Persoverzicht maart 2020

LI 15 Limburg woensdag 18 maart 2020 RIEMST Vermiste bejaarde vrouw (85) dood teruggevonden DevermisteStellaGielenuitMem- bruggen isdood teruggevonden in eenvijver niet heel ver vanhaarwo- ning.Depolitie is eenonderzoek gestart. Devrouwvertrokmaandag rond16 uur tevoet aanhaar huis inMem- bruggen. Sindsdienwerdzeniet meer gezien.Over deomstandig- hedenbestaat noggeenduidelijk- heid. Depolitiezettemaandagavond eenzoektocht oppotenen liet een helikopter uitrukkenomdevrouw tezoeken. ‘sNachtsontbraknog steeds elkspoor vanhaar. Gisterenmorgen rond8.30uur werdhaar levenloze lichaamineen vijver indebuurt gevonden.Depo- litieonderzoekt de feiten. (MMM) HASSELT Dertiger verbrijzelt kaak van prostituee in rendez-voushotel Op30oktober 2019sloegeen32- jarigemanuit Schildehelemaal tilt ineenHasseltse rendez-voushotel. Hij takeldeeen50-jarigeprostituee uitZuid-Amerikazwaar toeenver- brijzeldeondermeer haar kaak. Omwillevanhet coronavirus zal de zaakpas inhet najaarwordenbe- handeld. De feitenspeeldenzichaf in ‘Logies 355’, eenhotel aandeGenker- steenwegwaar hetmogelijk isom voor enkeleureneenkamer tehu- ren.Devoormaligeparacomman- dohadhet slachtoffer viasocial media lerenkennen.Nade feiten werdhij opgesloten indecel.Het slachtoffermoet nogeenMRI-scan ondergaandieduidelijkheidmoet brengen inzakemogelijkehersen- schade.Devrouwheeftookveel last vanduizeligheid. Drugs en cocaïne Wat er preciesgebeurd isdestijds, blijft onduidelijk. Er zoudendrugs encocaïnegebruikt zijngeweest. Uiteindelijkwashet demanzelf die dehulpdienstenverwittigdeenzich vervolgensookaanboodbij depoli- tie. Feit isdat deZuid-Amerikaanse danigonder de indruk is vande fei- ten. Normaal zouadvocaat JanKeulen devoorlopigevrijstellinggevraagd hebbenvoor zijncliënt,maar ook in dit dossiermoetmenwachten tot nadecoronacrisis. (BVDH) REGIOSPORT Voetbal kort Helson - DoelmanAtseOversteyns gaat bijMoedigeDuivelsHalen spelen. (WJB) Bolderberg- LeandroCaracciolo trektophet eindevanhet seizoen naarOpglabbeek. (WJB) BokrijkSport - AlessioLampariello komtover vanVoorshoven. (WJB) Termolen - TimJordens trekt naar HalvewegZonhoven. (WJB) LanklaarVV- MarioQuagliara wordt volgendseizoen trainer.Dit seizoenblijft SalvatoreBononog aanboord. (WJB) Opglabbeek- LorenzoPalaia speelt volgendseizoenvoor Lou- wel. (WJB) Sp.Hasselt - HendrikBroeckxblijft volgendseizoende sportievebaas. (GGT) Basketbal kort CroonenLommel - Volgendsei- zoen isChiel Koonings (Limburg UnitedB) nieuw.MartijnHendrix trekt naar Stevoort.DaanRose- muller speelt volgendseizoenvoor HasseltBT. (GGT) Handbal kort Tongeren - ThomasBolaers (30) tekendevoor twee seizoenenen keert terugnaar deoude stal. Zijn laatsteclubwasCesson-Rennes (Frankrijk). (GGT) Vlaamsminister vanOmgeving Zuhal Demir heeft beslist om over te gaan tot eenalgemene sluiting vandeVlaamse afvalpar- ken. Alleenwas daar gisterenaan het containerpark van Sint-Trui- dennogmaarweinig van temer- ken. «De recyclageparken in Vlaande- ren kampen met een abnormale stijgingvanhet aantal bezoekers. Nogteveelmensentrekkentegen de richtlijnen innaar het recycla- gepark voor niet-noodzakelijke bezoeken. Ze brengen daarmee niet alleen zichzelf en het perso- neel, maar de hele bevolking in gevaar. Teveelmensenopeenbe- perkte oppervlakte is nefast voor de verspreiding van het corona- virus», stelt Vlaams minister Zu- hal Demir (N-VA). De minister verspreiddeeenomzendbrief die de sluiting per onmiddellijk be- veelt. De meeste afvalintercom- munales zelf waren vragende partij voordemaatregel. «Ookhet containerpark van Sint-Truiden sluit zijn deuren», zegt burge- meester VeerleHeeren (CD&V). «Blijf thuis tenzij het niet anders kan. Dat geldt dus ook voor be- zoeken aan het containerpark. Als we de verdere verspreiding van het coronavirus zo sterkmo- gelijk willen afremmen, is de al- gemene sluiting van de recycla- geparkennoodzakelijk», steltDe- mir. «Tja, de mensen weten het ook niet meer hè. In Sint-Truiden, waar de meerderheid de lente- poets en de huis-aan-huisopha- ling heeft afgeschaft, brak nu de tijdomhunafval naar het contai- nerpark te brengen aan. Demen- sen kunnen niet meer volgen», zegt Filip Moers (sp.a). «Met zo’n beslissingbrengenzevandaagde Truienaren ingevaar. Voerdusde Lente-ophaal terug in. Mensen zijn thuis en hebben tijd om hun huis oporde te zetten enhun vuil buiten te zetten. Demeerderheid heeft nu de kans om een slechte beslissing omte draaien.» (DSS) Monsterfile aan Truiens Containerpark. FotoMine Dalemans Monsterfiles aan Truiens containerpark, dat voortaan gesloten is LANAKEN Geen verdaging van politieraad Lama Vermijdplaatsenwaar veelmensen samenkomen. Hou afstandwaar het kan. Het zijn tegenwoordig be- kende credo’s sinds de uitbraak vanhet coronavirus. En tochgaat de politieraad Lama inMaasmechelen gewoondoor. Raadslid Leo Joosten (VB) reageert vol onbegrip. Hij uitte ook zijn ongenoegen tegen de burgemeester en voorzitter van de politieraad Marino Keulen (Open Vld). «Het is totaal onverantwoord dat de politieraad wordt samengeroepen. Terwijl de regering alle bur- gersvraagtde richtlijnennauwgezet inacht tenemen om verder onheil te voorkomen zet u mensen samen vanwieudemedischeachtergrondniet kent», luidt het in zijn e-mail. Hoogdringendheid? Joosten trekt ook de hoogdringendheid in twijfel. En indien toch moet worden vergaderd, vraagt hij dit te doen via een teleconferentie. «De bestuursorganen moeten blijven functioneren», reageert burgemeester Marino Keulen. «De politie- raad bestaat slechts uit 19 leden. We kunnen ze ver genoeg van elkaar plaatsen. Het Securitascontract moet worden goedgekeurd. De politieraad duurt meestal korter dan eenhalf uur. « (WJL) In het Salvatorcollege in Hamont werden de vernieuwde weten- schapslokalen officieel geopend. «Vakoverschrijdend werken wordt zo bevorderd en is in het modernewetenschapsonderwijs ook een echtemust», aldus peda- gogischdirecteurVeerleDeGraaf. Burgemeester Rik Rijcken (PRO) tekende present om de weten- schapslokalen te openen. «Deze zijn ingericht naar de principes vanmodernedidactiek.Hetnieu- we fysicalokaalwordt verbonden met het nieuwe biologielokaal door een praktische voorberei- dingsruimte. De verschillende disciplines hebben raakvlakken diedoorditprojectmeer indekij- kerkomentestaan», legtDeGraaf uit. «De leraren reageerden in elk geval zeer tevreden op de komst vandeze lokalen.» STEM-wetenschappen In september startWICOcampus HamontmetdebasisoptieSTEM- wetenschappen in het tweede jaar. De lokalen zullen dus zeker volop gebruiktworden. In totaal telt de school 405 leer- lingenwaarvaneenzestigtalleer- lingen wetenschappen volgen in ASO en een tachtigtal leerlingen STW volgen. Ook de leerlingen die ASO volgen en geen weten- schappen doen, maken in de vorm van het vak ‘Natuurweten- schappen’ gebruikvandenieuwe lokalen. Wie de nieuwe lokalen wil be- wonderen is van harte welkom tijdens de open huis op zaterdag 9mei tussen13 en18uur. (BVDH) HAMONT ACHEL De nieuwe wetenschapslokalen in Salvator. Foto Repro BVDH Salvatorcollege opent nieuwe wetenschapslokalen «De coronamaatregelen zijn absoluut noodzakelijkomdegezondheidvanons allen te beschermen, maar dit neemt niet weg dat de impact ervan op som- mige groepenen sectorenzoals de sier- teelt enormzwaarweegt, zegt sierteler Leon Peters. «De prijs voor sommige teelten en bloemen is ronduit drama- tisch gedaald en surplus producten moeten vernietigdworden.» Het initiatief van de telers werd alvast gesmaakt bij, onder anderen, de bewo- nersvanSint-Jozef inBilzen.Eénvandie bewoners liepookeven langs tijdensde levering. «Zijn die voor ons», reageerde hij blij. «Nou, dat is eenmooi gebaar. Al moet ikhierwel evenopafstandblijven staan, natuurlijk. En dat doet me wel eenbeetje pijn.» Eenvoudig gebaar «Het is een eenvoudig gebaar, maar be- langrijkomhet gevoel van isolement en angst door corona teverzachten - zeker voor extra kwetsbare groepen zoals onze ouderen», vertelt ook de Truiense Thomas Hahn van ‘De Bloemenhal’ die meerdanvierduizendtulpenbijWoon- zorgcentra Villa Rosa en Den Akker in Sint-Truiden afzette. «De handel van onze producten verloopt nu plots zeer moeilijk. Jammer genoeg kunnen we onzeplantjesnietbewarentotnadecri- sis. Omdat het nog zo pijnlijk is om de planten diewemet zoveel zorg geteeld hebbentemoetenvernietigen, bedach- ten we het initiatief om ze tot bij de mensentebrengendienueenzaamzijn en hen letterlijk op te fleuren met een bloemetje inhuis.» De levering gebeurdeuiteraardvolgens de regels van de kunst. Om geen be- smettingsgevaar te veroorzaken wer- den de bloemen niet in, maar buiten aande rusthuizen geleverd. SIERTELERS TONENSOLIDARITEIT VIA #LENTE INUWKOT Bloemen doen rusthuisbewoners opfleuren Met de komst van de lente kent de sier- teeltnormaal eenpiekseizoen,maardit valtnuhelemaal stil. Vlaamsesiertelers ondervindenzwarehinderdoorhet co- ronavirus. Als gevolg van de versprei- ding van het virus in Europa, stortte de import en export van sierteelt in. De verplichtesluitingvanbloemenwinkels in het weekend – weekendverkoop die normaal goed is voor 65% van de ver- koop - komt daar bovenop. Siertelers verkopen normaal 40% van hun omzet tussen 15 maart en Moederdag, daar waar de totale omzet normaal 590mil- joen euro/jaar bedraagt. Zowel rusthuisbewoners als siertelers krijgenmomenteel zeer zware klappen door de coronacrisis. Als teken van so- lidariteit schonken gisteren lo- kale siertelers lentebloemen aan de bewoners van woon- zorgcentra wzc Sint-Jozef in Bilzen en Villa Rosa in Sint- Truiden. Onder het motto #len- teinuwkot willen de siertelers zo een geurig boeketje, bloe- metje of plantje van hoop en vreugde geven aan een grote groep ouderen die door coro- na afgesloten zijn van bezoe- kers. DIRK SELIS SINTTRUIDEN/BILZEN Leon Peters, vertegenwoordiger van de Siertelers, en Heidi Pinxten, regioconsulent boerenbond, samenmet Christel Vanbeckbergen, verantwoordelijke campus Sint-Jozef. FotoMine Dalemans

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz