Persoverzicht maart 2020

Net als vorig seizoen verdedigt Niels De Clerck,zoonvanex-rennerWard,dekleu- ren van Gaverzicht-BE Okay. In de eind- sprint van het clubkampioenschap in Deerlijk moest hij drie ploegmaats laten voorgaan. In Staden maakte hij deel uit vaneenkopgroepvanvijf enwerdhij vijf- de. Afgelopen zaterdag deed hij in het Oost-Vlaamse Lierde beter. «Rond half- weg raakte ik met zes voorop», blikt De Clerck terug. «Even nadien sloot nog een renner aan. In de slotronde konden nog vier achtervolgers aanpikken.Wegingen met elf naar de finish. Net voor de aan- komstzone is er nog een korte knik inhet parcours. Daar zat ik in vierde positie, maar er werd niet echt door gereden. Ie- dereen zat een beetje naar elkaar te kij- ken. Toende sprint op gang kwam, kon ik eenplaatsje opschuiven. De Brit diewon, was te sterk. Hij reed ook al de eerste drie ronden vandewedstrijd alleen voorop.» Katjeskoers Noah Hobbs won ook daags nadien in Edewalle-Kortemark. Zondag trekt Niels De Clerck, in het VTI inWaregemvierde- jaarsstudent elektro-mechanica, naar de kermiskoers in Heestert. Vermoedelijk zal de Katjeskoers van zondag 29 maart zijneerste interclubvanhet seizoenwor- den. «Vorig jaarmocht ikvandeploeglei- ding van Gaverzicht-BE Okay al enkele kerenproevenvande interclubs», gaatDe Clerck verder. «Ik reed onder meer de in- terclub in Hoboken. In Denemarken en hetGroot-HertogdomLuxemburgreed ik twee rittenkoersen. In Denemarken had ik uitzicht op de top vijftien, maar door een val in de voorlaatste rit ging dat klas- sement verloren. Luxemburgwasbijzon- der zwaar. In de zwaarste rit haalde ik de streepniet.» Doelen De Clercq haalde vorig jaar enkele keren de top tien. Dit seizoensbegin is hij niet weg te slaanuitdeeerstevijf. «Dit seizoen zou ik heel graag eenwedstrijdwinnen», omschrijft hij zijn ambitie. «Goed rijden indeklimkoerseniseenanderdoel.Want ik klimheel graag.» OESELGEMNAARNIELS DE CLERCKNADRIE TOPVIJFPLAATSENNAAR HEESTERT Tweedejaarsnieuweling Niels De Clerck haalde dit seizoensbegin al drie keer de top vijf. In het clubkam- pioenschap in Deerlijk werd hij vierde, in Staden vijf- de, in Lierde derde. Boekt de Oeselgemnaar zondag in Heestert z’n eerste zege? HANS FRUYT Niels De Clerck werd vierde in het clubkampioenschap in Deerlijk. Foto VdB «Eén keer winnen en goed zijn in klimkoersen» HOCKEY PLAY-OFF 2 DERDE NATIONALE JULIELONNEUX CONSTANTIAWAREGEM «Onze zegereeks aanhouden» ConstantiaWaregemprijkt nade recentenegenopnegenopkopvan het klassement inplay-off 2. Zon- dagwerd rechtstreekseconcurrent HC InterMol naeenware thriller met3-2huiswaartsgestuurd. «Naeeneerstehelft dievoor ons vlekkeloos verliepstondenwe3-0 voor», blikt JulieLonneux terug. «Er leekgeenvuiltjeaande lucht, wantwewaren inalleonderdelen vanhet spel duidelijkdebetere. Toch lietenweMol nade rustweer indewedstrijdkomenwaardoor wenog tot het laatste fluitsignaal moestenvechtenomdedriepun- ten thuis tehouden.Het ismentaal wel een fermeopsteker datwecol- lectief standhebbengehouden.» Naeenwat ontgoochelendeheen- ronde lijktConstantianuhet goede ritmebeet tehebben. «Het is jam- mer datweniet inplay-off 1kun- nenwedijverenmet de topploe- gen,maarwegaaner allesaan doenenons eergevoel aanspreken omonzezegereeksaan tehouden. Wepasten intussenenkele jonge- ren in, zodatwemet het oogop volgendseizoenover eennogbe- tereen uitgebalanceerdeploeg beschikken.» (VTR) AUTOSPORT VAS CLASSIC Vader en zoon Dupont tweede in Leeuwenrit DeLeeuwenrit bleekvooral een zaak tezijnvoor de routiniers.Dat kondenwebesluitennaafloopvan deallereersteVASClassicvanhet seizoen.Hetwerdeenwedstrijddie iets langerwasdandedoorsnee rittensportwedstrijd,maar dan weer eenstukkorter dandenor- maleClassic. Door het gebruikvandeeenvoudi- ge systemenwerddezegevooral gespeeldopde regelmatigheid- strajecten. Juiste ijking,metingen het aanhoudenvande juiste tijden engemiddeldenwerdenzeer cruci- aal. LimburgersBartBabeliowsky en regerendClassicvicekampioen Hendrik Jaekenpaktendealgeme- neoverwinningmet hunmoderne OpelAstra. Zewerdengevolgd door eenRoeselaarsduo: vader en zoonGuyenOlivierDupont inde pldtimerAustinHealeyMKIII. «Erwarenniet echt veelmoeilijk- heden.Devalletjeshad ik tijdigge- zien.Hetwas vooral zaakvande concentratieerin tehoudenvanbij aanvang tot deaankomst», aldus de 19-jarigeOlivierDupont, diezijn vader naar een tweedeplaats inde wedstrijdnavigeerde. (WBR) SPORT KORT BASKETBAL •Wevelgem-AnthonyDenoyel ruitl eersteprovincialerWevelgem invoor reeksgenootKnokke-Heist. • Roeselare- JoséTejadaAbreu maakt deoverstapvanKnokke- Heist uit eersteprovincialenaar reeksgenootWytewaRoeselare. •GistelOostende-Thibaut Plat- teeuwvanGistelOostende speelt volgendseizoenvoor FalcoGent. • KortrijkSpurs-Michael Lecluyse trekt volgendseizoenvanKortrijk SpursAnaarRacingBruggeen MathieuPrévost (KortrijkSpursB) komt volgendseizoenuit voor HaantjesOudenaarde. •Middelkerke-GaetanTourle- mainverlaat eersteprovincialer MibacMiddelkerkevoor vierde- provincialerZedelgem. (BVDO) VOETBAL • SVDeRuiter -AyoubAghmiri komt volgendseizoenover van Ronse.Declubzoekt naar jeugd- trainers.Geïnteresseerdenkunnen contact opnemenmetGinoVan- haelewyn (0478/318970of gino- vanhaelewyn@skynet.be) . (BPN) MIKAVANDENBULCKE-APOLLOONKORTRIJK «Al bezig met volgend seizoen» De play-offs draaien voorlopig uit op een sisser voor Apolloon Kortrijk, dat in de eerste zes van detwaalfmatchenslechtséénkeerkonwinnen. De Kortrijkzanen staan zomet amper vijf pun- tenopde laatste plaats. «Wezijnmet veel ambitiegestart,maarhebben dienoodgedwongenmoetenbijstellen», vertelt spelersbegeleider Mika Vandenbulcke. «Vlak voor deplay-offs vielener enkele sterkhouders uit met een blessure. Hun vervangers doen het goed, maar we kunnen ze door onze geringe wisselmogelijkheden weinig rust gunnen tij- dens de match en dat breekt ons in de tweede helft vaak zuur op. Zes duels hebbenwe gehad ener liggenonsnog zes inhet verschiet. Gezien de omstandigheden zijn we nu niet meer echt bezig met het klassement en lijkt het ons ver- standiger om te focussen op volgend seizoen. Enkele jonge spelers kunnen nu ervaring op- doentegensterkeploegen.Wewillendielaatste plaatswel graag vermijden. Indat opzichtwin- nen we volgende week best tegen Olse Merk- sem, dat net als ons vijf punten telt.» (BDV) HANDBAL PLAY-OFFS EERSTE NATIONALE BADMINTON WAREGEM Opnieuw succesvolle editie van Waregems Regenboogtoernooi Het voorbijeweekendwasWaregemopnieuw het toneel van het internationaal bekende Re- genboogtoernooi.Het organiserendeBadmin- tonclubWaregempresteerde sterkenreegen- kelemooie prijzenbinnen. Net geendriehonderddeelnemerskwamenaf- gelopenweekendinactieinsporthalDeTreffer voorde29eeditievanhetRegenboogtoernooi, dat de voorbije jaren steeds meer internatio- nale toppersnaar onzeprovincie lokt. Declub- leden vanWaregemdeden het echter niet on- aardig. Zo mocht Maxim Staelens zegevieren in het dubbel en de mixdubbel. De Zultenaar won het goud samen met Maxim Bosman en clubgenote IsoldeDheedene. Laatstgenoemde won samenmet Claudia Van Colenberghe ook hetdubbelspel. Zijwonophaarbeurteveneens het enkelspel. IndeA-finalehaaldedeFrançai- se Elsa Danckers het van Joke Delanghe. Haar broerStijnDelanghewonde finalebij deheren. «We kunnen terugblikken op een hoogstaand toernooi, waarin meer dan vijfhonderd mat- chengespeeldwerdenenallesvolgensdeplan- ning verliep», liet organisator Didier Marysse nogweten. (BDV) JUDO INGELMUNSTER Geert Bossu: «Werd toptoernooi met bijna vierhonderd judoka’s» In Ingelmunster vond afgelopen weekend het internationaal toernooi plaats. Hoofdtrainer Geert Bossublikt terug. «We kenden een toptoernooi met twee dagen oprij bijnavierhonderd judoka’s,watheel goed is», zegtBossu. «Ineenpaar categorieënhadden wedepodiums dieookophet BK te zienwaren. Wemogendus zeker niet ontevreden zijn.» Het was al de zestiende edite van het toernooi U15-U18-U21+endederdeeditieU9-U11-U13. «Of iknogzakenziediebeterkunnen?Wehad- denminderEngelsejudoka’s.Misschienkomen zij volgendjaarterug.Datheeftsomsooktema- kenmetselectietoernooienopandereplaatsen. Daar kunnen we niet veel aan veranderen. Als we op dit elan doorgaan, vind ik het heel goed. Deprestatiesvanonzejudoka’swarengoed.We mogen niet klagen. Ik ben ook tevreden over onze jonge trainers JonasVandewalleenAkram Sayed. De toekomst?We zullenuiteraarddeel- nemen aan andere toernooien en opbouwen naar de volgende editie. Verder volgen we de selectietoernooien en de toernooien om pun- ten te verdienen om in de stand te stijgen. Daar hopenwe ondermeer op JarneDuyck.» (DCO) BASKETBAL EERSTE LANDELIJKE (V) PIPPADEMEULENAERE-BLUECATSIEPER «Draait te vaak uit op nipte nederlaag» Blue Cats Ieper verloor afge- lopenweekend vanCobras SchotenBrasschaat enblijft door deze nederlaaghangen opde tiende plaats inde rang- schikking vaneerste landelij- ke bij de vrouwen. «Wewaren met vijf op vijf het seizoenerggoedgestart», zegt Pippa Demeulenaere. «Maar misschien kwamen er daar- doorwatmeer verwachtingen engroeideookdedruk.Welie- tenhelaas teveel stekenvallen om onze doelen te verwezen- lijken. Het is opvallend indeze competitiedatontzettendveel ploegenheelergaanelkaarge- waagd zijn. Dat uit zich elk weekend opnieuw in de eind- standen van wedstrijden, met elke week ook wel uitslagen die je niet verwacht. Voor ons draaide het al te vaak uit op een nipte nederlaag, zoals dit weekend tegen Cobras, duels diewe evengoedhaddenkun- nenwinnen.Mijnseizoenver- liep best oké, al kan het altijd beter. Het belangrijkste is dat ik zonder blessures het sei- zoen doorkwam. Ik hoop dat we er in de laatstematchen in slagenomnogzoveelmogelijk te winnen, zodat we toch nog wathogerwetenteeindigenin de rangschikking.» Volgendweekendstaatervoor de Blue Cats deWest-Vlaamse derby tegen Avanti Brugge op het programma. «Zij staan net onder ons in het klassement», gaatDemeulenaereverder. «Ik herinnermedeheenwedstrijd nog ontzettend goed, omdat dit voor ons waarschijnlijk de slechtste match van het sei- zoenwas.Weslaagdener inde eerstehelft vandewedstrijd in om zo’n vijftien punten uit te lopen,maar inde tweedehelft sloeghethelemaal omenheb- ben we de wedstrijd volledig uit handen gegeven. Ik denk dan ook dat iedereen van ons teammaar al tegoedweetwat ons zondag te doen staat. De nederlaag uit de heenmatch willenwehoedanook ineigen huis goedmaken door revan- che te nemen tegen Avanti. Ook voor de klassering zou dit wel eens een belangrijk duel kunnenworden,wantwewil- len echt niet verder wegzak- ken in het klassement. Onze ambities lagen hoger en die willen we toch nog een beetje weten goed temaken.» (BVDO) WIELRENNEN NIEUWELINGEN De triatlonwereld is inrouw. De West-Vlaamse triatleet Kasper Lagae ismaandagavondoverle- den. Hij stapte onverwachts uit het leven. De triatleetuit Lauwe zou op 31 maart zijn 32ste ver- jaardagviereneneennieuwtri- atlonseizoen beginnen. Lagae had langdestempel vaneeuwi- ge tweede, maar vorig seizoen kwam dan toch de grote door- braak. In Meer boekte hij zijn eerste grote zege. Nadien volg- deeentweedezege inEeklo. La- gaewaseenpublieksliefhebber in de Belgische triatlonsport. Het was niet evident voor hem om op dit niveau te presteren, want als vrachtwagenchauf- feur moest hij zijn trainingsrit- me afstemmenop zijn job. «Hij haddezeweeknog lactaat- testen afgelegd en die waren goed. Hij had alles in orde ge- bracht voor de voorbereiding op de Ironman van Barcelona. Dit is onbegrijpelijk en onwe- zenlijk,wezullenhemmissen», zegt EFC-ITC-voorzitter Frank Bruyneel, de clubwaarvoor La- gae al jarenlang uitkwam. Namens de redactie willen we onsmedelevenbetuigenaande familie vanKasper. (KTO) TRIATLON Toptriatleet Kasper Lagae plots overleden DRIESWITTEBOLLE-B&WC LENDELEDE «Een afscheid zoals het hoorde» Lendelede heeft zondag haar laatste match in Liga Amet 3-0 gewonnen vanMichelbeke. Het sluitzoderegulierecompetitieaf opplaatsacht. Aangeziendeploegnietdeelneemt aandeplay- offswas dit het afscheid van Lendelede van het nationalevolleybal. «Dewedstrijdverliepzoals het hoorde, met een groot verschil zowel in re- sultaat alsniveautenopzichtevandeheenwed- strijd tegenMichelbeke. Elke setwarenwe ser- verendenaanvallendbeter enmaaktenweook minder fouten. Smeets speelde overigens haar bestematchvanhet seizoenenhadRadoviche- lemaal onder controle. Dit is een knappe pres- tatie van de groep. Ik had zelfs demogelijkheid omkapitein Verrelst in de derde set onder ver- diend, luid applaus te vervangen», vat trainer DriesWittebolle tevreden samen. Na de wedstrijd had de club nog een gepast af- scheid voorzien van iedereen. «Wij namenmet de winst afscheid zoals het hoorde en het be- stuur pakte ook het vervolg goed aan met een mooi dankwoord.Nuheb ik tijdomeventeont- stressen na enkele intensieve jaren, en 'Volley on Tour' verder op te starten.» (RVHK) VOLLEYBAL LIGA A (V) WH 28 SPORT woensdag 11 maart 2020 Westhoek

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz