Persoverzicht april 2020

21 Limburg maandag 20 april 2020 REGIOSPORT Voetbal kort Eeuwelingenboegbeeld KSKBree JanNelissenoverleden «Mijnpersoonlijkementorheeft helaashethoofdmoetenbuigen...» Metdezemooiewoordenpostte JoNelissenhetoverlijdenvanzijn vaderJaninhetrusthuisGerkenberg vanBree.Luttelemaandengeleden werdJanNelissennogopeengepas- tewijzegehuldigdinhetrusthuis voorzijnhonderdsteverjaardag. Naastzijnberoepsernstinhetdage- lijkselevenwashetalvoetbalwatbij JanNelissendekloksloeg.Jarenlang washijsteedshetgezelligeaan- spreekpunttijdensdereceptiesvan dethuiswedstrijden,maarookbijde wedstrijdenvaninvallersenjeugd washijsteevasttoeschouwer.Hij zeteldelangetijdindeBreese Sportraad. (WJB) PatroEisden– VoorzitterSalar AzimientrainerStijnStijnenwerden zwaargestraftnaaraanleidingvan deincidentendiezichvoordedenna dewedstrijdThes-Patroop5okto- ber2019.DevoetbalcelvanBinnen- landseZakenbestraftedePatro- voorzittermetvijfmaandenstadi- onverbodenStijnenkreegeenboete van3.000euro.Beidengaantegen dezeuitspraakhaastzekerinbe- roep.Ookdeterugwedstrijdwerd ontsierdmetrellen.Daarovervolgt laternogeenuitspraak. (CLMM) Bilzen-Waltwilder– Hetteam waarDavidSannendenieuweT1 wordt,verliestmetMaximKorolyck eenjongtalent.De18-jarigeflank- speler,dievorigezomerdoorPino Canaleinheteersteelftalwerdge- lanceerdennadiendooreenhard- nekkigespierblessurelangetijdaan dekantmoestblijven,verkastnaar Hades. (JHB) Spouwen-Mopertingen– Nicolas Mombaertskeertnaeenseizoen Hadesterug.Decentraleverdedi- ger,pas27geworden,waseerder alzesseizoenenbijdeclubvan sportiefdirecteurJanSchoefs aandeslag. (JHB) Thes Sport – NadoelmanBernd Brughmanstrektnuookrechtsback YentlVanGenechtennaarLierse. VanGenechtenspeeldeopuitleen- basisvoorThesenwasnogeigen- domvanWesterlo. (GGT) Sp.Hasselt – MartenVerbeeckver- laatSportingentrektnaardebuur Hades.Oforigaatzijngelukzoeken bijPatroEisden. (GGT) Basketbal kort HuboLimburgUnited– Hubo LimburgUnitedheefteennieuwe Amerikaansecenter.VanToledo komtde23-jarigekrachtpatser LukeKnapke(2m11)over.Ookde youngstersFerreVanderhoydonck, JarneLessuiseenAjayMitchell tekendeneenprofcontract. DeAmerikaansepoint-guard TookieBrownheeftnogbedenktijd gevraagd. (GGT) DBCHouthalen– Inopvolgingvan HildeKreemers(naarCroonenLom- melalsassistentvanRonnieMcCol- lum)hebbendevrouwenvanHout- halendeCanadeseLimburgerTom Johnson(woontinHouthalen)bin- nengehaald.Hijwerdkampioenbij devrouwenvanDessel-Retie. (GGT) Handbal kort InitiaHasselt – DoelmanNicholas Plessersverlengdezijncontractmet éénseizoen. (GGT) Vrouwenvoetbal kort KRCGenkLadies– Desamenwer- kingmettrainerEddyBokken,die vorigseizoenmeteenjeugdige groepeenfraaiparcoursaflegde, wordtnietverlengd.Meningsver- schillenoverdesportieveaanpak blekenhetbreekpunt.Voorlopigis ernoggeennieuwehoofdtrainer. WelishetzekerdatSarahGeurts assistentwordtenJanGaens physicalcoach.DonaldKühnen CelienBaetenblijvendekeepers- trainers. (CLMM) HASSELT Fietsster (74)gewondna botsingmetwegwijzer InHasselt aandePlatte-Vijvers- straat gebeurdezaterdagnamid- dag rond16.15uur eenongeval waarbij een fietsster tenval kwam. DedameuitNieuwerkerkenkwam inaanrijdingmet eenverkeersweg- wijzer. Zekwamdaarbij tenval en liepverwondingenop.MariaN. (74)moestwordenafgevoerd voor verzorging. (MMM) Zaterdagvoormiddagkwamen rond11.15uur inVroenhovenbij Riemst twee voertuigen, eenPorsche eneenbestelwagen, opde Maastrichtersteenweg (N79) omeenonbekende reden frontaal met elkaar inaanrijding. De bestuurder vande bestelwagen overleefde de zware klapniet. RIEMST Het ongeval gebeurde op de Maastrichtersteenweg (N79) in Riemst. FotoMMM 60-jarige man overleden bij frontale botsing TRUIENAAR IMMANUEL GILENONTVLUCHTTE NEWYORKDOOR HET CORONAVIRUS «Onmogelijk om er afstand te houden» TruienaarImmanuelGilen(31) woont en werkt als vastgoed- makelaar inde ‘BigApple’. «Het weekend van 14 maart heeft New York genekt», steekt Im- manuel van wal. «Restaurants encaféswarennogopenenhet wasmooiweer. Het virus heeft dus welig kunnen tieren. In de loop van de week die daarop volgde, is dan ook alles omge- slagen en gingen alle zaken ei- genlijk toe. Plots was het voor iedereen duidelijk dat het me- nens was. Iedereen kende wel iemanddiepositief was getest. Omdat er zoveel mensen op zo’n kleine oppervlakte wo- nen, was het heel moeilijk om de social distancing-regels te volgen. Ik ben eenkeer naar de supermarkt geweest,maar het was daar onmogelijk om an- derhalvemeter afstandtehou- den. Op straat moest je soms oversteken of wachten om el- kaar niet te kort te kruisen. De straten voelden leeg aan qua verkeer, wat voor New York heel erg raar is. Dealwat oude- re NewYorkers vergeleken het met de sfeer vlak na de terro- ristische aanslagen op 11 sep- tember 2001.» «Ikbenop24maart samenmet mijn vriendin Tiffany met een huurauto uit New York ver- trokken richting Kentucky», gaat Gilen verder. «Wij wonen nog niet samen en hebben al- lebei huisgenoten – dus het was in eerste instantie een praktisch probleemomdat wij ervoor kozen om samen in quarantaine te zitten. Boven- dien had mijn huisgenoot al positief getest voor corona. In Kentuckylogerenwijbijhetge- zin van mijn schoonbroer in Limburger wereldburger, ook in corona- tijden. Maar hoe beleven zij de crisis? Zijn ze nog gezond en kunnen ze nog werken? Hoe is het leven daar waar ze wonen en heeft de crisis een grote invloed op hun leven? Vandaag: de 31-jarige Truienaar Immanuel Gilen uit NewYork. DIRK SELIS SINTTRUIDEN In het Harlem Hospital zijn er elke dag heel wat sterfgevallen. Men heeft daar de capaciteit van de lijkenhuizen tijdelijk moeten uitbreiden met koeltrucks IMMANUEL GILEN De schoonzus van Tiffany is druk in de weer ommondmaskers te stikken. Foto RV een typische Amerikaanse suburb (voorstad, red.) .» Koeltrucks «Er was eind maart echt wel grote bezorgdheid over de ca- paciteit van de ziekenhuizen toendedodentol sterk toenam, maarnu iser eindelijkeenken- teringgekomen.Het gevoel be- gint om te slaan naar licht en heel voorzichtig optimisme. Gelukkig lijkt het er nu op dat er geenpatiëntenmoetenwor- den ‘overgeslagen’ en dat we hiergeenItaliaansetoestanden zullen moeten meemaken, maar ‘we’re not out of the woods yet’. Mijn huisgenoot in New York is spoedarts in het Harlem Hospital, een publiek ziekenhuis dat vooral armere mensen verzorgt. Hij werkt lange shifts en zegt dat het moeilijk is,maardatdesituatie zichnu eindelijkheeft gestabi- liseerd.Voorlopigheefthijgeen tekort aanbeschermingsmate- riaal. Hij ismeteenweer aande slag gegaan nadat zijn corona- symptomenverdwenenwaren – de ziekte had hij zeer waar- schijnlijk inhet ziekenhuis op- gelopen. Er zijn in het Harlem Hospital natuurlijk ook elke dag heel wat sterfgevallen, en men heeft de capaciteit van de lijkenhuizen tijdelijk moeten uitbreidenmet koeltrucks. Dat is natuurlijk allemaal moeilijk en zeer zichtbaar omdat door- gaans elke vierkante centime- ter in New York gebruikt wordt.» «In Kentucky staat alles even- goed stil, maar de sfeer is hier veel rustiger», gaat Gilen ver- der. «Het is mooi weer en alles staat in bloei in de ‘Bluegrass State’. Mensen rijden het gras verschillendekeerperweekaf, kinderen spelen op straat, mensen slaan praatjes met de buren–opafstand–enwande- lenrondindebuurt,elkeavond wordt er gebarbecued. De meerderheid van de mensen gaatondertussenmetmaskers, enveelookmethandschoenen, naar de winkel, waar zelfscan- kassa’senkarretjessteevastge- desinfecteerdwordenendeca- paciteit gecontroleerd wordt. De schoonzus van mijn vrien- din naait al weken lang van ’s ochtends tot ’s avonds mond- maskers, die ze weggeeft aan zorgverleners om buiten het ziekenhuis te gebruiken. Veel restaurants doen ‘contactless pickup’ om het voorlopig fi- nancieel te redden. Het wordt hier dus wel ernstig genomen, maar er is ook een beetje het gevoel dat het (nog) geen echt probleem van hier is. Er zijn in de volledige staat officieel nog ‘maar’ 115 doden gevallen op een kleine vijf miljoen inwo- ners.» Donald Trump «Vlak bij het huis waar ik ver- blijf, wappert een vlag met ‘Keep America Great – Trump 2020’. Ik moet toegeven dat ik relatief weinig Trumpsuppor- ters ken, maar ik heb niet het gevoel dat zijn aanpak bijzon- der geapprecieerd wordt. Het verhaal is een beetje te driest en vaak veranderd om er een politiek succesverhaal van te maken voor hem. Zijn ‘appro- val rating’ lijktwel stabiel. Veel gouverneurs,metnamedievan Ohio, Washington, California en, ten onrechte volgens mij, New York, hebben punten ge- scoordmethunduidelijkeaan- pak en communicatie. Ik durf geen voorspellingen te doen over Trump, maar ik denk dat degemiddeldeAmerikaanniet echt tevreden is over het trage antwoord van Trump, maar is er ook wel ontevredenheid over de rol van China en de WHO (de Wereldgezondheids- organisatie, red.) , waar Trump nu zijn pijlen op heeft gericht. Men heeft vooral schrik van wat nu wel een zeer grote de- pressie lijkt teworden. De roep om de economie niet te lang lam te leggen, wordt luider en luider.» Ik durf geen voorspellingen te doen, maar ik denk dat de gemiddelde Amerikaan niet echt tevreden is over het trage antwoord van president Trump IMMANUEL GILEN Immanuel Gilen (31) en zijn vriendin TiffanyMorris. Foto RV De brandweer werd opgeroepen om een bevrijding uit te voeren. Onder meer verschillende voer- tuigen van de brandweer uit het NederlandseMaastrichtkwamen ook ter plaatse. Een man van rond de 60 jaar uit Bilzen liethet leven. IndePorsche raakte de passagier zwaarge- wond, een vrouw van ongeveer 35 jaar oud uit Riemst. De perso- nenwagen kwam na de klap in een lager gelegen weiland te- recht. De Maastrichtersteenweg was een tijdje afgesloten. De lokale politie van de zone Bilzen- Riemst-Hoeselt deed de vaststel- lingen en zorgde voor de omlei- dingen voor het verkeer. (MMM) LI *** LIMBURGERS INHET BUITENLAND Gisteravondwoeddeer eenzwarebrandaandeTiense- steenweg inSint-Truiden.Dehulpdienstenkwamen massaal ter plaatse. Een rookpluimwas vanver zichtbaar.Ophetmoment vandebluswerkengisteravond laat, leekhet omeen dakbrand tegaan. (MMM/DSS) Zware brand aan Tiensesteenweg SINTTRUIDEN De zware brand in de Tiensesteenweg. Foto Bert Rohart

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz