Persoverzicht maart 2020

In zijn eerste wedstrijd in Zwolle koerste hij niet attent genoeg. Zaterdag sloot hij de Ronde van Groningen, een interclub, als vijfde af. In Rucphen bolde hij zondag als 57steover de streep. De eerste topvijf- notering is een opsteker. «In Groningen washet eenwaaierkoers», blikt Seyeeven terug. «Toen de groep na twintig kilome- ter eeneerste keer opde kantwerdgezet, zat ik in de tweede waaier. We konden weernaardeeerstewaaierrijden.Twintig kilometer van de finish verschoot ik een ferme cartouche, want ikmoest naar vijf ontsnapte renners rijden. Nadat ik aan- pikte, probeerde ik nog iets, maar mijn snelheid lagniet hoog genoeg. TijmenEi- sing sloot nog aan enmaakte de klus af.» Omloop van Drenthe Ookkomendezondagkoerst de23-jarige Seye bij onze Noorderburen. In de Om- loop van Drenthe neemt hij het onder meerop tegenDylanGroenewegen. Door de coronacrisis voegde Jumbo-Visma de 1.1-koers aan haar programma toe. «De wedstrijd in Drenthe ligt me vrij goed», gaat Seye verder. «Als Jumbo-Visma aan- stuurt op een sprint zal de koers vermoe- delijk ook op een spurt uitdraaien.» Deeltijdse job Net als vorig jaar combineert Seye koer- senmet een deeltijdse job. Bij AS Adven- ture inMeise staat hij in voor de verkoop van onder meer fietsgpsen, smartwat- ches endergelijke. Hijwerkt er 24uurper week en probeert met zijn werkgever keurigeafsprakentemaken. «Mijndroom omde stap naar het pro-continentale ni- veau te zetten, gaf ik nog altijd niet op», benadruktSeye.«BijBeatCyclingClubzijn er plannen om in 2021 pro-continentaal tegaan. Opvoorwaardedathet financiële plaatjerondgekregenwordt.Meegroeien met deploegzouprachtigzijn. Ikprobeer dit seizoen een koers te winnen. Zondag begint JanWillemvanSchip,mijnnieuwe ploegmaat,inDrentheaanzijncampagne op de weg. Hij reed vorige week nog het WKpiste inBerlijn. Gezienzijnoffensieve manier van koersen, kunnen we vaak bondgenoten zijn.» GUILLAUME SEYE OOK IN TWEEDE SEIZOENBIJ BEAT CYCLINGCLUBAMBITIEUS Guillaume Seye is bezig aan een Nederlands parcours. Na de Ster van Zwolle, de Ronde van Groningen en de Dorpenomloop in Rucphen rijdt hij zondag de Omloop van Drenthe. Voor het tweede seizoen op rij draagt hij de kleuren van Beat Cycling Club. HANS FRUYT Guillaume Seye is bezig aan een Nederlands parcours. PhotoNews «Ik hoop dit seizoen een koers te winnen» ATLETIEK BK INDOOR BELOFTEN TIBODESMETPAKTZILVER «Heb met 800m mijn afstand gevonden» Na jarenlanghetmooieweer tehebbengemaaktopde400m schooldeTiboDeSmet zichom tot800m-loper.Met succes,want ophetBKstudentenkroondehij zichverrassendtot kampioenen versloeghij favorietAaronBot- terman.OphetBKbeloftenbots- tehij op800m-topper en -specia- list sinds jarenEliotCrestan.Die bleeknogeenmaatje testerk, maarDeSmet hielderwel een mooi recordvan1.50.47aanover. DeSmet beklaagt zichdeoverstap naar de800mniet. «Ikhadveel last vanblessures.Diekwamener deels door dezwarebelastingvande 400m-trainingen. Toen ikweer mocht lopen, heb ikdanookbeslist omvoor eenandereafstand tekie- zen.De800mleekmewel leuken het ligt ookeenbeetje inde lijnvan de400m. Vandiekeuzeheb iknog geenmoment spijt gehad», steekt deGentse studente toegepaste in- formaticavanwal. Nieuw record Alweer zettehij een recordneer. «De racewas ideaal omrecords te lopen. Crestanstartteharden ikhoefdealleenmaar tevolgen. Ikhadwel nooit het gevoel dat ik hemzoukunnenverslaan.Hij liep echt goeddoor endichter komen, laat staanheminhalen, zat er niet in.Dekomendeperiodegaat de riemer evenaf.Dat isnodigomde batterijenop te laden.Tijdensde paasvakantiegaanveel atletenop stagemaar ikblijf ineigen land trainen.Deeerstewedstrijdvan het zomerseizoenzal het PKzijn. Maarwaarschijnlijkbegin ikniet met een800mmaarmet een 400m.Want dat kannogsteeds. Het isnietomdat ikmenu richt op de800mdat ikgeen400mmeer zouwillenofmogen lopen.» Lennert Dewulf LennertDewulfwonzilver opde 1.500mvoor junioren. «Ikhadna hetBKveldlopenal eenweekjege- rust.Grotedoelenhad ikmedan ookniet vooropgesteld. Een record had ikevenminvoor ogenendeze wedstrijdwasalleenmaar eens leukomeenpodiummee tepak- ken.Winnenzat er daarbij zeker niet in, ikhaddepunchniet omfa- voriet LouisVandermessenook maar enigszins tebedreigen», ver- teltDeSmets clubgenoot bij RCG. «Ikblikmet gemengdegevoelend terugopmijnwinter.Op training ginghet altijdgoedmaar dat kwamer niet uitopwedstrijd. En- kel hetBKveldlopenwasgoedmet eenachtsteplaats.» (XRE) SPORT KORT VOETBAL • KSC Dikkelvenne/KSVOuden- aarde /Sparta Petegem-Zowel DikkelvennealsOudenaardekre- gen reeds zekerheidover een licen- tievoor tweedeamateurklasse voor volgendseizoen. SpartaPete- gemverwacht die toekenningeind dezeweek. (FHN) BASKETBAL • FalcoGent- JariGhysens (19) maakt deoverstapvanOlympia Denderleeuwnaar FalcoGent. Hij speelt zijndertiende seizoen voorDenderleeuw,maar studeert inGent voor leerkracht sport en informatica. Jari is 1.97meter groot enweegt95kilogram.Hij zal ineerste instantiedeU21A vanFalcoversterkenenvandaar- uit probereneenplekvoor een tweedematch indekernvande seniorenaf tedwingen. (SVOD) Thibaut PlatteeuwvanKBGistel Oostende speelt volgendseizoen voor FalcoGent. (BVDO) •HaantjesOudenaarde-Mathieu Prévost vanKortrijkSpursBkomt volgendseizoenuit voor reeksge- nootOudenaarde. (BVDO) The Handles pakt tweemaal goud in Oudenaarde Ophet PK inOudenaarde behaaldenTheHand- les twee goudenmedailles enplaatste elk team zich voor hunwedstrijd volgendweekend. Zondagvoormiddag sprongen de twee meisjes- teams in de juniorencategorie zich naar het Bel- gisch kampioenschap in Gent. Julie Zenner, Ma- rie De Willemaecker, Linde Lamon, Lies Brouc- kaert en Eline Deygers werden vierde en zagen clubgenotesEvyCoulier, SarithBoone,HanneDe Schinkel en Ella Van Hoe de gouden medaille in dewacht slepen. WK-selectiewedstrijd Nademiddaggingendrieteamsopzoeknaareen ticket voordeWK-selectiewedstrijdvanvolgend weekend. Het meisjesteammet Joyce Devolder, FloorDegraeve, VelikaDe Jaeger, FienCocquyt en Jodi Devolder werd voor het tweede jaar op rij provinciaalkampioen. Indeopencategoriewerd het teamvan Jef Vandecasteele, CamilleVerzele, Lotte Tytgat en LindseyVanderMeirschachtste. Tim Vandewalle, Rogier De Boever, Lowie Bou- vijn, JolienNaessensenLieseBouvijngrependan weer net naast eenmedaille. (XDN) De juniorenteams werden eerste en vierde. ROPE SKIPPING PK HANDBAL TWEEDE NATIONALE (V) JOSMET-DONBOSCOGENT «Opnieuw als ploeg gespeeld» DonBoscoGent zette zaterdagavond in sport- hal Hekers SportingNeLo, de zesde inhet klas- sement, overtuigendopzijmet 34-11. Vorigeweek leed de leider in de tweede natio- nale bij de vrouwen nog de eerste nederlaag van het seizoen. Don Bosco verloor toen in ei- genzaalmet 25-27vanHCSprimont, devierde in de stand. Zaterdag knoopte het team van Jo Smet opnieuwaanmet eenovertuigende zege tegende zesde inhet klassement. «De nederlaag van Sprimont is daarmee nog niethelemaalrechtgezet»,aldusdecoach. «Dat was zeker niet onze beste wedstrijd. Zaterdag hebbende dames opnieuwals ploeg gespeeld. ze toonden veel grinta en overgave, met de lo- gische overwinning als gevolg.» Na twee vrije weekends speelt Gent de topper in en tegen Eupen, de eerste achtervolger. «Sa- menmetde thuismatchtegenOverpeltdaarna isdat eenbelangrijk tweeluik.Wemoetenvier opvierhalen,wantanderszouhetweleenseen spannende eindfase kunnenworden.» (XDN) INLINE HOCKEY BEKER Eeklo Dogs grijpt naast brons na nederlaag in kleine finale EekloDogs verloor zaterdag de kleine finale vande Belgian Inline Cupmet 5-3 vanPhoenix enmoet vrede nemenmet de vierde plaats. InOhainstondenafgelopenzaterdagdekleine en de grote finale van de Belgian Inline Cup op hetprogramma. EekloDogsnamhet indeklei- ne finale ombrons op tegen Phoenix. De Brus- selaarswonnenmet 5-3,waardoordeDogsnet naast het podiumvallen. «Erzateigenlijkmeerin»,bliktvoorzitterChris- tof Verschoote terug. «Hetwaseenheel faireen correctematchdiebeideploegenhaddenkun- nenwinnen.Nuoverheersterbij onshetgevoel van ‘net niet’. De afwezigheid van onze aan- voerder bleek eengroot gemis voor deze jonge ploeg,waarvandeoudste spelerpashalverwe- gedetwintigis.Somsspelenwijnietvolwassen genoeg.Wehaaldenvoorhet tweede jaaroprij dehalve finalesvandeBelgian InlineCup. Daar zijnwe zeker en vast tevredenover.» In de finale won Huskies met 5-6 van Wolves Charleroi. (XDN) WIELRENNEN ELITE Z/C Wesley Van Dyck koerst zaterdag inWetteren. FotoDe Rycke WESLEYVANDYCKNAZIJNTWEEDEPLAATSINLIERDE «Had mijn eigen sprint moeten rijden» Nat enkoud! Normaal niet het ding vanWesleyVanDyck. Toch eindigde de 25-jarige eli- terenner zonder contract zon- dag in Lierde tweede. Door een foutje inde sprintmoest hij de zege aande Britse belofte Jacob Vaughan laten. Vorige zomer stapte Van Dyck tijdens het BK voor elites zon- der contract onderkoeld af. In deregenverkramptenzijnspie- ren. «In de zomer verteer ik de plotseovergangvanwarmnaar koud niet», legt hij uit. «Deze winter heb ikme proberenwa- penen. Opploegtraining trok ik geenbotjesovermijnschoenen en liet ik mijn handschoenen thuis.Ikhadhetwelkoud,maar functioneerde.» Toch had de pion van Vetrapo CT er in het begin van de koers in Lierde geen goed oog in. Zijn benen draaiden niet zoals het hoorde. «Inhet pelotonwashet moeilijk fietsen», beweert Van Dyck. «Eens ik mijn regenvest had uitgetrokken, ging het be- ter. Ikdenkdatwemet zes naar enkele vroege vluchters reden. Kevin Lava kon als enige dat gaatje dichten. Sterk!» Van Dyck kan in normale om- standigheden op zijn eindshot rekenen. Zondag deed hij dat niet. Hij probeerdealleenvoor- optegeraken. «Drie rondenvan het einde redenwe nogmet elf voorop, maar in de sprint was ik niet zeker», geeft de kerel uit Gavere toe. «Ik reed een halve ronde alleen, maar niemand sloot aan. Ik besefte dat ik ner- gensnaartoe reeden lietme in- lopen. In de voorlaatste ronde, op het klimmetje net voor de streep, raakte ik met die Brit en iemand van Gaverzicht-BE Okay (Tycho Roeland, red.) voorop. Enkel Mario Willems en Kevin Lava pikten aan. De laatste ronden hoorde ik ie- mand uit de omkadering van Indulek-Doltcini-Derito naar de Brit roepen dat hij ‘the yel- low one’ moest viseren. In de laatsterechtelijnhadikmijnei- gen sprint moeten rijden. Dat deed ik jammer genoeg niet.» Zaterdag koerst Van Dyck, die weer de Beker van België wil winnen, in Wetteren. De wed- strijd aan café Tonneke is voor hemeen tikkeltje speciaal. «Als belofte reed ik er mijn eerste koersenwerd ikvierde», herin- nert hij zichnog. «Intussenben ik een andere coureur. De om- loop in Wetteren is eigenlijk niet selectief genoeg.» (FHN) WIELRENNEN PROFS De seniorenvrouwen wonnen goud. Foto’s RV OU 28 SPORT woensdag 11 maart 2020 Vlaamse Ardennen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz