Persoverzicht maart 2020

WIELRENNEN BELOFTEN Jacob Vaughan behaalt zijn eerste overwinning Het seizoen isgoedbegonnenvoorde rennersvan Indulek-Doltcini-Derito. Devoorbijewekenwareneral enkele mooieereplaatsenenzondagschoot JacobVaughandehoofdvogel af inLier- de.DeOost-VlaamseBritsebeloftewas snellerdanWesleyVanDyckenKevin Lava.De toonbinnendeploeg lijktmet- eengezet. Vaughan reageerdeenthousiast. «Ikben nual een tijdje inBelgië,maar ditwasnog maarmijneerstezege.Hetwas eenzeer aanvallendekoers inLierdeopeen redelijk pittigparcours. Ikwilmijnnaasteomge- vingbedankenvoor de steundie ikdevoor- bije jarenkreeg. VooralGoFundMe steun- demevolop (GoFundMehelpt jongeBrit- se renners, red.) . Zonder henkon ikniet in Vlaanderenkoersen.» Wie isdie jonge JacobVaughan? Ploeglei- der PascalDeWeerdgeeft toelichting. «Jacob is eensterke renner. Vorigeweek werdhij 23ste indeSter vanZwolle.Die uitslagzegt debuitenwereldmisschien niet veel,maar Jacobwas echt sterkdie dag. Vijf keer ishij zichzelf tegengekomen, tochbleef hij knokken. Eenechteklimmer ishij niet, ikbeschouwhemeerder als een renner voor hetVlaamsewerk.Hij heeft eenstevigeindschot zoalshij zondagbe- wees tegenoverWesleyVanDyck. Jacob begint ons land tekennen. Eerst kwamhij voor Lotto-SoudalU23uit. Vorig jaarwas hij aande slagbij Canyon,waar hij ploeg- maatwas vanStijnDeBockenAlexCol- man.Nu ishij aanzijneerstecamapgnebij onsbezig.» DeWeerdwijstmeteenookopdepresta- ties vananderen indeploeg. «Zijn landge- nootOliverRobinsonwerd tweede inMal- degemenvijfde indeprofkoers inWanze- le.Diedagheeft hij constant indeaanval gereden.Hij ishetzelfde type renner als Vaughan.Misschienheeft hij zelfsnogeen sterkereeindsprint indebenen.OokGlenn DeKeeheeft zichal latenopmerken.» Deploegstaat voor enkele stevige testen. «Zondag is er deOmloopvanhetWaas- land.NadienvolgendeHandzameClassic endeZuidkempensePijl. Indiewedstrijden moegenweook iets verwachtenvan Jonas Smet ofKennethCaethoven. Beidebelof- tenwarendevoorbijedagenookal aardig opdreef», besluitDeWeerd. (EVL) Elena Kluskens liep de wedstrijd diezevooraf ingedachtenhad. «Ik had me voorgenomen het wed- strijdverloopaf tewachtenenniet meteen in de aanval te gaan. Tac- tische races liggen me namelijk het best. De wedstrijd draaide uit zoals ik het wilde. Niet te snel in hetbegin,maarnaarmatehet ein- de in zicht kwam, ging het tempo de hoogte in. Ik wachtte tot 150m vanheteindeomaantevallen.Het bleek meteen de goede aanval», blikt de atlete van Lebbeekse AC nog even terug opde race. Hoogtepunt van deze winter was echter het KVV veldlopen. «Daar werd ik onverwachts derde en versloeg ik concurrentes die nor- maal altijd voor mij zijn. Ook op mijn zeges van het PK indoor en het PK cross kijk ikmet plezier te- rug.Komendezomergaikmeeve- neensopde800mrichten. Bedoe- ling is om een gooi te doen naar mijn record van2.13.37.» Haar BKrondde zeaf na2.17.10, de tweedesnelste indoortijdooit van Elena. Haar zus Jana kreeg 2.19.21 achterhaarnaam,maarkanpron- kenmet een persoonlijke besttijd van 2.10.66 buiten. «Ik was liever tweede geweest, maar ik kon niet meer reagerentoenElenavertrok. Gelukkg werd ik niet meer be- dreigd voor het brons. Mijn hoog- tepunt deze winter was het KVV voor cadetten en scholierenwaar ik het goud binnenrijfde», klinkt het bij Jana Kluskens. Moest ze ophet BK indoor zondag noghetonderspitdelvenvoorEle- na, dan ging Jana haar zus vorige week op het BK veldlopen vooraf. Janawerdernegende, Elenaelfde. «Elena vond haar draai niet, maar bijmij ginghet ondankshet zware modderparcours goed. Met dit BKzit hetwinterseizoenerop.We gaan nu even rusten alvorens we weer aan de opbouw voor de zo- merbeginnen.Hetwas eenmooie winter waar we niet anders dan tevreden over kunnen zijn», be- sluiten de studentes humanewe- tenschappen. (XRE) Elena en Jana Kluskens samen op podium: «Maar liever nummers een en twee geweest» Elena Kluskens (foto) schreef de 800m-titel op haar naam, zus Jana werd derde. De Rycke JÉRÔME BAUGNIESMAAKTE ZIJNDEBUUT BIJ CANYONDHB P/NSOREEN «Deze nieuwe omgeving is even wennen» WIELRENNEN PROFS Na zes jaarWanty-GroupeGobert stapte Jérôme Baugnies dezewinter over naar het Britse CanyonDHBP/N Soreen. De prof uit Ninove geeft toe dat hij evenmoestwennenaan zijn nieuwewerkomgeving,maar lijkt zich intussenvlot aan te passen. In koersenwaar hij nietmeteenver- wachtwerd, reedhij zich al enkele keren inde kijker. ERIK VANDEWEYER In Bottelare won hij meteen de eer- ste wedstrijd. Toen ging het nog om een korte oefenkoers. In de prof- koersinWanzelekwamBaugniesals negendeover de finish. Dezepresta- ties zijn verdienstelijk, omdat Baug- nies’ echte topperiode er pas inapril zal aankomen. «Enkel Le Samyn gaf nog niet wat ik ervan verwacht had. Ik zat achter een val toen de koers in een beslissende plooi viel. Het was mijn dagje niet. Ikmerk gewoon dat ik veel verder sta dan twaalf jaar ge- leden. Toen sukkelde ik nog met de gevolgen van een rugblessure.» Baugnies vonddit seizoenonderdak bij Canyon DHB P/N Soreen. «Het is even wennen. Zes jaar lang zat ik in een vertrouwde omgeving bij Wan- ty-Groupe Gobert. Mensen mogen dit niet interpreteren als ‘het is nu minder’. Het is anders. Bijmijnnieu- we Britse ploeg gaat het er gewoon wat losser aantoe. ‘Plukdedag’ luidt het motto. Het is minder gestructu- reerd, maar daartegenover staat dat de rennermeer vrijheidheeft. Ikvoel me daar niet slecht bij. Deze winter heb ik nauwelijks in het buitenland getraind. Ik ben gewoon vijf dagen vroegernaarSpanjeafgereisdvoorde Mallorca Challenge endaar extra ge- traind. Ikhebdielangeverblijvenaan de Costa Blanca niet gemist. Ik moet daarbij natuurlijk wel toegeven dat deweersomstandighedenhier lange tijd quasi perfect zijn geweest.» Beste periode Baugnies bevestigt dat zijn beste pe- riode later in het jaar moet komen. «Volgend weekend volgt de Ronde van Drenthe. Daarna is er een koers- loos weekend. Op het einde van de maand neem ik in Frankrijk deel aan deLoirAtlantiqueenCholet.Dietwee koersen zijn de echte start van mijn campagne. Onmiddellijkdaaropvol- gen de Volta Limburg Classic en het Circuit des Ardennes. In die heuvel- achtige koersen moet ik mijn man- netjestaan.Beginmeizaldeploegac- tief zijnopdeVlaamsewegen.» Jérôme Baugnies: «In de heuvelachtige koersenmoet ikmijnmannetje kunnen staan.» FotoDe Rycke VOLLEYBAL PLAY-OFFS EERSTE NATIONALE Vamos Stekene ontvangt zondag titelkandidaat Antwerp In zijn tweede (uit)wedstrijd van deplay-offsmoestVamos Stekene vorige zaterdag nipt met 3-2 de duimen leggen tegen Lint. «Dit was een bizarre bedoening met veel ups endowns», zegtmid- denman BramHeyninck. «Bij mo- mentenhaaldenweeenzeer goed niveau, zoals in de derde set toen Lintmet 11-25werdweggeveegd. Jammer genoeg hebben we het nadien zelf wat weggegeven. We konden de foutenlast niet beper- ken en lieten het hoofd hangen.» Na twee van de acht speeldagen deeltVamosdederdeplaats inhet standmet Booischot B. «Zondag in de vooravond (18 uur) ontvangen we Antwerp in de Stekense sport- hal. Dit team strijdt samen met Hemiksem-Schelle voor de titel, maarinhunonderlingeduelkreeg Antwerpwel een 3-0-pandoering aangesmeerd. Ookvorigweekend overtuigden ze niet met een 3-2- zege tegenGuibertin.» Vamos speelt overigens twee keer in vijf dagen tijd tegen Antwerp. Op donderdag 19 maart volgt al de vooruitgeschoven return in de Arena in Deurne. «Na een korte interimperiode van Jonas Vereec- ken, die volgend seizoen de hulp- coach zal worden, pikte Jeroen D’Eer de draad opnieuw op. D’Eer draagt nazijnski-ongevalwel nog eensteunverbandvoorzijnschou- der en voorlopig mag hij ook niet met de auto rijden.» (VBGB) KORFBAL HOOFDKLASSE 2A KC Appels pakt de titel in de zaal Opde laatste speeldagvandezaalcompetitie heeft kampioenKCAppels eennipte22-20-ne- derlaaggeleden tegenNeerlandia. «Wehoudenhier tochwel eengewrongengevoel aanover», laat spelerGlennSmekensnoteren. «Wewetenniet goedof het verlies enkel opons- zelf kunnenschuiven, of datwehet gevoel kunnen delenmet de scheidsrechter.Daarnaastwas er voor onsniets vandrukmeer omdatwe tochal kampioenwaren.Het blijft sowieso jammer.De spelers vanAGOAalstwaren trouwensookaan- wezigomonsaan temoedigen.Alswijwonnen, eindigdenzij immers tweedeenkondenzenog eenbarragematchspelen.MaarNeerlandiawas, zoalsgewoonlijk, eenhardeploegdieniet vies is vaneenduel.Nadepauze isdezeopponent ook beter beginnenafwerkendanons.Het voornaam- ste is enblijft datwepromoveren. EndatNeerlan- diahet numaar laat zien tegenSpartacusdat het ooknaarHoofdklasse 1Awil. Binnenenkelewe- kenbegint develdcompetitie.Daarinstaanwe opeenvierdeplaats.De titel isnoghaalbaar, maar het zalmoeilijkworden.» (MDKH) WATERPOLO TWEEDE DIVISIE EDUARDORASTEANU-NEPTUNUSAALST «Met dezelfde motivatie spelen» Omonderinhet klassementwat ademruimte te krijgen,moestNeptunusAalstwinnenvancon- currentWaregem.DeAjuinendedenditmet een duidelijke 11-5-score. «Wewarenenormgemotiveerden iedereenheeft zichvoor devollehonderdprocent gegeven», stelt AalstcoachEduardOrasteanu. «JannikSoetinck wist driemaal te scoren toenwe ineenkritieke si- tuatiezaten.Daarnaast ben ikookblij datwemet devijftienjarigeViktorWillemsweer eenyounster geïntegreerdhebben inons team.Dit vloeit voort uit degoedeAalstersezwemschool.Naar volgend seizoen toezullenwenogmeer nieuwe jonge spe- lers inons teamopnemen.Aanvankelijkzal dat bij de reserves zijn, omdan later indeeersteploegop- genomen teworden.» Zaterdagvolgt devolgendeopdracht.Danspeelt Neptunus ineigenbad tegenBrussels. «Hopelijk kunnenwemet dezelfdemotivatie spelenals te- genWaregem.Nadatweheelwat goede spelers hebbenverloren, kunnenwe stellendat het team goedbezig is.» (MDKH) HANDBAL LIGA 1 HK Waasmunster blijft in top vijf HKWaasmunsterwonafgelopenweekendophet veldvanKortrijkenblijft opeenmooievierde stek. Coach JoBytebier isblijmet deevolutiediez’n teamdevoorbijemaandenheeft gemaakt. «Wehebbenveel geleerduit deeerstezesduels vanhet seizoen», aldusBytebier. «De foutendie wedaarinmaakten, komennietmeer terug.We blijvengroeien. Collectief spelenwe steedsbeter énvolwassener.» Ook inKortrijkpaktendeWaaslandershet beter aandan indeheenmatch, dieopeengelijkspel ein- digde. «Wewistenwaaropwemoesten letten», gaatBytebier verder. «Zobegonnenweenorm geconcentreerdaandematch,waardoorwe snel enkelegoalsuitliepen. Vanuit eensterkeverdedi- gingspeeldenwemooi engevarieerdhandbal.» HoewelHKWeen resemkansendenekomwrong, dookhetmet eenkloof vanvijf goalsdekleedka- mer in. EenvoorsprongdiedeWaasmunsteraars evenvandewijs leek tebrengen. «Webegonnen sterkaande tweedehelft, tot er nonchalance inde rangensloop.Weverdedigdenslapper,waardoor Kortrijk terug leek tekomen.Gelukkigherpakten weons.Naeen time-out vondenweonzeconcen- tratie terugenmaaktenwehet verschil.» (VMRD) VOETBAL KORT • JongLede-NickPiro(19)ruiltnaditseizoenLedevoor eersteprovincialerKAVDendermonde.Pirowasditsei- zoen,doordeblessurevanBartMeulewaeter,eentijd eerstedoelman.ToendeervarenMeulewaeterterug- keerde,hadPirohetmoeilijkmetzijnrolalsinvallers- doelman. (DVW) • KSVTemse-Declubheeftmaandagavondbevestiging gekregendathaarlincentieaanvraagwerdgoedge- keurd.AlsTemsezichredt,maghetdusookvolgendsei- zoenaantredenindetweedeamateurklasse.Metnog zeswedstrijdentegaan,staandeWaaslandersvijfpun- tenbovendegevarenzone. (VMRD) • SKBerlare-JonathanMeerschmanspeeltvolgendsei- zoenindekleurenvanBerlare.Meerschmaniseen32- jarigeflankspelerdieoverkomtvanRCLauweuiteerste provincialeinWest-Vlaanderen.Hijspeeldevoorheen jarenlangbijRCHarelbekeinhetnationalevoetbal.Pie- terMerlier(41)heeftzijnovereenkomstmetéénseizoen verlengdbijdePuitenkloppers. (SVOD) • SKVlierzele-SvenEvrardzalvanafdevoorbereiding vanhetseizoen2020-2021denieuweT1zijnvan vierdeprovincialerSKVlierzele.Devoormaligespeler vanonderandereSottegemenSVVoordezalalsspeler- trainerfungeren.HuidigT2eninterimtrainerDirkBerck- mansdoethetlopendeseizoenuitalshoofdcoach.Sven Evrardis36jaarenwoontinZottegem. (DVW) ATLETIEK BK INDOOR SCHOLIEREN Haar sterkewapen liet haar niet inde steek. ElenaKluskens had aan een stevige versnelling genoeg omzondag ophet BKvoor scholieren de 800mophaar naamte schrijven. Zus Jana zat ook inde voorste gele- derenvandewedstrijd,maar had geenantwoordopde demarrage van haar zus. Zij pakte brons. WS 28 SPORT woensdag 11 maart 2020 Waasland

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz