Persoverzicht april 2020

LI *** 22 Limburg dinsdag 14 april 2020 SINTTRUIDEN Paasweekend stabiel in Trudoziekenhuis Inhet Trudoziekenhuis hebben ze een relatief stabiel paasweek- endbeleefd. Het aantal opgeno- menpatiënten ligt nog steeds op 67, enmet de vierde covidafde- lingwordt de drukwatwegge- haald. «Maarwe houdenons hart vast», zegtwoordvoersterMiet Driesen. HetTrudoziekenhuis vanSint-Trui- denstaat al evenonder druk, endat isooknaditweekendniet anders. Het enigekleine lichtpuntje isdat er niet zoveel nieuwkomers zijnbin- nengebracht ditweekend. «Het paasweekendbleef relatief stabiel», zegtMietDriesen. «Sinds vrijdag isdeookdevierdecovidaf- delinggeopend,waar nogniet zo- veel patiënten liggen.Het zijnmen- sendiewevandeandereafdelin- genweghaalden. Zowordt de werklast over deafdelingenver- deeld.»Driesen liet voor hetweek- endalwetendat er ‘verdachtepa- tiënten’ voornamelijkuit degeria- triewerdenopgenomenmet symp- tomen. «Wehoudennuvooral ons hart vast voor dekomendeweek. Wevrezendat er nogmeermensen vanuit dewoonzorgcentragaan wordenbinnengebracht, endan zijnwevoorbereid.»Het ziekenhuis ontvingvoorlopignoggeensigna- lenvanuit rusthuizendat de toe- stroomnogzal volgen,maar het tij kansoms snel keren. (MMM) MAASMECHELEN Huis onbewoonbaar na zware brand OpdehoekvandeTalderstraat en JosephSmeetslaan inMaasmeche- len is indenacht vanvrijdagopza- terdagomstreeks3.15uur brand uitgebroken ineenwoning.Het dak is verwoest enhet huisonbewoon- baar. Hetwas rond3uur dat voorbijgan- gersdevlammenopmerkten. In eenmumvan tijdstondhet dak in lichterlaaie. BrandweerOost Lim- burgsnelde ter plaatseenkonhet vuur bestrijden. Erwas sprakevanasbest endepoli- tieverzegeldedaaromookhet pandmet hekkenen lint.Deoor- zaakwordtmomenteel nogonder- zocht. (MMM) SPORTREGIO Voetbal kort Patro Eisden - Rune Lenaerts speelt volgend seizoen voor Patro. De 19-jarige aanvallende midden- velder komt over van Hades en te- kende een contract voor twee jaar. Doelman Jordi Belin verlengde dan weer zijnverbintenis. (CLM) Bocholt VV - Wouter en Ruben Scheelen, Kessels en Goulding on- dertekenden een overeenkomst voor nogeen jaartje. (DLKB) Zonhoven United - Gille De Bruy- ne (18) van KVC Westerlo en Toon Germeys (17) van RC Hades zijn nieuw. (ULG) Excelsior Hamont - Tom Van Broekhoven (SVBreugel) isnieuw. (GDB) Anadol - Anadol zal in tweede pro- vinciale starten met Kenan Ozver alsoefenmeester. (WJB) Molenbeersel -MikeBobik (Opoe- teren)werd ingehaald. (WJB) Futsal kort Tongeren - De fusieclubhoopt nog opde valreephet behoud tekunnen afdwingen in tweede nationale, maar moet nog op het eindbesluit vandebondsinstantieswachten. (WJB) Basketbal kort Hades - Na het vertrek van Bram Van Cauwenbergh naar Landen heeft de club een vervanger gevon- denmetToonClaessenvanBBCZol- der. (WJB) Handbal kort InitiaHasselt - DoelmanMarc Leckebusch (32) trekt naar twee- deklasser EupenwaarDavidPolfiet denieuwe trainerwordt enMartin Vlijm(ex-Pelt) zijnassistent. (GGT) LANAKEN Ruim 2.500 mensen volgen uitvaart pastoor Vanherck via livestream Zaterdagochtendnamde parochiegemeenschap Sint-Lambertus afscheid vanpastoor Gust Vanherck (82). Langs deKeelhoff- enKasteelstraat klonk ap- plaus toende lijkwagenpasseerde. Omdatdoordecoronamaatregelenslechts15mensen de dienst mochten bijwonen, volgden 2.508mensen via de livestream van Lokale Radio Lanaken de inge- togen viering.Bloemen, vlaggen en krijttekeningen aan de ingang van de kerk. Daarmee brachten de pa- rochianen van Sint-Lambertus hulde aan pastoor GustVanherck. »Hij bleef altijdeenbeetjekwajongen, steeds een kwinkslag, eenmens onder demensen. Je kon er alles tegen zeggen», laat Trees Paulissen opte- kenen. De scouts herinnerden zich zijn talrijkemoti- vatiespeeches.VoordekorenPurKidsenPurSangwas pastoorGusteen‘managerinverbinding’,diebegreep wat het leven nodig had om geleefd te worden. ‘Een groot herder die de kerk een zeer persoonlijk gezicht gaf. Hij zal moeilijk te vervangen zijn», besluit Theo Jongen. Pastoor Gust Vanherck wordt niet begraven bij de priesters, maar op zijn verzoek gecremeerd en bijgezet tussen de mensen. Een latere dankviering volgt. Daar worden dan ook de gedachtenisprentjes uitgedeeld. (WJL) De 49-jarigeAnjaVlayendie doodwerd teruggevonden in Halen, ismet zekerheid gedooddoor haar ex-vriend. De 56- jarigemanbekendemaandagavondhaar te hebbendoodge- stoken. AnjaVlayenuit Loksbergenenhaar vriendMichel T. -met Su- rinaamse roots - waren al 9 jaar samen. De twee besloten re- cent de relatie stop te zetten. Anjadie inLoksbergenwoonde, zou dit weekend nog enkele spullen ophalen bij haar ex, die in Zelemwoonde. Het was daar dat het tot een confrontatie kwam. Ineerste instantiebeweerdeMichel T. nogdathij Anja dood terugvond, en dat het om een wanhoopsdaad ging. De messtekenverteldenechter eenander verhaal. Demanwerd opde rooster gelegddoor de speurders enbekendemaandag vrij snel. «Zijnstoppensloegendoor toenzij hemzei dat ze ie- mandandershad»,bevestigtzijnadvocateVanessaPenninger. «Daaropheefthijhaaraangevallenmeteenmes.»Demanzegt te willen meewerken aan het onderzoek. Anja Vlayen had geen kinderen, maar laat wel haar moeder achter. De vrouw baatte ooit nog een kermisattractie uit. Tweede moord in april Opvallend genoeg is het al het tweede passionele drama in de streek in minder dan 2 weken tijd. Vorige week werd in Zonhoven de 25-jarige Naomi Melaer gedood door haar vriend. Ookzij zoueeneindehebbenwillenmakenaande re- latie, wat ontaardde inhevige ruzie. Deman zit ook inde cel. (MMM) HALEN Anja Vlayen en ex-vriendMichel T. RV Halenaar (56) steekt ex-vriendin dood: «Hij geeft toe dat zijn stoppen doorsloegen» Honderden collega’s van Paolo Soares (25) uit Genk hebben een werkshirt van Bpost uitgehangen als eerbetoon voor hun overleden werkmakker. De op- roep kwam van Bpost Transport en wordt nu door velen gevolgd. «Het is de enige manier om zijn dood nu te verwer- ken», zeggen collega’s. MARCOMARIOTTI Het overlijden van Paolo uit Genkkwambijzonderhardaan bij Bpost. De jongemanwerkte er zo’n 4 jaar en deed onder meer transport. Hij had eendi- plomavanvrachtwagenchauf- feur. Paolo kreeg vorige week zondag keelpijn, maar had geenkoorts. Tochginghetplots snel slechter met hem. Hij overleed woensdagavond 8 april opweg naar het zieken- huis. Zijn collega’s zijn er het hart vanin,maarkunnenhetverlies moeilijkverwerken. «We staan op een afstand van elkaar te huilen en mogen elkaar niet vast nemen. Echt verschrikke- lijk. Het maakt het extra zwaar in deze periode. Hier nu be- wust mee bezig zijn, die shirts buiten te hangen, elkaar infor- meren en verdere acties plan- nen, helpt bij de verwerking.» Betsy Daniels, de moeder van Paolo, hadnogniet vandeactie gehoord. Als we het haar ver- tellen kan ze het amper gelo- ven. «Ditwist ik niet. De Bpost- familiedoet al zoveel voor ons. Ze steunen ons echt heel hard. En nu dit nog eens... onder zo veelcollega’s.Onvoorstelbaar.» De papa van Paolo is ook be- smet met het virus en ligt nog steeds in het ziekenhuis. Wel op eengewone afdeling en zijn toestand zou stabiel zijn. Paolo woonde bij zijn vader, zijn ou- ders woonden niet meer sa- men. «Maar ik wil absoluut wachten tot hij uit het zieken- huis is, voorwe de uitvaart van onze zoon houden», zegt zijn mama Betsy. Gezond De jongeman kampte met zwaarlijvigheid, iets wat vol- gens de artsen een risicofactor kanzijnals jebesmet raaktmet het coronavirus. Maar voor moeder Betsy is het pijnlijkom te horen. «Ja, Paolo was iets zwaarder. Daar kampte hij al mee sinds zijn kinderjaren. Sommige mensen kunnen daar echt niets aan doen, het komtheel hardaanalsmensen of buurtbewoners daarnaar verwijzen. Maar van gezond- heidsproblemen was bij hem geensprake.Hij stondgelukkig en sterk inhet leven.» Volgens Betsy was haar zoon eengoudenkerel, eerder stil en heel lief. «Hij groeide op in een gesplitst gezin, maar werd overal graag gezien. Als puber ginghijmetpleziernaar school inhet Technisch Instituut Sint- Lodewijk en studeerde voor vrachtwagenchauffeur.Hij had sinds enkele jaren leuke colle- ga’s bij Bpost. Paolo was een knuffelbeer bij de meisjes.» Deze morgen om 7.30 uur speelt Qmusic zijn favoriete plaat na 1minuut stilte. COLLEGA'S BPOST HANGENWERKSHIRTS UIT VOOR CORONASLACHTOFFER (25) «We huilen om Paolo, maar kunnen elkaar niet vastpakken. Vreselijk» De Bpost-familie doet al zo veel voor ons. En nu dit nog eens... onder zo veel collega’s. Onvoorstelbaar BETSYDANIELS MAMA VANPAOLO (25) Elkaar troosten kan niet, dus hangen collega’s van Paolo Soares hun t-shirt van Bpost uit omelkaar te steunen. Foto’s RV Paolo (25) overleed vorige week woensdag op weg naar het ziekenhuis. Foto RV GENK

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyODgz