Persoverzicht april 2020

LI 25 Limburg vrijdag 10 april 2020 REGIOSPORT Voetbal kort PatroEisden– Ondanksdelicen- tieproblemenheeftPatrozijneerste transferbeet.De23-jarigeaanval- lerMehdiBounoukomtovervan SportingHasselt. (CLM) BocholtVV– DimitriVanhaen (Dessel)enDevonMaes(Hasselt) verlatendeclub,WertelaersenPee- tersverlengdenhunovereenkomst. (DLKB) StandaardElen– JorBrocken(19) speeltvolgendseizoenvoorvierde- provincialerHOMolenbeersel. (GDB) Sp. GroteHeide– Topschutter DavyBelmans(38)trektnaarder- deprovincialerLutlommelVV. (GDB) E.Houthalen– YassineAitBouzid wordtdenieuweoefenmeestervan Eendracht. (WJB) MaaslandNoordOost – BjornIls- brouxassisteertkomendseizoenDi- dierGumienny. (WJB) Hechtel FC– DenisClerix(Heusden Zolder),RobWijnen(HeusdenZol- der),VicWouters(HeusdenZolder), MaartenVermijl(Opglabbeek),Fer- reLemmens(Achel),AngeloBasso (Heide),RobinVanSchoonbeek (Linkhour)enJensPinxten(Peer) zijnnieuw. (WJB) Handbal kort Handbal Tongeren– DeGriekse publiekslievelingLefterisSeirekidis zalTongerenverlaten. (GGT) InitiaHasselt – Bijdevrouwen- ploegvertrekkenT1RyszardObru- sikenT2WernerRoef.NieuweT1 wordtRikStryckersdieoverkomt vanDHWAntwerpen. (GGT) ZONHOVEN Zestigerkritieknabotsing BijeenverkeersongevalopdeZwa- nenstraatisdonderdageenzestiger levensgevaarlijkgewondgeraakt. Rond7.30uurverloordemanom eenonbekenderedendecontrole overhetstuurvanzijnvoertuigen botstehijtegeneenboom. De65-jarigeMarcelF.uitHasselt zatgekneldinhetwrak.Debrand- weervandehulpverleningszone Zuid-WestLimburgmoestdeper- soonuithetvoertuigbevrijden.De manwerdinkritieketoestandnaar hetziekenhuisafgevoerd. (MMM) De studentdiedachtdatdecorona- crisisdeonvermijdelijk, aanko- mendeexamensnogwat opaf- standzouhouden, is eraanvoorde moeite. Universiteitenenhoge- scholenhebben intussentijdniet stilgezetenenhebbeneenperfor- mant systeemuitgeroldomdigi- taal teexamineren. Zobijtende 800rechtenstudentenvande UHasseltdezeweekde spitsaf. «Omdat we dachten dat onze stu- denten wellicht graag ‘hun kwart- iel’ zouden afronden, om zich ver- volgens na de paasvakantie op nieuwe rechtsvakken te kunnen concentreren, hebbenwe eendigi- tale examenkans gecreëerd in april»,aldusprof.dr.EllyVandeVel- de, die instaat voor de organisatie van de examens. verder. «Het is geen verplichting. Onze studenten hebben de keuze gekregen om of- wel nu in april ofwel in juni een in- haalexamen af te leggen. We zien dat de grote meerderheid van de studenten ervoor kiest omnu exa- men af te leggen en dat stemt ons blij, omdat er zominder studiever- tragingkanwordenopgelopen.» Toezicht «De evaluatievormen zijn zeer di- vers en variëren uiteraard naarge- lang het studiejaar», gaat Van de Velde verder. «Zo zijn er zowel schriftelijke als mondelinge exa- mens. Maar ook papers met mon- delinge toelichting. Alles verloopt via de computer thuis. Op alleswat schriftelijk via de pc wordt inge- diend,staatautomatischeenplagi- aatscan. Verschillende examen- reeksenvan1examenwordenwil- lekeurigdoorelkaargehaaldenver- deeld onder de studenten, zonder dat studenten weten wie dezelfde examenreeks heeft. Toezicht op studentenwordtdigitaalgeorgani- seerd, viadewebcambijvoorbeeld, doorassistentendiekleinegroepen studenten in het oog kunnen hou- den. De mondelinge examens ver- lopen via een videogesprek. Alle studentendie aaneendigitaal exa- men deelnemen, hebben ook een verklaring op eermoeten onderte- kenenenindienendatzijeenaantal spelregels strikt zullenopvolgen.» Verplaatsing uitgespaard Student Michiel Reynders (20) uit Ham haalt opgelucht adem wan- neerwehemopbellen:«Hetisgoed gegaan. Enfin, dat denk ik toch. Ze hebben toch wel rekening gehou- denmethetfeitdatweineennogal ‘zwarte’periodemoestenstuderen. Het was een openboekexamen. Maartoch,devragenwarengericht. Nu,ditsysteemheeftzoz’nvoorde- len. Zo bespaarde het me sowieso de verplaatsing vanHamnaarHas- selt, die anders tochwel drie kwar- tier inbeslagzounemen.» (DSS) Prof dr. Johan Peeters namexamen Arbeidsrecht en Socialezekerheidsrecht af via Google Hangouts. FotoDe Scheirder 800 rechtenstudenten aan UHasselt leggen in volle coronacrisis examens af via computer Kortessemis al eenweek indeban vaneen jongemountainbikerdie het gemuntheeft opvrouwen.Min- stens tweekeerbetasttehij jogsters ofwandelaarstersbij debillenwaar- nahij snelwegfietst. «Hij schept er duidelijkplezier inzie jeaanzijn blik», zegtHilde, die tweekeerhet slachtofferwerd «De eerste keer gebeurde dat aan de Brandstraat, twee weken geleden», vertelt Hilde. «En vorige vrijdag was het weer prijs aan de Stationsstraat. Deeerstekeerhebikhemtotstilstand kunnen roepen en heb ik hemvolge- spoten met water dat ik bij had. Ik dacht dat hij zijn lesje wel had ge- leerd.» Maar vrijdag greep hij weer onverwachtnaarhaarachterwerk.«Ik hoor nu van kennissen dat ik niet de enige ben die hij lastigvalt. Hij komt steeds langs achter aangereden met zijn mountainbike en kletst dan on- verwacht opde billen. Aan zijnblik is duidelijk te zien dat hij plezier heeft in onze reactie. Steeds volgt dat schijnheilig lachje.» Bijdepolitieliepennogmeermeldin- gen binnen van onder meer aan de Oude-Tramstraat. Volgens burge- meester TomThijsen zijn er verdach- ten opgepakt, maar de politie wil of- ficieel nog niets kwijt. «We brengen alle meldingen en feiten in kaart en proberen zo een verdachte te identi- ficeren.Het onderzoek looptnogvol- op»,zegtkorpschef RohnnyMaesvan politiezoneBorgloon. Volgens Hilde gaat het om een jong, mogelijkminderjarigpersoon. «Hij is redelijk groot, zo rond de 1.80meter, heeft donker haar en is slank ge- bouwd. Ik zag donkere ogen en een lichte huidskleur. Hij droeg in beide gevallen zwarte kledij, en had steeds dekapvanzijntruioverhethoofdge- trokken.» (MMM) KORTESSEM Volgens de politie sloeg de fietser ook al toe in de Oude-Tramstraat. Foto Karolien Coenen Jonge mountainbiker betast vrouwen seerd worden, in functie van het resul- taat vande test vandebewoner.» «In‘tMeilandzijnweeveneensindemo- gelijkheid omde besmette bewoners te scheiden van de niet-besmette, door middel van twee cohortafdelingen van elk30kamers.» Monette verduidelijkt dus dat er géén evacuaties tussen gebouwen meer plaatsvinden zoals eerder wel het geval was.NuhebbenzezowelinVillaRosaals in ‘t Meiland twee aparte vleugels inge- richt,éénvoorbewonersdiepositief tes- ten op Covid-19 en één voor bewoners die niet positief testen op Covid-19. Het personeelvandewoonzorgcentrawordt daarbij geadviseerd door het Truiense Sint-TrudoZiekenhuisomdeorganisatie en verzorging van de aparte afdelingen ingoedebanen te leiden. «De psychologische impact, zowel voor bewoners alsmedewerkers, is groot. De bewoners worden opgevangen door onzezorgverleners,vooronzemedewer- kers is er psychologische bijstand opge- start», aldusMonette. Eenlichtpuntjeisdatdeafdelingvoorde meestkwetsbaremensenmetdementie gevrijwaardgeblevenisvanbesmetting. Nieuwe richtlijnen «We lopen constant achter steeds weer nieuwe richtlijnen aan», gaat Monette verder. «De informatie en de richtlijnen veranderen continu. Dit is frustrerend. Aandeanderekantmoetgezegdworden dat de motivatie van het personeel enorm is. We gaan hen daar zeker ook voor vergoeden: loon naar werken», klinkt het duidelijk. «Watdepersoneelsbezettingbetreft,nu 1op5besmetis,zittenwevoorlopignog minofmeergoed.Besmettepersoneels- leden, die dat wensen, kunnen blijven werkenopeenbesmetteafdeling.Opdit moment liggen er 30 personeelsleden van de 135 ziek thuis. We werven ook continu aan, van kuispersoneel, tot ver- zorgendpersoneel.Voorlopigzijnernog maar een paar vragen gekomen van mensen die hun ouders weer naar huis willen halen. We doen maximaal ons best om het virus binnen onze muren onder controle tehouden.» HELFT VANBEWONERS IN TRUIENSEWOONZORGCENTRA TEST POSITIEF OP CORONA «Hollen achter nieuwe richtlijnen aan» «In totaal wonenmomenteel 202 senio- renindewoonzorgcentraVillaRosaen‘t Meiland. Vorige week hebben we reeds een groene afdeling voor niet-besmette bewoners ingericht in de oude vleugel van ‘t Meiland», zegt Pascy Monette, voorzitter vanhet Zorgbedrijf. «Tevens werd ook in Villa Rosa een co- hortafdeling ingericht voor bewoners diepositief getestwaren. Vanaf vandaag (gisteren, red.) wordt Villa Rosa opge- deeld in een vleugel voor bewoners die drager zijn van het coronavirus en een vleugelvoorniet-dragers.Elkmeteenca- paciteit van 60 bedden. De nodige ver- huis kan dus perfect intern georgani- Alle bewoners enmede- werkers vanwoonzorg- centraVilla Rosa en ’tMeiland inSint-Truiden zijn getest. De resultaten zijn grotendeels binnen, maar nog niet volledig. De tendens is dat de helft van de bewoners op bei- de locaties positief tes- ten. Wat het personeel betreft, is de tendens dat 1 op 5 van demedewer- kers positief test. Onder- tussen loopt het doden- tol op tot zestien. DIRKSELIS SINTTRUIDEN PascyMonette, voorzitter van het Zorgbedrijf, aan woonzorgcentrumVilla Rosa in Sint-Truiden. Foto Karolien Coenen UHasselt, PXL en UCLL vragen kotbazen om hun huurprijzen aan te passen UHasselt, Hogeschool PXL enHogeschool UCLL roepende uitbaters van Limburgse studentenkamers opomeenaanpassing of tijdelijke schrapping vande huurprijs te overwegen. De drie instellingenverstuur- dendie oproepwoensdagavondnaar de eigenaars vande studentenkamers. «We begrijpendat deze crisis ookhaar impact heeft op jullie als verhuurders, maar doenberoepop jullie goedewil en solidariteit naar de studenten toe», klinkt het inde brief. «Beste verhuurder, we willen jullie graag persoonlijk contacteren uit bezorgdheid vooronzestudenten», begintdebrief dieon- dertekendwerddoor rector LucDeSchepper van de UHasselt, Ben Lambrechts vanHoge- school PXL enMarcVandewalle vanUCLL en gericht is aandeHasseltsekotbazen. «De co- ronacrisis treft inhetbijzonderde financieel zwakkerenvandesamenleving.Wij ontvan- gen schrijnende verhalen over inkomsten die gedeeltelijk of zelfs volledig wegvallen, bijstudentenof bijhunouders.Zozijnerjon- geren die er helemaal alleen voor staan, en gezinnenwaarvanéénof beide ouders plots geen volledig inkomen meer hebben en er amper in slagen omhun kosten te betalen», gaat de brief verder. Dehuurprijsvoor eenkamerdiemomenteel niet gebruiktwordt, is voor hendanook een zware financiële kost. Hoewel de coronacri- sis niet onder de noemer juridische over- macht valt, is er volgens de instellingen wel sprake van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. «Om die reden willen we jullie dan ook vragen om een voor jullie draagbare solidariteit te tonen en om, reke- ning houdend met ieders financiële beper- kingen, een aanpassing of tijdelijke schrap- ping van de huurprijs van jullie studenten- kamers te overwegen. Net als de kortingen die in andere Vlaamse studentensteden ge- gevenworden», besluitendebriefschrijvers. De instellingen dringen erop aan om min- stens denormaleverbruikskostenzoalswa- ter,verwarmingenelektriciteitinmindering van de huurprijs te brengen indien de stu- dentennietmeer aanwezig zijnophun kot. UpgradeEstate, dekotbaas vandekotenaan Kapermolen, gaat in op deze oproep en scheldt alvast 6wekenverbruikkwijt bij alle Upkot-huurders. Het kwijtgescholden be- dragvarieert tussende75en90europerkot. (DSS)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz