Persoverzicht maart 2020

BR 28 SPORT woensdag 11 maart 2020 Leuven omons in de toekomst voort te ontwik- kelen, dat kan onder een andere naam zijn dan Telenet-Baloise Lions. Hopelijk wachtenonsnogvelegoede resultaten», aldusNys senior. «Wezijn iederewoens- dagnamiddag met vijftig à vijfenvijftig renners aanwezigop training. Dat is een heleprestatie,maardie loont.Wewaren de voorbijewinter op sommigewereld- bekercrossenmet vier junioren aanwe- zig. Dat maakten we nog nooit mee en het zal nogevendurenvooraleerhet op- nieuwzal gebeuren.» Stevig wegschema De juniorenkrijgeneenstevigwegsche- ma bestaande uit de Omloop der drie Provincies, de meerdaagse Ster van de Vlaamse-Ardennen,deTourduCondroz, twee ritten van de Skoda-Tour de Luxembourg, de interclub in eigen streekvanBerg-Kampenhout(2/8)ende klimkoers Aubel-Thimister-Stavelot (7/8). Finaalwerdendekampioenenge- huldigd. Daarbij ThibauNysdieeenspe- ciale trui kreeg voor zijn Belgische, Eu- ropeseenwereldtitel. Buitendewereld- kampioenenstrepenwas er ook voor de Belgische enEuropese titels symbolisch ruimte opde trui. FotoMpics AADRINK-YOUNG LIONS UIT HAACHT STELT ZIJN TEAMVOOR WIELRENNEN DeHaachtsewielerformatieAADrink- Young Lions, de jeugdploeg van Sven Nys’ Telenet-Baloise Lions, huldigde zijn kampioenenen stelde zijn teamvoor de wegcampagne voor. Met zeventig zullen ze voor eer englorie strijdenopdeweg. Grotendeelswillen ze al eengoede basis leggenvoor volgendewinter. Vooral de juniorenkrijgeneen stevige kalender te verwerken. STEFANVANDEWEYER DetwaalfjarigeaspirantKobeHussonuit Wakkerzeel kreeg als eerste het woord. «Ik ben steeds beter aan het rijden en voel dat ik stappen voorwaarts zet.» Waarna voorzitter Eddy Hendrickx uit- leg gaf. «We gaan graag in zee met veel miniemenenaspirantenomzeverder te latengroeien.We trekken liefst vanal zo weinig mogelijk nieuwelingen en juni- orenaan»,weetHendrickx, diede goede jeugdwerkingbeloondzagmeteenGou- denWiel vanCyclingVlaanderen. Sven Nys beaamde ook het goede werk van de jonge recruten en hun trainers. «De doorstroming lukt en dat is fijn. De eerste die doorstroomde, was Marthe Truyen. Zijwerdvorig seizoennationaal beloftenkampioene. De volgende in het rijtjezijnvolgendewintermijnzoonThi- bau enWard Huybs. Ze kleurden iedere wereldbekerselectie. Niets sluit uit dat er nog velen volgen. Ik zag er al enkelen flitsen bij de nieuwelingen en eerste- jaarsjunioren.Wehebbengroteplannen Sven Nys: «Doorstroming van de jeugd lukt» VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A YANNICKJACOBS FCAVERBODE-OKSELAAR «Denken voorlopig nog niet aan promotie» Nahet verlies tegenKessel-Loen hetgelijkspel inBekkevoort leek FCAverbode-Okselaaruitgeteldte zijn,maarnade3-1-thuiszege tegen topperRotselaarmagde fusieclub misschien tochweerhoopkoeste- ren. «Ondanks eenpaar belangrijkeaf- wezigenhebbenweeenheel degelij- kematchgespeeld», zegtYannick Ja- cobs, diena ruimeenuur spelenbij een1-1-tussenstandmet roodnaar dekantmoest. «Zelfsmet tien tegen elfwas er niksaf tedingenoponze overwinning. Buitendie strafschop heeftRotselaar niet veel kansenkun- nenafdwingen.» Met dievijf verlorenpuntenerbij zou FCA-Onuopkopgestaanhebben. «Inderdaad», beseft Jacobs. «We hebbenhet al vaker latenafweten te- gendeploegendieonderaanstaan, terwijl ons voetbal tegendekopploe- genmeestal beter tot zijn recht komt. Nadieéénopzesdachtenwedat het over enuitwas,maar nudekloofmet Houtem-Oplinter enVeltemplots weer vier puntenbedraagt, isalles nogmogelijk.We staanopditmo- ment nogaltijdniet stil bij eeneven- tuelepromotienaar eersteprovincia- le,maarwieweet denkenwedaar binneneenpaarwekenwel anders over.» (OSD) BASKETBAL EERSTE PROVINCIALE Diest maakt zich op voor derby tegen leider DitweekendverloorDiestmet het kleinsteverschil tegenFenicsLeu- ven.Doorde89-88-nederlaagzakt deploegterugnaardeachtste plaats ineersteprovinciale. Zater- dagavondkomt leider Landenover devloer. CoachKarel Thys stelt dat het balen wasnadeniptenederlaag inLeuven. Fenicsopende fenomenaal.Het scoorde55punten indeeerstehelft. «Wevondengeenantwoordophun spel. Inde tweedehelft luktedatwel enkwamenwenet niet terug.Op twee secondenvanhet eindemisten wedewinnendekorf. Fenicswasde terechtewinnaar.» ZaterdagneemtDiest hetop tegen competitieleider Landen. Karel Thys blikt vooruit. «Voor het eerst sinds lange tijdzullenwecompleet zijn. Datwasdevoorbijemaandenvaak eenprobleem.Weverlorenookal te- genVorst enAsse-Ternatmet twee puntenverschil. InLandenwarenwe compleet kansloos.WekondenPen- nemanniet afstoppen. Voormij ishet debesteploeguit de reeks. Landen zal hetwelmoetenstellenzonder de geblesseerdeHuynenendat zullenze voelen.AnderzijdsblijkenzemetCa- samentoal eengoedevervanger te hebben.» (EVL) SPORT KORT MOUNTAINBIKE •NogenkeledagenendeLeuvensemoun- tainbiker FransClaesstartvoordevierde keerindeCapeEpicinZuid-Afrika(van15 tot22maart).Zijnlaatstevoorbereiding wasereentjeopdekoersfietsennietopde mountainbike.Claeswondeslotetappe vandevijfdaagserittenkoersTourof GoodHopeinZuid-Afrika.Zijnconditie zitgoed.«Opdeslotdagmochtikmijn kansgaan.Delaatstedriekilometerging hetomhoogtotaandefinish,meteenstij- gingspercentagevangemiddeldnegen procent.Hetidealescenarioommezelf eenlaatstekeertetesten»,weetdederti- ger. (SVDL) WIELRENNEN •DeBelgischamateurkampioenMichel Aperswasmetruimeenlengtedesnelste vaneenkopgroepinBazel-Kruibeke. DezeploegaanwinstvandeAssentsefor- matiebevestigdedusalmeteendever- wachtingen.Erkwamendaar65deelne- mersaandestart,indespurtstonder geenmaatopzijneindrush. (JFL) Liefst 22 medailles voor KLSVZ Landen in Zaventem KLSVZ Landen won liefst 22 medailles op het CVB Criterium Vlaams-Brabant in Zaventem. Renée Vanlaere op de 50m schoolslag en twee keer Lena Vanderbruggen op de 50mvrij en de 400m wisselslag zorgden voor drie keer goud bij de vrouwen. Renée Vanlaere deed er dubbel zilver bovenop. Zus Lena Vanlaere tooide zich met dubbel zilver en pakte bronzen eremetaal. Kato Juwet vierde zilver op de 100m rugslag. LucaVanderbruggenveroverdezilver enbrons, net als Chloé Amadou enXante Simons. De Landense mannen wonnen ook. Met vijf keer goud (Tijs Verschoren, twee keer Daan Le- comteen tweekeerArjenVanderbruggen). En- vier keer brons. (Arne Juwe, twee keer Andreas Croes enArjenVanderbruggen). ZOROOverijse kon het goud vieren van Liena Danhieux op de 50m vrij. ZCT Tremelo haalde goud met Janne Bohmer,FloUytterhoevenenHelenaDecaluwé. En zilver met Thomas Gypen, Sibbe Mertens, GeorgesDecaluwé, BasVanGrunderbeeck, Flo- re Marteleur en Janne Bohmer. Het brons ging naarMaaike Thijs en LauraVerelst. (PLG) ZWEMMEN CRITERIUM VLAAMS-BRABANT EERSTE DIVISIE A ARNOUTAERTGEERTS-BERG-OPWIJGMAAL «Ik ben er blijven in geloven» Na een dolle slotset namBerg-Op demaat van Haasrode-Leuven C met 3-2. Daardoor draait hetmettweepuntenachterstandeneenmatch minder dan leider Siks nog volopmee voor de titel en indiendat niet lukt de promotie. IndeslotsetkwamBerg-Op11-14achterendus drie matchballen in het nadeel. Kapitein Ar- noutAertgeertswerktede laatstewegmet een ace waarin lef zat. «Deze match, met hoogtes en laagtes, reflecteerde onze tweede competi- tiehelft. Als we goed draaien, zijn we outstan- ding. Bezoeker Sybers deed ons pijn met zijn stevige smashen. Ook het plaatsen van recep- tie-hoekspelerRubenVanAsscheopde libero- positiewas een schot in de roos op positioneel vlak», analyseert de receptie-hoekspeler. «On- danks diemindere derde set bleef ik erin gelo- ven en dat loonde. Ik had bij momenten niet zoveel werk op te knappen, maar ik scoorde mijnpuntenwaaronderdieace. Bij 5-7 leekhet over voor ons. Bij een 5-8 ging het zo goed als voorbij zijn. De partij kantelde als gevolg van hun protest, de daaropvolgende rode kaart en het strafpunt. Thielemans, Muysewinkel en Mattheuwsenwarenonze uitblinkers.» (SVDL) VROUWEN LIGA B PASCALGORA-HAASRODELEUVEN «Topdrieplaats zeker mogelijk» BDO Haasrode Leuven won zaterdag met 3-0 vanWellen. «We hebben een zeer degelijke match ge- speeld, waarbij een goede opslagdruk in com- binatiemet eensolide receptieervoor gezorgd heeft dat Wellen op geen enkel moment in de match gekomen is», stelt trainer Pascal Gora. «Wehebbendriesetsaaneenstukophetzelfde niveaugespeeld. Alswedeze lijnkunnendoor- trekken, is een plaats in de top drie mogelijk. Wemoetenenkelnaaronszelf kijkenenblijven werken. Erwachtenonsmoeilijkeverplaatsin- gen naar Blaasveld en Aubel, waar we zeker moetenproberende puntenmee te pakken.» «Het isvooral belangrijkomrustig teblijvenen onseigenspeloptedringen.Wetwijfelensoms te sterkalsweéénof twee foutenmakenendat moethelemaalniet.Wekunnengoedvolleybal brengenendathebbenweafgelopenweekend ook getoond. Het is nu zaak om dit mee te ne- mennaar devolgendewedstrijden. Ikhebver- trouwen inde goede afloop. Alswe de evolutie van het begin van het seizoen bekijken tot nu, dan staanwe al veel verder, dus ik geloof er ze- ker in.» (DCO) AUTOSPORT Henri Schmelcher reed heel voorzichtig. Foto J. Deskeuvre/ RV TIENENAARHENRISCHMELCHERWINTRALLYEDEHANNUT «Het was een geweldige race» De 52ste editie vandeRallye deHannut begon ineenge- staag tempo en luidde vervol- gens eenaantal schitterende gevechten in. Tot de druppels begonnen te vallenopdeHas- pengouwsewegen. Regenval die nauwelijks stopte en zorg- de voor spanning eneengroot aantal opgaves. Het parcours vanHannuitwas zwaar door het erg slechte weer. Verminderdegrip,mod- der in de bochten, plassen: in de ogen van sommigenwaren de laatstekp’s als overlevings- proeven, zoals blijkt uit de lijst van opgaven, terwijl dat er slechts een vijftiental waren aanhet eindevandeeerste lus. Vooraanzagdestrijdtussende snelle teamsergoeduit. Totde start van de laatste lus. Deze was fataal voor de Haspen- gouwse ploeg bestaande uit Philippe Stéveny en Gaétan Sonck, in hun Fiesta R5. Jour- danSerderidis gingookvande baan ging. Pech voor Snijers PatrickSnijerskendedanweer een paar tegenslagen aan het eindevanderace.Hijstartteop koude banden na een neutra- lisatie en verloor kostbare se- conden door het missen van een rempunt,. Hij kreeg een lekke band in de volgende kp, voordat hij in de allerlaatste proef door aandampende rui- ten werd afgeremd. Door het verlies van de voorsprong van Snijers dacht men even dat de lokalepiloot CédricHubinzou winnen. Die voelde zich heel goed aan het stuur van een Skoda R5. Maar ‘last but not leats’washetdesnellemanuit Tienen, Henri Schmelcher, wiens voorzichtige race, zon- der ineenhinderlaag te lopen, zijnvruchtenafwierp.Hij nam de leiding in de laatste klasse- mentsproef, over14kilometer in Cras-Avernas. «Het was een geweldige race, ik benheel te- vreden, ook al had ik dit resul- taat niet verwacht. Ik voelde me goed aan het einde van de race, net voor de laatste kp’s», aldus dewinnaar. Inhet zogvanSchmelchervin- denwede twee teleurgestelde piloten van de dag, Hubin en Snijers, indievolgorde. Deuit- stekende prestatie van Johan Van Den Dries, zevende in D4, winnaar van de klasse 4-13 en eerste voorwielaangedreven auto aan de finish, viel ook op, terwijl de overwinning in de klasse4-12gaatnaardeC2van JordanRemilly uit Hannuit. (JCA) HANDBAL BENE-LIGA Atomix Haacht niet gelukkig met de leiding op Aalsmeer Atomixheeft de laatstecompetitiematch inen tegen het Nederlandse Aalsmeer met 27-20 verloren. Nochtans verliep de wedstrijd even- wichtig. Alleen de leiding nam meerdere on- begrijpelijke beslissingen. Dat zorgde voor de nodige irritatie bij deHaachtse club. «Zoalswealmeermaalshebbenvastgestelddit seizoen, hebben de scheidsrechters zaterdag- avond weer op een verkeerde manier de aan- dacht opgeëist», vertelt voorzitter Marc Goov- aerts. «Als zelfs de coach van Aalsmeer dat be- vestigde ineen interviewna dewedstrijd, zegt dat wel veel over de leiding. In een wedstrijd zonder belang voor beide ploegen werden er in het eerste kwartier al een vijftal verkeerde beslissingen genomen. Telkens in ons nadeel. In een zeer sportieve partij kregen wij zeven straftijdenvan tweeminuten, gele eneen rode kaart tegenover twee straftijdenvoorAlsmeer. Dat maakte het verschil op het scorebord. An- derzijdsheeft PiotrMaslowskimaar eenkwar- tier gespeeld ingevolgeeen lichteblessure. Die werd gespaard voor de komende eindronde», besluit voorztterMarc Goovaerts. (VAR) VOLLEYBAL

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz