Persoverzicht april 2020

LI 21 Limburg maandag 27 april 2020 REGIOSPORT Voetbal kort Lommel SK– TimSiekmanspeelt volgendseizoennietmeer aande Gestelsedijk.DeNederlandsever- dediger verhuist richtingzijnoude amateurclubHHCHardenberg. (DLKB) Sp. Hasselt – SeanAertsbesloot in laatste instantieomniet naarHas- selt tekomen,maar omzijncon- tractmet Spouwen-Mopertingen teverlengen. Voorts staat het vast datNickEfekia,UmbertoCarvalho, TiesClaes, EtienAkaenFatihTuran andereoordenzullenopzoeken. (GGT) E. Termien– LionelN’Shole, de 25-jarige flankaanvaller diezowel linksals rechtskan ingezetworden, maakt deoverstapvanBeringen naarTermien. SenneGhiro, dezoon vanStefanoGhiro, komtover van Hades. SenneGhirozalmet de A-kernmeetrainen,maar zal bij de beloftenspelen. RamonVoornen doelwachterstrainerRachidAmzil verlengdenhunovereenkomst voor volgendseizoen.Assistent- trainer JohanMuffelsheeft een mondelingeovereenkomst voor volgendseizoenmet Eendracht. (SLA) Bregel Sport – Deeersteprovinci- aler heeft de 18 jarigebeloftevolle doelman JonathanSchrijvers (Zu- tendaal VV) aangetrokken. (ULG) Lanklaar VV– MarioQuagliara wordt denieuweoefenmeester. ZekariyaRamzi (vrijeaansluiting), LorenzoCascarino (Dilsen-Stok- kem), IlyazAkyuz (Rekem) en GürkanErogan (Boxberg) zijn nieuwkomers. (WJB) TurkseRangers – FaihTuran (Sp.Hasselt) is volgendseizoen nieuw. (WJB) Stevoort – BoVanbilsenheeft aangegevendeclub teverlaten.De middenvelderwil zijnkanshogerop wagenenkomt volgendseizoenuit voorHerderen-Millen. (JHB) Futsal kort RSCKoersel – De tweedeklasser heeft zichversterktmetAmin Akrich (MofaHasselt),Giovanni Verhoeven (Noorderwijk), Salir Taouil (FutsalacademieAntwer- pen) en JaimieOuazza (FullGenk). (WJB) Basketbal kort Sint-Truiden– SamD’huys verlaat deKanaries enspeelt volgendseizoenbij zijnex-club Lummen. (GGT) Lummen– CoachPhilipWolkziet eeneersteversterkingkomenmet RenéeDenys (Dessel-Retie). (GGT) LimburgUnitedC – Bij het derde elftal ineerste landelijkehangt BrechtBoullart zijnshoesaande haak. (GGT) Handbal kort InitiaHasselt – Navijfmooie sei- zoenenzalMattiasVanCriekinge Hasselt verlaten.Hij slaat zijn tent volgendseizoenopbij Kreasa Houthalen. (GGT) Inhet Jessaziekenhuis vanHasseltheeftdokterHassanin Jalil het haar vanzijncollegaPascal Vranckxmogenkortwieken. Niet omdatdie laatstedaar absoluutnoodaanhad,maar Jalil zamelde meergeld indanzijncollegavoorhet goededoel. HASSELT Dr. Jalil scheert de haren van zijn collega Pascal Vranckx. Foto Borgerhoff Dokter scheert haar van collega af voor goed doel: «Een frisse coupe quarantaine» BAKKEROPENT GLOEDNIEUWE ZAAK TIJDENS LOCKDOWN «Maar beleving valt volledig in het water» Al verschillende jaren baat Kennethsamenmet zijnvrien- din Joyce ‘Het Bakkerspunt’ uit inhet centrumvanHelchteren. Maar vorig jaar besliste het koppelomteverhuizennaarde andere kant van het kruispunt aan de Grote Baan. Ze huurden eerst het pand aan het Trudo- plein en besloten nu een eigen gebouwte kopen. «Hetmoest ookvooralwat gro- ter zijn en dat hebben we ge- vonden aan de Helzoldstraat, op nog geen meter van onze vroegere zaak», vertelt Ken- neth. De zaak is nu drie keer groter, heeft een ruimere bak- kersafdeling én vooral het zit- gedeeltemet belegdebroodjes moest de verrassing voor het cliënteel worden. «Binnen gaat het om veertien stoelen en buiten op ons terras nog eens meer dan twintig. Daar hadden we ei- genlijk op ingezet: onze gewo- nebakkerijverruimenmetveel meer beleving én belegde broodjes. Uw koffie of crois- santjehierbestellenendanop- eten op uw gemak aan een ta- feltjemétwifi.Maardat kannu allemaal niét doorgaan.» Dezaakopendevorigeweekde deuren,maardeafwerkingkon nog niet helemaal worden af- gerond. «We hebben nog wat dingenonlineproberenbestel- len, maar bepaalde schroeven of bouten moét je met je han- den voelen. Gezien de winkels wekenlangdichtwaren, liepen we zo ook achterstand op.» Aangezien de helft van de gloednieuwe zaak als horeca wordtomschreven,vreestKen- neth dat hij nog maandenlang degevolgenzal voelen. «Offici- eel wordt horeca vanaf 8 juni herbekeken, maar volgens mij gaan we dat ook in de zomer nog voelen.» Brood weggooien Gelukkig hebben de mensen nog brood nodig, zullenmenig bakkersdenken. «Dat is ookzo. Kenneth Van Hoesen en Joyce Vander- sanden uit Helchteren zouden hun gloednieuwe bakkerij openen in de Helzoldstraat, maar de coronacrisis ver- pestte dat voor een heel deel. Zomoet het zitgedeelte – hét nieuwste snufje in de zaak – gesloten blijven. «Daar hadden we financieel net op ingezet, dus is het even slikken», vertelt Kenneth. MARCOMARIOTTI HOUTHALEN HELCHTEREN Joyce en Kenneth in hun nieuwe zaak ‘Het Bakkerspunt’ aan de Helzoldstraat. Foto Coenen De gloednieuwe zaak van Kenneth en Joyce. Foto RV De spoorwegbrug in Kuringen werd gisteren vervangen. Niet alledaags, en een imposante operatie. De stad Hasselt riep nog op om zeker niét naarhetkanaalaftezakkenomtekij- ken,maarvoorbijgangerskondenhet niet latenomte stoppen. De oude spoorbrug in Kuringen be- stond uit twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug één spoor. Beide bruggen verdwijnen en wor- denvervangendooréénbredespoor- brug. «We vragen dat iedereen de werken volgt viade livestream», klonkhetbij De Vlaamse Waterweg. «Zo kunnen weiedereendemogelijkhedengeven om de werken wel te volgen.» Een stormloop werd het niet, maar tien- tallenfietsersdiepasseerden,stopten wel omeenkijkje tenemen. (MMM) De nieuwe spoorwegbrug in Kuringen werd zondag geplaatst. FotoMine Dalemans SINTTRUIDEN Abdijtoren elke avond verlicht met logo ‘SinttruidenSolidair’ Hetwasmisschienal opgevallen, maar elke avond tussen21 en23 uur licht de abdijtoreneen beetje blauwop. Het symbool van ‘SinttruidenSolidair’ wordt er geprojecteerd voor de stad die zware klappenkreeg inde coronacrisis. «Onder het licht vandemaanen sterrenstaat de imposanteabdij- torenverankerd inhet hart van onze stad.»Zozegt burgemeester VeerleHeerendienualwekendoor eenhelseperiodegaat, alsburge- meester enals echtgenotevan haar ziekeman. «Het brengt de boodschapvoor alleTruienaren, inde staden indedeelgemeenten: ‘Wij zijnSint-Truiden,wij zorgen voor elkaar’.» Deactiekanopbijzonder veel positievebijval rekenenbij heel wat inwoners. Foto Borgerhoff (MMM) Tientallen voorbijgangers kijken hoe spoorwegbrug in Kuringen wordt geplaatst Maar het valt opdat de klanten nu veelminder goed zijn inhet schatten.Meestalweet jedat je op zondag bijvoorbeeld 300 broden moet voorzien. Alleen is het nu bijzonder wispelturig en wisselt het van week tot week. Het kanzijndat jede ene week 100 broden moet weg- gooienenereenweek later200 stuks teweinighebt.Weggooi- en is altijd bijzonder jammer.» Nieuw bij Het Bakkerspunt is de focus op gezonder brood. «Zo is er vitaminebrood, met een preparaat in het deeg. Dat kan gaan van B12, B6, foli- um, ijzer, noemmaar op. Vita- minen die nog dienen na een bakproces. Ik wil de bakkers- stijl omdopen naar een meer gezond aspect. Het mag alle- maal zoet en suiker zijn, maar hetmoet ook gezond blijven.» Een ludieke weddenschap lin- ken aan een inzamelactie voor het goede doel, het mag al eens wat luchtiger in coronatijden. Cardioloog-intensivist Pascal Vranckxenanesthesist-intensi- vistHassanin Jalil namenhet te- genelkaar op. Zijmoesten tegen afgelopen vrijdag middernacht zoveel mogelijk geld inzamelen voordecampagne‘Scheerdege- neesheer’. De opbrengst van de actie gaat naar langetermijninitiatieven voor de collega-verpleegkundi- gen enmedewerkers waarop ze elke dag kunnen rekenen. Jalil lagalsnelopkop,enwonuitein- delijk.Hijzamelde3.400euroin. Zijn collega deed het ook goed met2.950euro,maarmoestwel in de kappersstoel gaan zitten. Jalil – met lange haardos – was vooral opgeluchtdat zijnsnor er niet af ging. En Vranckx die zag er het plezier wel van in en was best tevreden met zijn ‘coupe quarantaine’. (MMM)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz