Persoverzicht april 2020

LI 26 Limburg dinsdag 7 april 2020 SPORTREGIO Voetbal E. Termien– KapiteinRamon Voornheeft eenmondelingak- koordomookvolgendseizoende kleurenvanEendracht teverdedi- gen.De 17-jarigeZairoSwerten werdalsderdedoelmanaange- trokken.Aanvaller Jari Buntinx komt over vanPatroMaasmeche- len. (SLA) KFCHeur-Tongeren– Michiel Goyvaerts (KVKWellen),Mike Geybels (HerkFCA), JonasKetel- slegers (FCAlken) enMeritonMal- joku (VlijtingenVV) zoekenvol- gendseizoenandereoordenop. (GDB) BoorsemSport – Deneotweede- provincialer heeft het zijn transfer- plaatje reedsklaar. Komendeploeg versterken: BramWinkels (Lou- wel), JenteVanGenechten (Herk- De-Stad),WardLenaerts (Stok- kemVV),Axel Scheepers (Genk VV),GiovanniDanker (Bregel), WesleyErkens (Voorshoven), Yor- benRamaekers, RaoulGarciayVi- lar en IanOleksy (EMM).De jeugd- spelersAjani Brunetti enBjornWa- ber schuivendoor naar hoofdkern. (CLMM/GDB) R.Boxberg – GerryVresk (Zw. Wiemismeer) en JasperMonten (Ellikom) spelenvolgendseizoen voorBoxberg. KennethPirotte (T2), FabioBattista (T3) en Jordi Vresk (keeperstrainer) vervolledi- gende trainersstaf. (CLMM) Boorsem– KampioenBoorsem ziet twee spelersafvloeien:Wouter Winten (Opgrimbie) en JoiirtBor- mans (Leut). (WJB) Boxberg – JasperMontenkomt over vanBoxberg terwijlGerry VreskWiemismeer ruilt voor de Genkenaren. (WJB) FC Landen– De tweedeprovincia- ler heeftmetGiel Vandebeecken BjarneBellen (beidenVKLinden), MaartenBoelen (VlijtingenVV) en SeppeProuvé (Bekkevoort) vier nieuwe spelersbinnengehaaldvoor volgendseizoen. VinceBrouck- mans (HoutemVV),GlennHoeb- rechts enTimChristiaens (beiden Zepperen-Brustem),Axl Tyteca (HerkFCB) enRienFrançois (Sp. Aalst) verlatendeclub. (GDB) Handbal InitiaHasselt – Er isnogextraver- sterkingbinnengehaaldmet de23- jarigeNederlandseChiaraNusser diedeafgelopenzes seizoenenuit- kwamvoorVenlo. (GGT) Bocholt – NaéénseizoenbijDHW Antwerpenkeert IrisPeeters terug naar deDamburgers. (GGT) Basketbal MinersBeringenziet toptalent Fer- reVanderhoydonckdefinitief ver- trekkennaar LimburgUnited.Hij tekendeer eenprofcontract voor twee jaar enzal ookmet Limburg UnitedBaantreden. (GGT) Sint-Truiden– ForwardGertNey- ens (33) verlaat deKanaries en speelt volgendseizoenbij Lummen, éénvanzijnex-clubs. (GGT) Futsal EisdenDorpheeft zijn trainersstaf rondvoor volgendseizoen.Guy Beckersblijft hoofdtrainer, daarbij geassisteerddoorDennisHamers enPeterCalsius. (WJB) PEER Nog geen duidelijkheid over afgelaste events cultuurcentrum HetBibliotheek- enCultuurcen- trum(BICC) vande stadPeer annu- leerdealleactiviteitenminstens tot enmet 19april.Het laatwetendat er noggeenduidelijkheid isover de afgelasteevents. «Wezijnnogvol- op inonderhandelingmet deorga- nisatoren.Wekijkenofwedevoor- stellingeneventueel kunnenuit- stellennaar een lateredatum.Over tickets en terugbetalingen is er op ditmoment nogsteedsgeenduide- lijkheid. Ticketkoperswordenopde hoogtegebrachtwanneerwemeer infohebben.»HetBICC-teamzit evenwel niet stil.Momenteel ishet bezigmet deonline reservaties van boekenendvd’sbij debibliotheek. (BVDH) Een ijsje aanhuis geleverd, het lijkt onmogelijk,maar De Pas- torij uitWijchmaal realiseert dat sinds afgelopenvrijdag. Zaakvoerster CindyHeylen rijdt door Noord-Limburgmet haar ‘ijscamionet’ omoveral de ijsjes af te leveren. «Dankzij grote isoboxenvan50 op70 centimeter enenkele koelele- mentenblijvende ijsjesmeer daneenuur koud», legt ze uit. In de horeca moet men deze dagen creatief zijn. IJsjeszaken mogenwel degelijkopendoen, mits zezichhoudenaantal van maatregelen. Cindy pakt het voor de veiligheid liever op dezemanier aan. «Gewoon zit- ten toekijken in deze bizarre tijden, zag ik niet zitten. De zaak gewoon openen, leek me dan weer wat te gevaarlijk. Daarom ben ik op dit idee ge- komen, zo is niemands ge- zondheid in gevaar. Het was eventjes druk en hectisch om op zo’n korte tijd eenwebshop inelkaar te steken,maar dank- zij‘DhWebcreations’isdatsnel inorde geraakt.» ‘Klein gelukske’ Via www.de-pastorij.be/win- kel kan je schepijs (bijvoor- beeld één bol speculaas), liter- ijs (bijvoorbeeld één pot aard- bei), ijspateekes, een minibox en een ‘klein gelukske’ bestel- len. Vanaf 20eurowordt ergra- tis geleverd inPeer enHechtel- Eksel. Wanneer je afkomstig bent uit Bocholt, Bree, Pelt, Le- opoldsburg, Heusden-Zolder of Oudsbergen is het mini- mumbedrag30euro. Dedienst is op alle dagen, behalve dins- dag, beschikbaar. Het eerste weekend was met- een een succes. «Aangezien de bestellingenvlotjes binnenko- men, hebben demensen blijk- baar wel vertrouwen in mijn dienst»,steltCindyvast. (BVDH) WIJCHMAAL Cindy bij haar ‘ijscamionet’. Foto RV De Pastorij levert ijsjes aan huis: «Dankzij isobox blijven ze lekker koud» ZONHOVEN Drankenfabrikant Konings levert 300.000 flessen alcoholgel aan zorgsector DrankenfabrikantKonings,methoofdzetel inZonho- ven, heeft inde voorbijeweken 300.000 flessen alco- holgel van700ml terbeschikkinggesteldvandezorg- sector. Deze week wil de drankenfabrikant daar nog eens450.000 flessenaantoevoegen. Deze flessenzul- len de bevoorrading van gespecialiseerde bedrijven ten goede komen. De 300.000 flessen alcoholgel werden aan tachtig procent kostprijs verkocht aan de zorgsector. «De Vlaamse overheid heeft hiervan het overgrote deel aangekocht, de rest werd door Konings rechtstreeks ter beschikking gesteld aan onder andere ziekenhui- zen, woonzorgcentra en gemeentebesturen», zegt Frank Vandebeek, projectmanager bij Konings en Zonhovens schepen vanWelzijn. Vanaf deze week drijft Konings de productie van al- coholgel op met 450.000 flessen van 500 ml. «Deze producten worden in eerste instantie voorzien voor bedrijven die voeding aanbieden. Ook bedrijven waarvandewerknemersinrechtstreekscontactstaan met de consument, zoals in de retail of benzinestati- ons, komen in aanmerking.» IneenlaterefasewilKoningsbekijkenhoezehunpro- ductenrechtstreeksaandeconsumententerbeschik- king kunnen stellen. (EWH) Ook inGenkopenende vier recyclageparkenvandaag opnieuwde deuren. Omdrukte aande parken te vermijden, neemt de stad enkele opvallendemaatregelen. Zowordende recyclageparken live inbeeld gebracht omgrotemensenmassa’s te vermijden. Aan alle Genkse recyclageparken werden er camera’s geïnstalleerd. FotoMine Dalemans Genk brengt recyclageparken live in beeld om drukte te vermijden GENEESKUNDESTUDENTENUHASSELT NAAR HET CORONAFRONT «Deze ervaringen draag ik m’n hele carrière met me mee» «Onze studenten helpen waar ze kunnen. Ze zijn onder meer aan de slag in triageposten en ziekenhuisafdelingen of ze on- dersteunen huisartsen bij con- sultaties», zegt decaan Piet Sti- nissen. Ellen Goddé is één van de derdejaarsstudenten Ge- neeskundediezichalsvrijwilli- geropgaf omtehelpenindege- zondheidszorg. «Ik ben aan de slag in het Sint-Franciscuszie- kenhuis van Heusden-Zolder. De afgelopen week heb ik dok- ters en verpleegkundigen ge- holpenmet de zorg vanpatiën- ten. Daarnaast ga ik ook dage- lijks met een iPad langs op de verschillende afdelingen van hetziekenhuis,zodatpatiënten via een videogesprek toch nog contact kunnen hebben met hun familieleden. De volgende weken ga ik ook aan de slag op despoedafdeling,daarzalikin- staanvoorallerhandeverpleeg- kundige taken.» Nuttigmaken Ook student LauraBellemans is als vrijwilliger aan de slag. Zij werktineenhuisartsenpraktijk. «Ik ondersteun huisartsen bij het organiseren van hun con- sultaties»,zegtLaura.«Hetisna- tuurlijk nietmeer de bedoeling dat patiënten gewoon in de wachtkamervandedoktergaan zittenwanneerzezichziekvoe- len.Patiëntenmoetenzicheerst telefonisch of viamail aanmel- den, ik sta hen dan te woord en brief hierna de huisartsen over deklachten. Opdiemanier ver- liezenhuisartsenmindertijden kunnen zij hun patiënten effi- ciënter verder helpen. Voormij is het een heel boeiende erva- ring,wantnuervaarikmetwel- ke klachten een huisarts alle- maal geconfronteerd wordt en hoe een medisch secretariaat huisartsen ondersteunt. En na- tuurlijk is het ook fijn dat ikme nuttig kan maken voor de ge- zondheidszorg.» «Natuurlijk zijn we als faculteit erg trots op onze studenten die zich op deze manier inzetten voor de maatschappij. De stu- denten konden zich vrijwillig opgeven. Voor ze aan de slag gingen, kregenzenogeenextra opleidingoverhoezezichmoe- tenbeschermentegenhetcoro- navirus», zegt decaan Piet Sti- nissen. Ook coördinator prof. Leen Popleu is tevreden: «We hebben binnen onze opleiding HASSELT Ellen Goddé gaf zich als vrijwilliger op om te helpen in de gezondheidszorg. FotoUHasselt Een veertigtal derdejaarsstudenten Geneeskunde aan de UHasselt zijn als vrijwilliger aan de slag in de gezondheids- zorg. De faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen deed een rondvraag bij ziekenhuizen en huisartsenpraktijken of zij hulp konden gebruiken tijdens de coronacrisis. «De respons was groot», zegt decaan Piet Stinissen. • DIRK SELIS • verschillende medische stages, maar dit is toch nog een ander gegeven. We zijn er zeker van dat de ervaring die ze deze we- ken zullen opdoen, hen de rest van hun carrière zal bijblijven.» De deelname is op vrijwillige basis, maar is ingebed in hun opleiding. Machine «Ja,deervaringendieikdeafge- lopen week heb gehad, zullen me zeker bijblijven», zegt stu- dentEllenGoddé.«Ineencrisis- tijdalsdezeziejehoebelangrijk een goede samenwerking bin- nen een medisch team is. Van artsentotverpleegkundigen,ie- dereen is hier op elkaar inge- speeld. Dat is zeer interessant omte zien en deel uit temaken van die machine. En verder merk ik hier iedere dag hoe be- langrijk communicatie is. Pa- tiënten zitten met ontzettend veel vragen en angsten en als dokters en verpleegkundigen moeten we hen proberen dui- delijkheid te bieden. Ik ervaar hier ookaanden lijvehoede vi- deogesprekken tussen patiën- ten en familieleden troost bie- denineenheelmoeilijkeperio- de. Dat zijn ervaringendie ik de rest van mijn carrière met me meezal dragen.» Zorginstellingen die hulp van onze geneeskundestudenten kunnengebruiken,kunnenzich aanmelden op zorgondersteu- ning.covid@uhasselt.be. gezichtenherkennen, zal dusniet mogelijkzijn»,zegtburgemeester WimDries. «Wel kunnen Genke- naren zo heel eenvoudig vlak voor hun vertrek de beelden checken. Zie je dat er een lange wachtrij is bij het recyclagepark in je buurt, stel je bezoek dan evenuit.» Verder moeten de Genkenaren zich ook nog aan andere regels houden bij hun bezoek aan een recyclagepark. Zo heeft elk gezin recht op één bezoek om de veer- tien dagen. Verder worden er doorlopendslechtsvijf bezoekers per keer toegelaten in een recy- clagepark. Ookdeopeningsurenveranderen voorlopig. Zo blijft het park op zondag enmaandag gesloten. Op andere dagen openen de parken om9 uur en sluiten ze om16 uur. Opdonderdagvaltdesluitingeen uurtje later. ’sMiddags sluitende parken een halfuurtje om 12.30 uur. De livestreamingvandeparken is te volgen via de website van de StadGenk. (EWH) De Genkse recyclageparken Bos- del,Wiemesmeerstraat,Horizon- laan en Vennestraat wordenmo- menteel uitgerust met camera’s. Op diemanier kunnen Genkena- ren de wachtrijen vanaf vandaag online live volgen. «De livebeel- den zendenwe uit in lage resolu- tieuit respect voordeprivacyvan de bezoekers. Nummerplaten of

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz