Persoverzicht maart 2020

20 Westhoek maandag30 maart 2020 WH HANDBAL TWEEDE NATIONALE WIMVANDEWALLEEN HC IZEGEM HEBBENPROMOTIEBEET «Vijf jaar naar dit doel toegewerkt» Na een ruime bonus inde reguliere com- petitie speeldeHC Izegemook inde play-offs een straatlengte voorsprong bijeenopde naaste concurrenten. Het wekt danookgeenverbazing dat Ize- gemna het stopzettenvande competitie al snel de bevestigingkreeg dat het als leider promoveert naar eerste nationa- le. «Vijf jaar geledensteldenwij trainerRobin Mathijsaan», telt voorzitterWimVande- walle. «We speelden toen inLiga1 enhet wasonzeambitieominvijf jaar tijd twee- maal tepromoveren, naar eerstenationa- le.Nahet eerste seizoenwashet eeneer- stekeer raakenmochtenweovergaan naar tweedenationale,met eenerg jonge ploeg. Eengebrekaanervaringenwat pechmet blessureshadden tot gevolgdat weweer degradeerdennaar Liga.Wekeer- denmeteen terugnaar tweedenationale, waarnawenaeen razendspannendedrie- dubbeleplay-offfinalenipt hetonderspit dolven tegenKreasaHouthalen.Dezekeer washetwel raakenvalt erweinig tegenin tebrengen.We slotende regulierecompe- titiealswinnaar af en indeplay-offswon- nenweonzeeerstezeswedstrijden,wat ons eenzevenpuntenbonusopleverdemet eersteachtervolger Eupen.Het isgeleden van ronddeeeuwwisselingdatwenog eensophet niveauvaneerstenationale zullenspelen. Toenwasonsavontuur na één jaar al afgelopen,maar ikmaakme sterkdatwehet dezekeer langer kunnen uitzingen.De jongegastenzijnweer een jaartjeouder envoortshebbenwe ook wat spelers rondlopenmet ervaringophet hoogsteniveau.» Watmaakte Izegemdit seizoeneenkam- pioenenploeg? «Deorganisatie stond meer danooit als eenhuis», gaatVande- wallevoort. «Verdedigend lietenweam- per steekjes vallen, zodatwe steedsweinig goals slikten. Voort hebbenwevoorinook voor het eerst enkele jongens rondlopen, diemet een individuele flitshet verschil kan forceren.Het aandeel van trainerMa- thijs valt eveneensniet teonderschatten. Hij kaneen tegenstandersuitmuntend analyserenen is zoop tactischvlakeen kraan.» (BDV) DERDE PROVINCIALE C Niemanddie er de voorbijeweken aan twijfelde dat SVMoorsele, dat negenpuntenvoorsprong telde op zijnnaaste achtervolger VCAr- dooie, ophet einde vanhet sei- zoende titel ging pakken inderde C. Aangeziener vrijdagnamiddag beslist is dat het seizoenmet on- middellijke ingang eindigt,mag Moorsele nu al vieren. Maar hoe? «Natuurlijk had ik liever met de hele ploeg dit uniek moment op het veldmeegemaakt. Maarmeer danwat foto's oponzeWhatsapp- groep delen, zit er voorlopig niet op», reageert trainerKevinVande- casteele.«Ikhadwelalcontactmet bestuursleden en supporters. We sprakenook al af omeen titelfeest teorganiseren.Wellicht zullenwe ook nog een laatstematch spelen. Dit omspelersalsSörenVanwyns- berghe, Tom Donckels en Simons Verhelst, diedeploeg straks verla- ten, op een gepaste manier uit te zwaaien», aldusnogVandecastee- le. «De vraag is echter wanneer. Onstitelfeestligtvoorlopiginhan- den van politici en het coronavi- rus. Het is allemaal een beetje ab- surd,maaronze titel iswel dikver- diend. Voor het seizoen werden we door iedereen als de gedood- verfde favorietnaar vorengescho- KEVINVANDECASTEELEENSV MOORSELESLUITENSEIZOENALSKAMPIOENAF «Hoge verwachtingen ingelost» ven. We werkten hard, losten de hoge verwachtingen ook in en voetballen daardoor komend sei- zoen in tweede provinciale.» «We maken ons nu al op voor de derby tegen Wevelgem voor wie debeslissingomdecompetitiestil te leggen met een degradatie ne- faste gevolgen heeft», aldus Keete (de bijnaam van Vandecasteele, red.) , die niks dan sportieve suc- cessen boekte sinds zijn passage bij Moorsele. «Vierenhalf jaar ge- leden kwam ik hier toe. Moorsele voetbalde toen nog in vierde pro- vinciale. In mijn eerste volledig seizoenpaktenwedetitel.Hetjaar erop misten we op een haar de eindronde.Vorigseizoenspeelden wedefinalevandeeindronde.Een finale die we verloren omdat een aantal spelers toen nog geen zin had omte promoveren.» «Of ikkwaadwas?Het zalwel zijn. Despelersargumenteerdendat ze niet wilden promoveren via de eindronde, maar dat dit seizoen wel wilden via de titel. Ze hebben woord gehouden. Zo kwaad ik toenwas, zo blij ben ik nu.» (BPW) Trainer Kevin Vandecasteele. Foto VdB GEERT BROECKAERT ENSV RUMBEKE ZIJNKAMPIOEN «Rol van betekenis spelen in eerste provinciale» SV Rumbeke speelt volgend seizoen weer in eerste provinciale. De club voerde het hele seizoen de klasse- ring aan en stond, bij het uitbreken van de coronacrisis, op één overwinning van de ti- tel in tweede B. Door de beslissing vrijdag tot definitieve stopzet- ting van de reeksen in het provinciale voet- bal, is de ploeg kam- pioen. PHILIPPE BOUREZ «We hadden uiteraard liever de titel op het veld gevierd», weet trainer Geert Broeckaert. «Niets is mooier vooreenspeler, eentrainerof eenfan mooier dan die kampioenmatch te kunnen spelen en nadien te mogen vieren. Soit, het is nu niet zo, maar toch zijn we een meer dan terechte en waardige kampioen. We stonden vanaf speeldagéénonafgebrokenop kop van het klassement, pakten de twee eerste periodetitels en waren ook goed opweg omde derde perio- detitel binnen te rijven. We hadden op vijf speeldagen van het einde een bonus van twaalf punten op eerste achtervolger Heestert en bouwden devoorbijemaandenookeen fantas- tischethuisreputatieopdoorineigen stadion ongeslagen te blijven. Ge- noeg redenen dus omons eenwaar- dige kampioen te noemen.» Vorigseizoen luktehetnetniet,maar nu dus wel voor Rumbeke. Volgend seizoen zienwe de club terug in eer- ste provinciale. «Vorig jaar was de ontgoochelingenorm,want zowel in de competitie als in de eindronde werd het telkens net niet. Dat kwam zwaar aan, maar we zijn vol goede moed aan het nu afgelopen seizoen begonnen.» «We hadden een prima kern en ie- dereen is er van speeldag één voluit voor gegaan. Onze collectiviteit en gedrevenheid waren onze grootste troeven», verklaart Broeckaert het succes. «Alle kernspelers blijven aan boord en dat is toch uniek in het he- dendaagse voetbal. Rumbeke is een gezellige, correcte en ambitieuze clubenzal zekervolgendseizoeneen rol van betekenis spelen in de hoog- ste provinciale reeks.» «Dit jaar was de kern eerder aan de smallekant aangezienweook tal van studenten in de rangen hebben. Ons huiswerknaar volgend seizoen zit er dan ook zo goed als op. Er is doelge- richt aangekocht. Zo komen Vanfle- teren van Club Roeselare en Vol- ckaert vanWervikover. Voorts zijner nog enkele talentvolle jongeren zo- dat we voldoende gewapend zullen zijn voor eerste provinciale.» Rumbeketrainer Geert Broeckaert: «Collectiviteit en gedrevenheid waren onze grootste troeven.» Foto VdB Stijgers en dalers in provinciale voetbal Het doek isgevallenover het pro- vinciaal voetbal,maar voor extra stijgers endalers ishet nogafwach- ten totminstens5mei, dedatum waaropdeclubs zichofficieelmoe- ten inschrijvenvoor volgendsei- zoen. Er zijnnogenkele twijfelge- vallen: de licentievanVCWingene (start normaalweer invierdepro- vinciale), het al of niet stijgenvan Anzegemvolgensde interprovinci- alemodaliteiten,Nieuwpoort dat in principezoustoppenende fusie tussenDammeenMoerkerke. Eersteprovinciale Kampioen:Oostkamp Eventuelestijger:AnzegemA(?) Dalers:WevelgemA,Vlamertinge,Varsenare. Eventueleextradaler:Poperinge TweedeprovincialeA Stijgers:Diksmuide,Nieuwpoort(?). Eventuelestijger:Meulebelealsbestederde. Dalers:Eernegem,DeHaan,Merkem TweedeprovincialeB Stijgers:SVRumbeke(kampioen). Dalers:Komen-Waasten,Moorslede,DeRuiter Eventuele extra stijgers: Heestert en Meulebeke (bestederde). DerdeprovincialeA Stijgers:Veurne(kampioen),Westrozebeke Dalers:Brielen,Zarren,Passendale. DerdeprovincialeB Stijgers:BeernemA(kampioen),Loppem Dalers:Ichtegem,Spermalie-Middelkerke Eventueledaler:Sint-Joris DerdeprovincialeC Stijgers:Moorsele(kampioen),Ardooie Dalers:LedegemA,Gits,Aarsele,DottenijsB Eventuelestijgers involgorde:Staden,Emelgem- Kachtem,ZwevezeleB,Houthulst. VierdeprovincialeA Stijgers:Jonkershove(kampioen),Handzame VierdeprovincialeB Stijgers:Ruddervoorde(kampioen),Zandvoorde. VierdeprovincialeC Stijgers:Ingelmunster(kampioen),Oostrozebeke VierdeprovincialeD Stijgers:WinkelB(kampioen),Kruiseke Eventuele stijgers in volgorde: Aartrijke, RCWa- regemB,Adinkerke,DadizeleB. (BPN) VIERDE PROVINCIALE C Nieuwkomer SV Ingelmunster mag meteen titel vieren SV Ingelmunster heeft zijndebuutjaar niet ge- mist. Demanschappenvan coachRonyGoe- maere deeldeneen seizoen lang de lakens uit in vierde C. Met eenvoorsprong van tienpunten op eerste achtervolger Oostrozebeke, datmee promoveert, was SV Ingelmunster opwegnaar eeneerste titel. Door het coronavirus ende be- slissing tot stopzetting vande competitie kreeg Ingelmunster het kampioenschapnu inde schoot geworpen. «Uiteraardhaddenwe liever ophet veldeenkam- pioenenfeestjegebouwd»,weet trainer en rasech- te IngelmunsternaarRonyGoemaere. «Voetbal Vlaanderennamalvast eenergwijzebeslissing, want indezevoor iedereenmoeilijke tijden is voet- val vanondergeschikt belang.» «Ikdenkdat iedereenakkoordzal zijndatwij in onze reeksde terechtekampioenzijn», gaatGoe- maerevoort. «Vijfentwintigspeeldagen langwa- renwevrij dominant. We sliktendeminstegoals, scoordenookhet vaakst enhaddenmet Pieter-Jan DeBackerede topschutter vande reeks inde ran- gen.Dankzij eenbonus van tienpuntenwarenwe opsportief vlakal bijzonder dicht bij de titel.Nu zullenweopeenanderwijzedievieringmoeten organiseren,maar uitgesteld isniet afgesteld.» Hetwerddusmeteeneentitelvooreengloed- nieuweenbijzonder levendigeclub. «Zokan jehetwel stellen.Wat eendebuutjaar werdhet voor Ingelmunster.Anderhalf jaar gele- denstondenwenognergens enmoest er nogeen ploegeneen technische staf samengesteldwor- den.Het bestuur leverdegigantischgoedwerken koneenvolledig Ingelmunstersgetintekernuit- bouwen. Eenprachtigevisieendat viel ook inde smaakbij de supporters.Gemiddeldspeeldenwe voor een350-talmanenvoor dederby tegenOo- strozebekewarener zelfs750 toeschouwers. En dat invierdeprovinciale.De spelers vondenmet- eenhundraai enbezorgdendeclubde titel. Vol- gendseizoenhopenwealvastonsmannetje te staan inderdeprovinciale.Al onze spelersblijven aanboord.Met eenviertal nieuwkomers erbij zul- lenweookproberenomeen reeksjehoger een rol vanbetekenis te spelen.» Volgend seizoen ook B-ploeg Nogdit: Ingelmunster start volgendseizoenook met eenB-elftal invierdeprovinciale.DieB-ploeg moet jongplaatselijk talent dekansgevenomte proevenvanprovinciaal voetbal,maar ookomer- varingop tedoenmet het oogopdedoorstroming naar het eersteelftal. (BPN) VIERDE PROVINCIALE D ERWINLOOSENWINKELSPORTBPAKKENTITEL «Geen ticket heen en terug» De vreemde ontknoping vanhet seizoen zorgde invierdeDvoor niet veel discussie.Winkel B, de verdiende kampioen, promoveert samenmet naaste achtervolger SpartaKruiseke naar der- de. Drie jaar na het ontstaanvandeWinkelse B-ploeg is de eerste promotie een feit. Eenkampioenenfeestjezal er, nuhet hele landplat ligt, nietmeteen inzitten. «Ikzat net inmijn tuin, toen ik tehorenkreegdat de titel een feit is», lacht trainer ErwinLoos. «We warenmet deploegeenpaarwekengeleden nochtansovereengekomendatwedepromotie naar derdeniet zomaarwilden latenvoorbijgaan. Het doet raar omelkaar eensniet goed tekunnen vastpakken.Dit isniet hetmeest ideale scenario, maar als jeziet inwelke situatiewezitten, dan is voetbal nueigenlijkmaar eenbijzaak.» «Ikkandebeslissingvandebondbegrijpen.Het slechtstmogelijke scenario - het nietigverklaren vandecompetitie - isgelukkiguitgebleven. Ikhad daar de laatstedageneigenlijkwelwat schrik voor. Ietswat voor deploegendieeerste staanna- tuurlijkongelooflijkzuur zougeweest zijn.» «We teldenmet nogvierwedstrijden tegaanzes puntenmeer danonzeeersteachtervolgerKruise- ke, dat er eenonwaarschijnlijkknappe remonte heeft opzitten.Als jeziet datwevandeeerste tot de laatste speeldagopkopstonden, danvalt er volgensmij eigenlijkmaarweinigaf tedingenop onze titel, al kan ikmij natuurlijkwel voorstellen dat niet iedereen inhet provincialevoetbal daar hetzelfdeover zal denken.» «Alsploegdoenwehet al drie jaarmet louter jon- gensdieof indebuurtwonen, of bijWinkel nog in de jeugdspeelden. Bij ergveel clubs zie jedie in- steekgaandewegvervagen,maar datwillenwe absoluut zien tevermijden.Wezullen inderdepro- vincialeongetwijfeldwel eens eenkeer eendraai omdeorenkrijgen,maar dat deertmij niet. Ster- ker zelfs: ikbenovertuigddat dit voor dezemooie clubniet zomaar een ticketjeheenen terugzal worden», klinkt het tot besluit bij de trainer vande kersversekampioen. (BSR) VOETBAL KORT •GSVoormezele - Nikki Carron (Beselare), Stijn Raes, JimmyRamos (Dikkebus), ChristopheBo- gaert, KristofNotredame,AaronSaelens (Lange- mark-Poelkapelle), LommeBeyls (Menen), Louis Mestdagh, JeremyWickaert enEmile Isebaert (Geluveld), VincentButin,MichielHardeman, Ste- phenVandoorne (Elverdinge) enHakimAkkouchi versterkenkomendseizoende rangen. (BPW) VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE B

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz