Persoverzicht maart 2020

LI 29 Limburg dinsdag 10 maart 2020 De seizoenstart van Milan Menten werd al een paar keer uitgesteld en voorlopig staan er ook geen koersen in zijn kalen- der. Dat roept vragenop. «Inderdaad en ik ben blij dat je belt. Dan kan ik tenminste tekst en uitleg geven», aldus de 23-jarige Zuid-Limburger die in zijnderdeseizoenbij deprofsopzoekzou gaannaarpromotienaar eentopploeg. In plaatsdaarvankrijgthij af te rekenenmet minder goed nieuws, want een gezwel, dat klinkt niet positief. Zeker als deze weekzoublijkendathet over eenkwaad- aardige tumor gaat. «Klopt en dat wil natuurlijk niemand ho- ren. Ik ook niet, maar het is nu zo. Ik kan alleen maar hopen op een positief ver- haal. Donderdagwordt er eenbiopsievan het gezwel genomen en dan zal ik snel weten hoe het verder moet. Als het een goedaardig gezwel is, dan kan het waar- schijnlijksnel verwijderdworden. Enkan ik eindelijk weer doen wat ik het liefst doe: trainen en wedstrijden rijden. Krijg ik eennegatief rapport, tja... Dan spreken wij over een heel ander verhaal. Hoe het dan verder moet? Geen flauw idee, maar daarwil ik liever nog niet aandenken.» Vroeg ontdekt Mentenkreegvandedoktersweltehoren dat hij geluk heeft om aan topsport te doen. «Ik passeer vaker bij een dokter. Mochtdatniet zozijn, danzouhet gezwel allicht veel later ontdekt zijn. Ik ben in- tussen wel zover dat ik kan leven met mijn situatie. Het heeft weinig zin dat ik er me nu druk in maak. Erin berusten is nog wat anders. Ik ga er immers vooral vanuit dat ik na donderdag positief nieuws krijg en dat de start vanmijn sei- zoen slechts evenuitgesteldwerd.» ZORGENRONDGEZWEL HOUDENMILANMENTENAANDE KANT MilanMenten (Sport Vlaanderen-Baloise) kwamdit seizoen nog niet in actie. De Bilzenaar kampt met de naweeën van een scheur aan de aanhechtingspees van de hamstring. Bovenop die blessure werd er bij hem nog een gezwel vastgesteld. «Kwaadaardig? Ik weet het nog niet. Deze week wordt er een biopsie ge- nomen. Ik hoop op een positieve afloop», vertelt Men- ten. KOENWELLENS MilanMenten: «Ik ga ervan uit dat ik positief nieuws krijg.» FotoGmax «Kwaadaardig? Ik weet het nog niet» CYCLOBAL BK JEUGD Broers Soglohoun houden koppositie vast Ineigenhuis inGenkverrastenvice- leiders IanVanGompel enLuca Cupsbijna leidersMatthiasen Ithiel Soglohoun indederdemanchevan hetBKvoorC-jeugd. Het duel tussende tweeGenksekop- lopers eindigdenaeenhevige strijd opeengelijkspel: 2-2.Degebroeders Soglohounblijvenmet achtentwin- tigpuntenaande leiding. Zehebben driepuntenvoorsprongopVan Gompel enCops. SethSmolders en RubenVandebroekkrijgenuitzicht opeen finaleplaatsnahunklimvan plaats vijf naar drie. Ze totaliseren zeventienpunten.HetBeringse tweetal ZoëAerts enDaris Jappabe- zet voorlopigdevierdeplaatsmet vijftienpunten.Omde finale tehalen op25april inBeringenmogenze in devierdemanchegeenpuntenmeer verliezen. Vijfde staanWarre D’hoogheenTimonSoglohoun, die indevoetsporen treedt vanzijn lei- dendegrotebroers. JorreDamenen JelleRubens (HZGBeringen) deden geengoeiezaak. «Zeverloren tegen de topdrieenzakkenvanplaatsdrie naar plaats zes», aldusRobertBor- mans. (PLG) ZWEMMEN LIMBURG CUP Van den Hoorn en Driesen hebben driemaal goud beet DederdedagvandeLimburgCup werdgeorganiseerddoorZCM Maasmechelen. «Provinciale recordswerdenniet ge- broken», aldus JacquelineGeelen. «AmberDriesen (DMBDeMeerkoet Bree)wondriekeer goud.Op50men 200mvlinderslagenop200mwis- selslag. Clubgenoot JelleVanden Hoorndeeddat exploot over bij de mannen.Met goudenplakkenop 100mvrije slag, 200mvlinderslagen 200mwisselslag.» Eengroot aantal deelnemersmocht tweekeer ophet hoogste schavotje. Dat goldvoorBrittVanOlmen (DBT BeringseTuimelaars), YordiGielen, RiyanaCrijns,MaiteDeckers, Emma Daemen, BarendVranken, Stephane Oris enMatsVeestraeten (allen DMB). Eenmaal goudgingnaarVin- ceMetten, StefHousen, FleurBus- sels,GitteWevers, FenneDudek (al- lenDMB),AlexanderKorolyk (GZVNGenk),MilanClaeskens, Ste- phan Janssen (beidenDBT), JefVan Grootloon (STZCSint-Truiden), Tine Maris (ZDKBDeKimpel Bilzen),Ans Michels (LWBLommel) en Isabelle Brodzinski enHasanEryilmaz (bei- denZWIMMolenheide). (PLG) SPORT KORT VOETBAL • Patro Eisden - Na François Kompany strikte Patro Eisden ook nogNicholas Dil- lon.Dilloniseen23-jarigeaanvalleruitTri- nidad en Tobago, die twee jaar geleden ookalbijPatromeetrainde.Toenmochthij niet spelen omdat zijn werkvergunning niet inordebleek. Dit is nuwel inorde. Dil- lon zou zaterdag alweer reeds speelge- rechtigdzijn. (CLM) •Sp.Hasselt-Brandon Deville en Wout Bastiaens tekenden bij voor één seizoen. (GGT) • Winterslag - SportingWinterslagslootvorigeweeknog de vrije doelman Kenzo Sirek aan. Hij speelde zich tegen de Turkse Rangers al meteen in de kijker. • Lummen - Rudi Si- mons, die eenmaandgeledenhet trainer- schap in Lummen overnam kreeg van de club nu ook een contractverlenging aan- geboden. • Stokkem-Dilsen - David Hoe- ven blijft ook het volgend seizoen oefen- meester bij fusieclub Dilsen-Stokkem. (WJB) • Kesselt - Joris Dirix diende op het halfuurgewisseldteworden.Decentrum- verdediger, voorheen nog aan de slag bij onderandereSpouwen-Mopertingenen's Herenelderen,liepeenspierblessureopdie hem mogelijk een drietal weken aan de kant zal houden. (JHB) • Veldwezelt - Het teamvancoachYvoJongepierzorgdevoor een uitgesproken 0-9-zege uit bij de rode lantaarn.DennisHaesenenJasperGeurts hadden met elk vier doelpunten een ruim aandeelindezedriepunter. (JHB) BASKETBAL •AthenasLummen-Indeplay-offszijnde meisjes van coachWolk ondergebracht in pouleBmetSt.Katelijne-Waver,Namenen hetLuikvandeLummenseex-speelsterJa- leesaMaes. Pauline Rigouts is éénmaand out door een heelkundige ingreep.Marie- loor Vanhoof (voet) ligt ook in de lappen- mand. • DBC Houthalen - Spelverdeelster Fran Lemmens stopt door privé redenen. Lisa Gielen is op de sukkel met haar bekken. (GGT) ANGELDECKERS «Wil nog verder groeien» Angel Deckers (FlandersColor Galloo Team) werd zondag zesde enbeste Limburger in Zepperen-Zepperen. De tweedejaarsjunior kreeghet scenariowaarvoor hij getekend had. «Met dat verschil dat het selecte groepjewaar ik op gehoopt had, pas na de twee Nederlan- ders kwam waardoor wij niet konden mee- doen voor de winst», vertelt Deckers. «Ik ben tevredenmet dezesdeplaats. Zekernadehel- se omstandighedenwaarin er gekoerst werd. Amper de helft van de renners bereikte de fi- nish.» Deckers is aan zijn tweede seizoenbij de juni- orenbezig enhijwil dit jaar graag bevestigen. De renner uit Houthalen verkaste in het tus- senseizoen naar het FlandersColor Galloo Team. Het is zijn vijfde ploeg en dat lijkt veel voor een17-jarige. «Jemoet daar niks achter zoeken, hoor», lacht hij. «Ik begon bij Glabbeek en daarna volgde GreenProCycling, deploegvanmijnpapa. Via Verandas Willems ben ik dan bij Spiderking Soenens terecht gekomen. Bij mijn nieuwe ploeg wil ik verder groeien. Vorige week reed ik Kuurne-Brussel-Kuurne en nu dus Zeppe- ren.Mooiekansenombeterteworden.» (KWP) Angel Deckers (links) warmde zich in Zepperen op aan de zijde van belofte Milan Paulus. Foto TomBrys/ RV WIELRENNEN JUNIOREN JARNOMOONS-HASSELTBT «Gemengde gevoelens na weekend met A- en B-ploeg» Hetwerdeenweekendmet gemengdegevoelens voor degetalenteerde JarnoMoons (19).Met het A-teamwerder vrijdagzwaar verlorenbij Esneux.Opzondagavondwas er daneen feestje metHasseltBdatHadeskonverslaan. «Jammer vanEsneux,wantweblijvenopdie voorlaatsteplaatshangenenmoeten thuisab- soluutwinnenvanAnderlecht.Gelukkigdeden wemetHasseltBeengoudenzaakdoor ver- diend, naeenspannendederby, buurHades te kloppen.Wehebbenookzoonze revanchebeet, wantweverloren inHades.Door het verlies van Mol enKontichspringenweonderaanwatweg en latenwededriedegradatieplaatsenachter ons.Met nogvierwedstrijdenopde tellermoe- tenweonze twee thuismatchenwinnen.Al ishet niet uitgeslotendatweditweekendScherpen- heuvel,wel vijfde, ineigenhuiskunnenverslaan. Het duurt dit seizoenerg langvoordatwezeker zijnvanhet behoud.Maarweblijvenknokken.» Envolgendseizoen is er degrote stapnaar Luik. «Ikkijker enormnaar uit omsamen tewerken met coachSachaMassot.Dit is eenuniekekans omvanhet hoogsteniveau teproeven.» (GGT) TOP DIVISION 1 (V) BASKETBAL TOP DIVISION 2B LUKAWOUTERS-ATHENASLUMMEN «Blij met kansen die ik krijg» Het tweede jaar op rij spelendemeisjes van Athenas Lummendeplay-offs. Eenschitterende prestatie,want coachPhilipWolkdoet het zon- der buitenlandse speelsters enopdekoop toe krijgende jonge talenten regelmatigspeelminu- ten. ZoookLukaWouters (16) diemet deU16 vanLummenbezig isaaneensterkseizoen. «Ikbenenormtrotsdat ikdit seizoenmeerminu- tenkanmeepikken.Afgelopenweekendspeelde ikeenvijftalminuten thuis tegenCastorsBraine en tegenzoeen topteamspelen is leerrijk. Ikkon enkele stappenvoorwaarts zettenenhoopvol- gendseizoen tekunnendoorstromennaar de U19vanLummen.Mij daar tonen isdebedoeling omzoweer kansen tekrijgenvancoachWolk. Lummenkreegdit seizoen tekampenmet veel blessures,maar desondanks spelenwevoor het tweede jaar op rij deplay-offs.WehebbenLim- burgUnitedbij demannenop topniveauenbij de vrouwenhebbenweLummen. Voor eenkleine provincieals Limburg isdatomtrotsop tezijn.» «Mijnkwaliteiten? Ikhebeengoeddriepuntshot endraagzowel indefenseals inoffensemijn steentjebij.Hardwerkenvoor het teamismijn motto», besluitWoutersuitHasselt. (GGT) HANDBAL BENE-LEAGUE Bij Wezet probeerden zeWout Wintersmet man enmacht af te stoppen. FotoDemey Wout Winters (Achilles Bocholt): «Vlotte zege behaald tegen Wezet» Achilles Bocholt heeft zijn lei- dersplaats extra glans gege- vendoor de topper verdiend (40-32) tewinnenvanWezet. De Luikenaars speeldenniet op topniveau enkondengeen vuistmaken. Door het verlies van SportingPelt bij OCI Lions mogen ze tochnaar de Final Four omhet daar inde halve finales opnieuwop te nemen tegendeDamburgers. Klas- bakWoutWinters (25) bleek opnieuwvanwaarde inhet topteamvan coachBart Len- ders. «Niemand bij ons had zo een vlotteoverwinningverwacht», opent Winters. «Je kan stellen datdeLuikenaarseenspelletje speelden naar de Final Four toe,maardat isniet zo. AlsPelt had gewonnen stonden onze buren bij de beste vier. Wezet was de laatste jaren een taaie klant enmaaktehetonsalshet om de prijzen ging erg moei- lijk. Dit seizoenhad ik ze beter verwacht, want laten we eer- lijk zijn, ze kropen de laatste weken door het oog van de naald. EigenlijkverdiendePelt die plaats bij de beste vier.» «Volgende week in Den Bosch openen wij op zaterdag op- nieuw tegen Wezet. We heb- bennuwel eenmentale tik uitgedeeld en zakken af naar de Maaspoort met een rugzak vol vertrouwen. Maar Wezet onderschatten mogen we ze- ker niet doen. Na deze over- winning mogen we niet den- ken dat het allemaal van een leien dakje zal lopen. Kijk, we zijn dit seizoen opnieuw op- permachtig en steken op alle vlakken erbovenuit. Maar het systeem van de Bene-League zegt nu éénmaal dat alles zal beslist worden in één week- end. Het is mooi voor onze aanhangdatweopnieuwkon- den schitteren, maar de prij- zen worden verdeeld op het einde van het seizoen. We hebbennunogniksinhanden, maar deze groep straalt wel vertrouwenuit. Iedereenissu- pergemotiveerd om opnieuw met de prijzen te gaan lopen. Al doenwehet altijdopdezelf- demanier, stap voor stap.» Je scoorde dit seizoen 86 goals en was belangrijk voor het team. Ben je tevreden? «De belangrijkstewedstrijden moetennog komen, hé. Ik ben altijd eerlijk en misschien iets te kritisch voor mijzelf, maar vorig seizoen was beter. Ik scoorde toen ook meer. Nu is hetwel zo dat onze coachheel de groep veel speelminuten geeft en iedereen aanvallend zijn steentje bijdraagt. Ach, ik blijf hard werken en wil mij ook in de komende topwed- strijdenbewijzen.» (GGT) WIELRENNEN PROFS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz