphol bleken 90% van de vluchten geannuleerd te zijn, gelukkig dus niet die van dit duo. BIRGER VANDAEL ACHEL/WIJSHAGEN Stijn en Tamara hier op hun terugweg naar huis. Foto Repro Karolien Coenen Op drie dagen tijd een webshop voor retailers dankzij ‘Salamander’ De politie deinsde er zelfs niet voor terug om de temperatuur van toeristen te controleren STIJNBERKVENS NEERPELT Geen sterrenrestaurants of vijfgan- genmenu’s aande deur in coronatij- den. De horeca zietmomenteel overal sterretjes endie komenniet vanMi- chelin. De afhaal- enbezorgzaken zijnwel open. InNoord-Limburgkom je danal snel uit bij Eethuis Florya. BIRGER VANDAEL Eethuis Florya isbehalveopwoensdag elkedagopenvanaf 16uur. Bij henvind jeeen ruimassortiment.Uiteraard staandepizza’s, dürüms, broodjes, kap- salons enkebabsopdemenukaart, toch gaat Floryanog iets verder. Erwerdook werkgemaakt vansalades, pasta’s en schotels. Eensalademet scampi’s, een pastamet kipof eenheusemixedgrill schotel behoren tot demogelijkheid. Uiteindelijkvalt onzekeuzeopde ‘Royal Schotel’met zevenvleessoorten.Het koningsgerecht vandekaart, zegmaar. Kip, kebabvlees, köfte, adana, lamsko- telet, rundsbrochetteenkipkebabvlees, genoegomeenhalve familiemee teple- zieren. Jekanverder nogkiezen tussen frietjesof rijst.Weopterenvoor de rijst. Belangrijkbij eenbestelling: de levertijd. Eens jebesteldhebt,wil jedoorgaans ookzosnelmogelijkkunneneten.Niet zeldenduurt het noganderhalf uur tot het etenklaar is .Niet zobij Florya,want zij staanna25minutenal aandedeur. In die tijdzoudenwij de rijst nogniet klaar hebben.Hoezehet klaren, is eenandere vraag,maar over de snelheidvalt aller- minst teklagen. Afstand nemen «Aandedeur» is eengrootwoord.Het etenstaat aandedeur,maar de leve- rancier neemt eenveiligeafstandvan driemeter.Hij kijkt nog toeof het eten wordtopgehaald, begroet onsmet de glimlachengaat opwegnaar devol- gendeklant.Geheel conformdeveilig- heidsmaatregelendiemomenteel gel- den.Het etenzit netjes ingepakt ineen schotel enwordt bedektmet alumini- umfolie.Allesblijft zoopzijnplaats, de sausjeswordenapartmeegegevenen het etenkanbeginnen. Degroentjes smakenvers, de rijst isper- fect klaargemaakt enhet vlees is sma- kelijk. Bij zevenverschillendehapjesheb jenatuurlijkaltijd favorieten,maar de verdeling ismooi gemaakt.Uiteindelijk blijkt dehoeveelheidwel enorm.De schotel ‘Royal’ heeft haar naamniet ge- stolen. Voor 19,50eurohebbenwe twee dagengoedgegeten. Eenster zal Floryanooit krijgen, het plakkaat van restaurant zullenzenooit opeisenenheelwat klantenzullenhun bestellingniet eensnuchter aannemen, maar inditwerk floreert Floryazonder meer.Nooit gedacht dat ze indeze ru- briekzoudenverschijnen,maar als ze het doen, dan ishetmet onzecompli- menten. LEKKER ETEN ONZE SCORE Eten 8/10 Service 10/10 Gebruiksvriendelijkheid 9,5/10 EETHUIS FLORYA Sint-Antoniusweg19 3910Neerpelt 011/60.61.63 www.eethuisflorya.be Minimumbestelbedrag: € 14,5 Elke dag (behalve woens- dag) vanaf 16uur

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz